VIVID CONSULTING SP. Z O.O.
Zaprasza do udziału w projekcie
“ROZWÓJ I EDUKACJA”Celem projektu jest podwyższenie kompetencji kluczowych w zakresie ICT oraz języków obcych przez 324 uczestników projektu w wieku aktywności zawodowej (18 lat i więcej) z województwa pomorskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych.

Do projektu zapraszamy: pracowników sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw; podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych, oraz osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, które zamieszkują na obszarze województwa pomorskiego a w szczególności: osoby w wieku 25 lat i więcej, osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby o niskich kwalifikacjach.Okres realizacji projektu: od 01.05.2017 do 28.02.2019

W ramach projektu oferujemy:


Kurs języka angielskiego lub niemieckiego

Szkolenia z zakresu ICT


W ramach projektu zapewniamy:


Wykwalifikowaną kadrę

Podręczniki językowe

Materiały szkoleniowe, w tym podręczniki, zestaw szkoleniowy oraz pendrive (dotyczy szkolenia z zakresu ICT)

Możliwość przystąpienia do egzaminu

Możliwość uzyskania certyfikatów

Poczęstunek (dotyczy szkolenia z zakresu ICT)
Projekt zakłada realizację wskaźników rezultatu bezpośredniego tj.: liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu; liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu; liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu na poziomie 85%.Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich w projekcie wynosi: 1 067 216,86 PLN

Całkowita wartość projektu: 1 255 549,25 PLN

Zakładane wskaźniki rezultatu bezpośredniego w projekcie
: 85%.


Kontakt:
VIVID CONSULTING SP. Z O.O.
Tel. 699 670 281
Email: rozwojiedukacja@vc.edu.pl

 

 


 

mapadotacji.gov.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl