Vivid Consulting Sp. z o. o.
zaprasza do udziału w projekcie
„WŁĄCZ SIĘ! PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ”


Celem głównym projektu jest wyższa aktywność społeczno – zawodowa oraz zwiększona zdolność do zatrudnienia u 96 osób (58 kobiet, 38 mężczyzn) wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – mieszczących się w katalogu osób wskazanych w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020, powyżej 18 roku życia zamieszkujące w województwie lubelskim, w okresie od 1 października 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r. poprzez organizację wsparcia (z uwzględnieniem przeprowadzonej diagnozy problemowej, potencjałów, predyspozycji i potrzeb poszczególnych Uczestników/czek Projektu) indywidualnego i kompleksowej reintegracji społeczno-zawodowej.
W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia:

  1. Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjału UP poprzez stworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji / IPD,
  2. Poradnictwo psychologiczne,
  3. Warsztaty kompetencji społecznych,
  4. Jobcoaching,
  5. Szkolenia zawodowe,
  6. Szkolenia ICT,
  7. 3 – miesięczny staż.

Wartość projektu: 1 581 032, 06 zł
Wkład z Unii Europejskiej: 1 343 877, 25 zł
Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kontakt:
BIURO PROJEKTU „WŁĄCZ SIĘ! PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ”
Ul. Skromna 5, 20-704 Lublin
E-mail: wlaczsie@vc.edu.pl

Tel: 699 670 289


mapadotacji.gov.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl