Vivid Consulting Sp. z o.o.
zaprasza do udziału w projekcie:

 

„Własna FIRMA od dziś!”

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 7 Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: Podniesienie zdolności do samozatrudnienia przez 50 (30 kobiet / 20 mężczyzn) osób fizycznych powyżej 30 roku życia planujących rozpocząć działalność gospodarczą.

 


GRUPA DOCELOWA: Osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osoby powyżej 50 roku życia, kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka), osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, zamieszkałe zgodnie z Kodeksem Cywilnym wyłącznie w Subregionie Północnym woj. śląskiego, tj. powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski, powiat m. Częstochowa,
od 01.05.2017 do 30.09.2018

 

W ramach projektu oferujemy:
- wsparcie doradczo-szkoleniowe umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności
- niezbędnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej
- przyznanie bezzwrotnych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
- wsparcie pomostowe obejmujące szkolenia i doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji oraz pomostowe wsparcie finansowe

 

Wartość projektu: 2 948 409,10 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 2 859 485,34 PLN

 

 

Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

KONTAKT:
„Własna FIRMA od dziś!”
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu:
e-mail: własnafirma@vc.edu.pl
tel.: 725 243 194