Firma Vivid Consulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie :
,,OPOLSKA ŚCIEŻKA KARIERY”

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Opolskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa VII. Konkurencyjny rynek pracy,
Działanie 7.5. Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw w zakresie wsparcia outplacementowego


CELEM PROJEKTU jest zwiększenie zdolności do utrzymania zatrudnienia, ponownego zatrudnienia lub podjęcia pracy poza rolnictwem 96 osób fizycznych powyżej 18. roku życia zamieszkujących lub pracujących na terenie województwa opolskiego poprzez realizację kompleksowego wsparcia, prowadzącego do podjęcia lub utrzymania pracy przez minimum 63 osoby oraz nabycia kwalifikacji lub kompetencji przez minimum 77 osób.


GRUPĘ DOCELOWĄ stanowią osoby  powyżej 18. roku życia, zamieszkujące lub pracujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa opolskiego, należących do jednej z grup:

  • osoby zwolnione z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika
  • pracownicy przedsiębiorstw, którzy są zagrożeni zwolnieniem lub przewidziani do zwolnienia
  • osoby odchodzące z rolnictwa

Podczas procesu rekrutacji do projektu priorytetowo traktowane będą: kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby o niskich kwalifikacjach i osoby po 50. roku życia.

 

W ramach projektu będą prowadzone zadania:

  • --DORADZTWO ZAWODOWE POŁĄCZONE Z PRZYGOTOWANIEM INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA dla 96 Uczestników Projektu ( 3 spotkania x 2 godziny/UP tj. 6h/UP w formie spotkań indywidualnych w terminach i godzinach dostosowanych do możliwości UP, średnio raz w tygodniu). Celem zadania jest wybór odpowiedniego szkolenia zawodowego w projekcie, udzielenie uczestnikom projektu informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zawodowych związanych z rynkiem i możliwości kształcenia się. IPD będzie zawierać realistyczne, mierzalne i możliwe do oceny po zakończeniu wsparcia cele zawodowe i rozwojowe oraz działania zmierzające do ich realizacji. IPD pozwoli na identyfikację oddalenia UP od rynku pracy, a dla wszystkich UP, dobór szkoleń odpowiednich dla nich pod kątem ich predyspozycji zawodowych oraz odpowiadających zapotrzebowaniu rynku pracy województwa opolskiego. 

  • --PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE dla 96 Uczestników Projektu (4  spotkania x 1,5 godziny /UP tj. 6h/UP w formie spotkań indywidualnych w terminach i godzinach dostosowanych do możliwości UP, średnio raz w miesiącu). Celem zadania jest zdiagnozowanie i rozwiązanie problemów psychologicznych uczestników projektu związanych z utratą pracy i pozostawaniem bez zatrudnienia. Wsparcie będzie ukierunkowane na uspokojenie negatywnych emocji związanych z sytuacją (zagrożenia) utraty pracy oraz odbudowę poczucia własnej wartości, Prowadzący będzie pracował z UP nad wizerunkiem ich własnej osoby oraz analizował ich postawy wobec pracy i zatrudnienia. 

  • --POŚREDNICTWO PRACY dla 96 Uczestników Projektu (3 spotkania indywidualne x 1,5 godziny /UP tj. 4,5h/UP w formie spotkań indywidualnych w terminach i godzinach dostosowanych do możliwości UP, średnio raz na 2 miesiące). Celem zadania jest pozyskanie zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami uczestników projektu. Pośrednik pracy przeprowadzi z UP wywiad, który ma na celu dopasowanie ofert pracy do predyspozycji zawodowych oraz doświadczenia zawodowego UP. Każdy z UP otrzyma min. 2 oferty pracy. Pośrednik pracy będzie udzielał informacji pracodawcom o UP, organizował spotkania potencjalnych pracodawców z UP oraz wspierał osoby zagrożone zwolnieniem w poszukiwaniu pracy jeszcze u poprzedniego pracodawcy.

  • --SZKOLENIE ZAWODOWE dla 96 Uczestników Projektu  (10 spotkań x 8 godzin/ UP tj. 80 h/ UP w formie zajęć grupowych, śr. 12 UP w grupie, z częstotliwością średnio co 3-4 dni). Celem zadania jest nabycie kwalifikacji zawodowych lub kompetencji. Po zakończeniu szkolenia 96 UP weźmie udział w procesie walidacji i certyfikacji nabytych kwalifikacji.  W ramach szkolenia zawodowego dla UP przewidziane jest stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu oraz catering. Szkolenia w ramach projektu będą zamknięte i realizowane zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałami UP oraz z potrzebami rynku pracy.

  • --STAŻ ZAWODOWY – dla 52 Uczestników Projektu, tj. osoby zwolnione i rolnicy zamierzający odejść z rolnictwa, u których doradca zawodowy zdiagnozuje niskie doświadczenie zawodowe lub doświadczenie nieadekwatne do potrzeb rynku pracy (wymiar: 3 miesiące; 5 razy w tygodniu x 8 godzin/ UP, tj. średnio ok. 160 h/msc/ UP, osoby niepełnosprawne: 5 razy w tygodniu x 7 godzin/ UP tj. 140 h/msc/ UP). Założone w ramach projektu staże będą powiązane ze szkoleniami w ramach projektu lub posiadanymi już przez UP kwalifikacjami. Celem zadania jest nabycie lub uzupełnienie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu. W ramach staży zawodowych dla UP przewidziane jest stypendium stażowe oraz zwrot kosztów dojazdu.

 

Okres realizacji projektu: 01.02.2018 r. – 30.06.2019 r.

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII. Konkurencyjny rynek pracy,
Działanie 7.5. Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw w zakresie wsparcia outplacementowegoWartość projektu „OPOLSKA ŚCIEŻKA KARIERY”: 930 944,70 zł
Wkład Funduszy Europejskich w projekt ,,OPOLSKA ŚCIEŻKA KARIERY”: 791 302,99 złKONTAKT:
Vivid Consulting Sp. z o.o.
Projekt ,,OPOLSKA ŚCIEŻKA KARIERY”
tel.: 516-156-624
e-mail: opolska_sciezka_kariery@vc.edu.pl

mapadotacji.gov.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl