Vivid Consulting Sp. z o. o.

 

zaprasza do udziału w projekcie

 

„PEŁNOSPRAWNI”

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 60 osób niepełnosprawnych (36 kobiet, 24 mężczyzn), powyżej 18 roku życia, wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z województwa lubelskiego poprzez objęcie instrumentami aktywnej integracji dostosowanymi do indywidualnych potrzeb w okresie od 1 października 2018 r. do 31 lipca 2019 r. Projekt skutkuje nabyciem kwalifikacji przez min. 20 osób i podjęciem zatrudnienia przez min. 15 osób.

 

Kompleksowe wsparcie grupy docelowej, realizowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb Uczestników Projektu i stworzoną na jej podstawie indywidualną ścieżkę reintegracji dla każdego Uczestnika/czki Projektu, obejmujące usługi aktywnej integracji:
- społecznej
- zawodowej
- edukacyjnej


umożliwi aktywną integrację osób zagrożonych wykluczeniem, czego wymiernym efektem będzie osiągnięcie wskaźników efektywności zatrudnieniowej i społecznej. Dzięki temu projekt przyczyni się do realizacji celu szczegółowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020.

 

W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia:
1. Wielostronna diagnoza kompetencji i potrzeb,
2. Poradnictwo zawodowe,
3. Warsztaty kompetencji społecznych,
4. Jobcoaching,
5. Szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie kwalifikacji,
6. 3 – miesięczny staż.

 

Wartość projektu: 951 259, 50 zł
Wkład z Unii Europejskiej: 808 570, 57 zł

 

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Kontakt:
BIURO PROJEKTU „PEŁNOSPRAWNI”
Ul. Skromna 5, 20-704 Lublin
E-mail: pelnosprawni@vc.edu.pl
Tel: 699 670 289

mapadotacji.gov.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl