Vivid Consulting Sp. z o. o.
zaprasza do udziału w projekcie

 

„Postaw na aktywność”

RPMA.09.01.00-14-a775/18

 

Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (wyłącznie doświadczające wielokrotnego wykluczenia), zamieszkujące teren województwa Mazowieckiego na obszarach(w gminach) poniżej progu defaworyzacji  określonego w Mazowieckim barometrze  ubóstwa i wykluczenia społecznego, w tym :

  • -niepełnosprawne (wyłącznie osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną, z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością  intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi).

W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia:

  • -3 MIESIĘCZNY STAŻ ZAWODOWY;
  • -Szkolenia zawodowe;
  • -Stypendia szkoleniowe i stażowe;
  • -Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów UP;
  • -Coaching indywidualny;
  • -Poradnictwo specjalistyczne;
  • -Pośrednictwo pracy.

KONTAKT:
Tel. 733 225 309
Email: postawnaaktywnosc@vc.edu.pl

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Dofinansowanie projektu z UE: 805 516,56

 

mapadotacji.gov.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl