Vivid Consulting Sp. z.o.o.
zaprasza do udziału w projekcie
„OBUDŹ W SOBIE AKTYWNOŚĆ”Celem projektu jest zwiększona aktywność zawodowa u 60 Uczestników Projektu (min. 36 kobiet i 24 mężczyzn). Do projektu zapraszamy osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, zamieszkujące w rozumieniu KC na terenie województwa małopolskiego.

 


Grupa docelowa:

osoby w wieku 18 – 67 lat

osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego

korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

zamieszkujące na terenie powiatów: proszowicki, myślenicki, nowotarski, brzeski, nowosądecki i Miasto Nowy Sącz, tarnowski i Miasto Tarnów, dąbrowski, limanowski, gorlicki

osoby dla których ustalono III profil pomocy

osoby niepełnosprawne

 


W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia:

Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów UP (1 spotkanie x 2h)

Poradnictwo psychologiczne (3 spotkania x 2h)

Trening kompetencji i umiejętności społecznych (8 spotkań x 4h, zajęcia grupowe)

Szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji (10 spotkań x 8h, zajęcia grupowe)

3-miesięczny staż (inicjatywa przygotowująca do podjęcia zatrudnienia)

Pośrednictwo pracy (4 spotkania x 2h)

Wartość projektu: 806 548,50 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 766 221,05 zł

 


Projekt realizowany jest na podstawie umowy z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020. Realizacja projektu jest współfinansowana w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.KONTKAT
Tel: 514 349 654
E-mail: obudzwsobieaktywnosc@vc.edu.pl

 

 

 


 

mapadotacji.gov.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl