Projekt realizowany ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

na lata 2014 – 2020
Oś priorytetowa: IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT


Vivid Consulting
zaprasza do udziału w projekcie


„OD A DO Z – Od Aktywności do Zatrudnienia”


Głównym celem projektu „OD A DO Z – Od Aktywności do Zatrudnienia” jest podwyższenie aktywności społeczno-zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia przez 84 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujące województwo łódzkie na obszarze ŁOM tj. Miasto Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki oraz zgierski, w tym osoby:


- bierne zawodowo
- osoby bezrobotne niezarejestrowane
- osoby bezrobotne zarejestrowane jako bezrobotne w PUP należących do III profilu pomocy,
- niepełnosprawne,
- korzystające z PO PŻ.


W ramach projektu oferujemy następujące wsparcia:


• DIAGNOZA INDYWIDUALNYCH POTRZEB UP I STWORZENIE INDYWIDUALNEJ ŚCIEŻKI REINTEGRACJI (W TYM IPD)
• PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE
• COACHING UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
• INDYWIDUALNY JOBCOACHING
• SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA I PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH
• SZKOLENIA ZAWODOWE
• STAŻE ZAWODOWE
• POŚREDNICTWO PRACY


Zapewniamy:


- STYPENDIUM SZKOLENIOWE
- PŁATNY 3 - miesięczny lub 6 - miesięczny STAŻ ZAWODOWY
- catering podczas spotkań grupowych
- zwrot kosztów dojazdu
- materiały szkoleniowe
- wykwalifikowaną kadrę trenerów
- certyfikat potwierdzający uzyskane kwalifikacje


Okres realizacji projektu: 01.04.2017 r. – 30.06.2018 r.


Wartość projektu: 1 925 880, 26 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 636 998, 22 zł

 

KONTAKT

tel. 577 103 457
email: odadoz@vc.edu.pl
strona www: vc.edu.pl 


mapadotacji.gov.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl