Projekt realizowany w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.Vivid Consulting Sp. z o. o.
zaprasza do udziału w projekcie
Wachlarz możliwości przeciw ubóstwu i wykluczeniu”
 Nr RPMA.09.01.00-14-8150/17

 Osoby w wieku 18 – 67 lat zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (wyłącznie doświadczające wielokrotnego wykluczenia), zamieszkujące teren województwa Mazowieckiego na obszarach(w gminach) poniżej progu defaworyzacji  określonego w Mazowieckim barometrze  ubóstwa i wykluczenia społecznego, w tym :

 niepełnosprawne,

 korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020,

 bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy.

 


W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia:

 3 MIESIĘCZNY STAŻ ZAWODOWY,

 Stypendia szkoleniowe i stażowe,

 Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów UP połączona z poradnictwem psychologicznym,

 Warsztaty kompetencji społecznych,

 Poradnictwo zawodowe,

 Szkolenia zawodowe,

 Pośrednictwo pracy.

 


Zapewniamy:

 Stypendium szkoleniowe,

 Płatny 3-miesięczny staż zawodowy,

 Zwrot kosztów dojazdu,

 Materiały szkoleniowe,

 Wykwalifikowaną kadrę trenerów,

 Certyfikat potwierdzający uzyskane kwalifikację.

 


Planowane efekty:
Projekt przyczyni się do zmniejszenia barier równościowych w województwie mazowieckim.
Kobiety (min. 60%UP), które od lat borykają się ze stereotypowym i nierównym traktowaniem na rynku pracy, będą mogły nabyć niezbędne kwalifikacje, kompetencje, umiejętności i doświadczenie. Uczestnictwo w projekcie trwale zmieni postawę uczestników projektu, w tym Kobiet i Osób z niepełnosprawnościami, odnośnie uczestnictwa w działaniach mających na celu aktywizację społeczno-zawodową, dzięki kompleksowemu wsparciu w projekcie o wysokiej jakości. Projekt wpłynie pozytywnie na zwiększenie motywacji do dalszych działań. Projekt zapewni efektywność zatrudnienia i społecznego zatrudnienia, co gwarantuje uzyskanie zatrudnienia na min.3 miesiące oraz dokonanie postępu w procesie aktywizacji społeczno-zawodowej lub podjęcie dalszej aktywizacji.Okres realizacji projektu: 01.11.2017 r. – 31.10.2018 r.
Wartość projektu : 930 658,20 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 744 526,56 złKONTAKT:
Tel. 733 225 309
Email: wachlarzmozliwosci@vc.edu.pl
Strona www:

 

 

 


 

mapadotacji.gov.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl