Dokumenty rekrutacyjne

Zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych! Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie “Włącz się! Program aktywizacji społeczno-zawodowej” zobowiązane są do wypełnienia i dostarczenia osobiście lub listownie kompletu dokumentów rekrutacyjnych wymienionych w Regulaminie projektu  na adres Biura Projektu: ul. Skromna 5, 20-704 Lublin.  REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Włącz się! Program aktywizacji społeczno-zawodowej FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY OŚWIADCZENIE… Read More »

Aktualności

16.10.2018r. Miło nam poinformować, iż pierwsze dwie grupy Uczestników Projektu rozpoczęły udział w Diagnozie indywidualnych potrzeb i potencjału społecznego UP, na której zostanie podpisany z każdym z Uczestników kontrakt socjalny określający potrzeby, uprawnienia i zobowiązania stron umowy w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej Uczestnika/czki Projektu, pozwoli to na zindywidualizowanie wsparcia… Read More »

Harmonogramy

Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjału społecznego UP gr 1 Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjału społecznego UP  gr 2

Harmonogramy zajęć

  Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy harmonogramy zajęć w ramach poszczególnych Zadań w projekcie: Indywidualne poradnictwo zawodowe z identyfikacją potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowaniem możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacją stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych (IPD): IPD 1 IPD 2 IPD 3 IPD 4 IPD 5 IPD 6 IPD… Read More »

Zasada równości szans i niedyskryminacji

Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, jest jedną z naczelnych zasad horyzontalnych UE, której propagowanie ma na celu zapobieganie wszelkim formom dyskryminacji, nie tylko ze względu na płeć, ale również z powodu rasy lub pochodzenia etnicznego, religii lub światopoglądu, niepełnosprawności, wieku lub orientacji seksualnej. Przestrzeganie zasady jest prawnym obowiązkiem na każdym z etapów wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zatem  wszystkie… Read More »