VIVID Consulting Sp. z o. o.       
zaprasza do udziału w projekcie:

„Program Kompleksowego Wsparcia Osób Młodych”
 POWR.01.02.01-08-0008/18
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA ROZWÓJ EDUKACJA

GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU jest zwiększona zdolność do podjęcia zatrudnienia wśród 64 osób młodych (39 Kobiet/25 Mężczyzn), w wieku 18-29 lat, pozostających bez pracy, biernych zawodowo-tzw. młodzieży NEET (spełniających kryteria grupy docelowej), z obszaru powiatów: międzyrzeckiego, nowosolskiego, słubickiego, świebodzińskiego, żagańskiego i żarskiego województwa lubuskiego, poprzez ich aktywizację zawodową i przygotowanie do podjęcia zatrudnienia, osiągnięte dzięki kompleksowemu wsparciu udzielonemu w okresie od 11.2018 do 09.2019, skutkującemu podjęciem zatrudnienia przez min. 54% (min. 39%) UP.
Realizacja celu projektu przyczyni się do zwiększenia aktywności zawodowej Uczestników/czek Projektu, tj. młodzieży NEET, nabycia kwalifikacji/kompetencji zawodowych/komputerowych oraz doświadczenia zawodowego.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu– min. 32 osoby;
Odsetek osób będących w najtrudniejszej sytuacji (w tym osoby z niepełnosprawnościami, osoby z
niskimi kwalifikacjami) które podjęły zatrudnienie – min. 39 % UP, tj. 7 osób;
Odsetek osób (z wyłączeniem osób będących w najtrudniejszej sytuacji, tj. osób z niepełnosprawnościami, osób z niskimi kwalifikacjami), które podjęły zatrudnienie – min. 54 % UP, tj. 26 osób;
Liczba osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, objętych wsparciem w programie – 64 osoby;
Liczba osób poniżej 30 lat z osoby niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - min. 4 osoby;
Liczba osób objętych szkoleniami /doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych- 40 osoby;
Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w projekcie – min. 13 osób;
Liczba osób zamieszkujących (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) miasta średnie objętych
wsparciem w projekcie – min. 13 osób;
Projekt skierowany jest do osób spełniających łącznie wszystkie poniższe warunki:
- osób młodych, w tym osób z niepełnosprawnościami,
- w wieku 18-29 lat,
- wyłącznie osób biernych zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzieży NEET, zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (spełniających łącznie trzy warunki: nie pracujących (tj. będących bezrobotnymi lub biernymi zawodowo), nie kształcących się (tj. nie uczestniczących w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkolących się (tj. nie uczestniczących w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy oraz nie biorących udziału w formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni);
- zamieszkałych na obszarze województwa lubuskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, tj. osób fizycznych z powiatów: międzyrzeckiego, nowosolskiego, słubickiego, świebodzińskiego, żagańskiego lub żarskiego.
- co najmniej 20%, tj. 13 osób zamieszkujących w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego miasta średnie: Międzyrzecz, Nową Sól, Słubice, Świebodzin, Żagań, Żary.
Grupę odbiorców stanowią 64 osoby (39K/25M), w tym:
- minimum 5%, tj. 4 osoby z niepełnosprawnościami (OzN),
- minimum 20%, tj. 13 osób o niskich kwalifikacjach .

    W projekcie nie mogą wziąć udziału osoby należące do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1., tj. osoby młode, w tym niepełnosprawne, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET z następujących grup docelowych:
- młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem:

  • wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych,
  •  wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe,
  • wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej,
  • matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy),
  • absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu),
  • absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu), matki przebywające w domach samotnej matki.

Szczególnie zapraszamy: kobiety oraz osoby z niepełnosprawnościami
W ramach projektu oferujemy dla wszystkich Uczestników/czek projektu:
- ANALIZĘ POTRZEB UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU (W TYM INDYWIDULANY PLAN DZIAŁANIA) - Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym. Spotkania będą  obejmować łącznie 3h/UP, tj. 3 spotkania indywidualne z doradcą zawodowym po 1h.
Termin spotkań będzie ustalany indywidualnie z UP, w pierwszej kolejności dopasowanie dnia i godziny spotkania do możliwości osób z niepełnosprawnościami oraz kobiet.
Celem tej formy wsparcia jest poznanie potrzeb, umiejętności (aktualnego stanu wiedzy), doświadczenia, zdolności UP oraz przeciwskazań i predyspozycji do wykonywania danego zawodu i na tej podstawie określenie dla każdego UP Indywidualnego Planu Działania.
W trakcie realizacji zadania zostanie wykorzystane innowacyjne narzędzie tj. Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych (WOPZ). Wykonawcy zleconej usługi będą  posiadać wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia (KRAZ).

- POŚREDNICTWO PRACY - Wsparcie będzie obejmowało 12h/UP, tj. 6 spotkań indywidualnych po 2h do końca projektu lub do odbycia przez UP 12h pośrednictwa pracy. Terminy będą ustalane indywidualnie z UP (w pierwszej kolejności dopasowanie dnia i godziny spotkania do możliwości osób z niepełnosprawnościami oraz kobiet). Usługa pośrednictwa pracy będzie prowadzona przez instytucję posiadającą wpis do  Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia.
Usługa pośrednictwa pracy będzie polegała na:
-udzielaniu pomocy uczestnikowi projektu w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia,
-pozyskiwaniu ofert pracy, zawierających opis kwalifikacji i umiejętności wymaganych na danym stanowisku od pracodawców i udostępnianie ich uczestnikom projektu,
-inicjowaniu i organizowaniu kontaktów Uczestników z pracodawcami,
-udostępnianiu pracodawcom poszukującym pracowników informacji o Uczestnikach pod kątem ich ewentualnego zatrudnienia.
W wyniku pośrednictwa pracy zostaną przedstawione uczestnikowi projektu minimum 3 oferty pracy i odbędzie minimum 1 rozmowę kwalifikacyjną.

- SZKOLENIA ZAWODOWE ZAKOŃCZONE CERTYFIKACJĄ ZEWNĘTRZNĄ I NABYCIEM KWALIFIKACJI DLA 64 UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU (dopasowane do indywidualnych potrzeb, możliwości, potencjału Uczestników/czek zdiagnozowanych podczas identyfikacji potrzeb,  oparte o potrzeby właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy). Szkolenia będą się odbywały średnio 80h/grupę, łącznie 10 spotkań grupowych po średnio 8h. Szkolenia zawodowe w ramach projektu będą powiązane ze stanowiskiem pracy, na którym UP będzie odbywał staż zawodowy.
Szkolenia będą wynikały z opracowanych w ramach działań projektowych Indywidualnych Planów Działania (IPD) lub innych dokumentów pełniących analogiczną funkcję oraz zostaną dopasowane do indywidualnych potrzeb UP. Będą także wspierać sytuację zawodową danego UP na rynku pracy, zakończą się nabyciem kompetencji i/lub uzyskaniem kwalifikacji.
Projekt zakłada realizację szkoleń, które zakończą się egzaminem przeprowadzonym przez podmiot z odpowiednimi uprawnieniami do egzaminowania na podstawie trzech przesłanek: walidacja, certyfikacja, rozpoznawalność/uznawanie w danym środowisku/branży/ sektorze i uzyskaniem certyfikatu/ potwierdzającego uzyskane kwalifikacje i/lub kompetencje. Projekt zakłada certyfikację zewnętrzną po ukończeniu szkolenia zawodowego.
Szkolenia będą prowadziły do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji/kompetencji zawodowych uwzględniając obecne i przewidywane zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy z włączeniem zawodów nadwyżkowych i deficytowych w regionie, jak również branż strategicznych powiatów objętych wsparciem.
Nabycie kompetencji będzie potwierdzone testem wewnętrznym na ostatnim spotkaniu szkoleniowym i odbędzie się w czterech etapach: I-Zakres, II-Wzorzec, III- Ocena, IV- Porównanie. 
Uzyskanie kwalifikacji zostanie zweryfikowane poprzez odpowiednie sprawdzenie przyswojonej wiedzy i uzyskanych kwalifikacji (w formie egzaminu-ocenie i walidacji) oraz będą potwierdzone odpowiednim dokumentem (certyfikatem).
Efektem szkolenia jest uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

- SZKOLENIA KOMPUTEROWE ZAKOŃCZONE EGZAMINEM ZEWNĘTRZNYM I UZYSKANIEM KWALIFIKACJI/KOMPETENCJI CYFROWYCH DLA 40 UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU (szkolenia realizowane będą zgodnie ze standardem wymagań DIGCOMP, w ramach kompetencji/kwalifikacji informatycznych i informacyjnych i obejmować będą 5 obszarów i 21 kompetencji. Zakres szkolenia będzie  zgodny Zał. 2 do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020 oraz z oczekiwaniami UP). Szkolenia będą się odbywały średnio 40h/grupę, łącznie 10 spotkań grupowych po średnio 4h.
Podwykonawca zatrudniający trenerów będzie posiadał wpis do RIS.
Projekt zakłada realizację szkoleń, które zakończą się egzaminem przeprowadzonym przez podmiot z odpowiednimi uprawnieniami do egzaminowania na podstawie trzech przesłanek: walidacja, certyfikacja, rozpoznawalność/uznawanie w danym środowisku/branży/ sektorze i uzyskaniem certyfikatu/ potwierdzającego uzyskane kwalifikacje i/lub kompetencje.
Nabycie kompetencji będzie potwierdzone testem wewnętrznym na ostatnim spotkaniu szkoleniowym i odbędzie się w czterech etapach: I-Zakres, II-Wzorzec, III- Ocena, IV- Porównanie. 
Egzaminy po skończonym szkoleniu przeprowadzi podmiot, który posiada uprawnienia do egzaminowania w zakresie zgodnym z realizowanymi szkoleniami. Uzyskanie kwalifikacji zostanie zweryfikowane poprzez odpowiednie sprawdzenie przyswojonej wiedzy i uzyskanych kwalifikacji oraz będą potwierdzone odpowiednim dokumentem (certyfikatem).
Dodatkowo dla WSZYSTKICH osób zapewniamy staż zawodowy,  w tym:
 dla 20 Uczetników/czek Projektu gwarantujemy staż 3 miesięczny,
 dla 44 Uczestników/czek Projektu gwarantujemy staż 4 miesięczny.
Staż zawodowy realizowany zgodnie z Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży oraz Zaleceniami Rady UE z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży.
Staż zawodowy ma na celu umożliwienie UP nabycie umiejętności do samodzielnego wykonywania pracy, nabycie doświadczenia w środowisku pracy, przy czym UP wykonuje zadania w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą.
Staż zawodowy odbywa się w oparciu o ustalony program. Przy ustalaniu programu będą uwzględnione indywidualne predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia, dotychczasowe kwalifikacje zawodowe oraz potrzeby i potencjał UP. Stażysta wykonuje obowiązki pod nadzorem opiekuna stażu. Po zakończeniu stażu opracowywana jest ocena stażu.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY
Ponadto zapewniamy:
- stypendium szkoleniowe 
- stypendium stażowe
- ubezpieczenie NNW podczas stażu zawodowego
- opłacenie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy przed rozpoczęciem stażu
- zwrot kosztów dojazdu
- catering podczas szkoleń zawodowych
- wykwalifikowaną kadrę doradców, pośredników pracy, trenerów
- Certyfikację zewnętrzną po ukończeniu szkolenia zawodowego
- uzyskanie kwalifikacji/ kompetencji cyfrowych po ukończeniu szkolenia komputerowego
Całkowita wartość projektu: 1 036 552,70 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 873 606,62 zł
KONTAKT:

Tel. 699-670-290
e-mail:
 program.mlodych@vc.edu.pl

Za osoby niepełnosprawne uznaje się osoby niepełnosprawne w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127 poz. 721, z późn. zm.), a także osoby  z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z. 2011 r., Nr 231 poz. 1375), tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia.

Osoby o niskich kwalifikacjach - osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie, tj. osoby  posiadające wykształcenie ponadgimnazjalne, gimnazjalne, podstawowe i brak wykształcenia.

 

 

mapadotacji.gov.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl