Firma Vision Consulting zaprasza do udziału w projekcie
 „Twoja ścieżka sukcesu

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społeczno – zawodowej 48 osób (29 K i 19 M) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osoby z niepełnosprawnościami, które uczą się, pracują lub zamieszkują na terenie województwa świętokrzyskiego. Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy:

• kobiety

• osoby   bierne  zawodowo

• osoby   bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy

• osoby z niepełnosprawnościami


Wsparciem zostanie objętych 48 osób zamieszkujących, pracujących lub uczących się na terenie województwa świętokrzyskiego (wyłącznie z powiatów: ostrowiecki, skarżyski, starachowicki).


Uczestnikom/czkom Projektu oferujemy:

• Wsparcie psychologiczne połączone z utworzeniem indywidualnej ścieżki reintegracji,

• Pośrednictwo pracy,

• Grupowe warsztaty samopomocowe,

• Poradnictwo prawno – obywatelskie,

• Szkolenie zawodowe (zakończone egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu) :

• Operator obrabiarek CNC

• Spawacz TIG

• Przedstawiciel handlowy

• Elementarz rachunkowości

• Staż zawodowy (trwający 3 miesiące);

Uczestnikom/czkom Projektu zapewniamy:

• Stypendium szkoleniowe oraz stażowe;

• Zwrot kosztów dojazdu;

• Catering oraz przerwę kawową podczas szkoleń;

• Certyfikat;

• Profesjonalną kadrę trenerów;

Okres realizacji projektu 01.04.2018 – 30.11.2018 r.

KONTAKT:
adres e-mail: twojasciezkasukcesu@vision-consulting.pl
strona internetowa: www.vision-consulting.pl/twoja-sciezka-sukcesu/

  • mapadotacji.gov.pl

    www.funduszeeuropejskie.gov.pl