Firma NS Konsulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie

 „Nie zwalniaj po zwolnieniu”

 

 

CELEM PROJEKTU „Nie zwalniaj po zwolnieniu” jest zwiększenie zdolności do ponownego zatrudnienia osób, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu, pozostających bez zatrudnienia zamieszkujących w woj. łódzkim poprzez udział w kompleksowym programie outplacementowym dostosowanym do indywidualnych potrzeb od 1.05.2018 do 28.02.2019r. prowadzącym do podjęcia nowego zatrudnienia przez min.36osób.

 

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU: łącznie 60 osób (36K, 24M) które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projeku, zamieszkujących województwo łódzkie (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), w tym uwzględniając:

 1. Osoby w wieku powyżej 54 roku życia (min. 30% tj. 18 osób)
 2. Kobiety (min. 60% tj. 36 osób)
 3. Osoby z niepełnosprawnościami (min. 5% tj. 3 osoby)

Projekt skierowany jest wyłącznie do osób zwolnionych, ma na celu wsparcie grupy znajdującej się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (osoby już pozostające bez zatrudnienia) poprzez podniesienie ich zdolności do ponownego zatrudnienia, co zapobiegnie dezaktywizacji zawodowej i trwałemu wypadnięciu tych osób z rynku pracy.


Cel projektu ma zostać osiągnięty poprzez zrealizowanie przez 60 Uczestników Projektu następującej ścieżki wsparcia:

 • Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania,
 • Poradnictwo psychologiczne,
 • Pośrednictwo pracy,
 • Szkolenie zawodowe,
 • Staże przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie.

ZAPEWNIAMY:

 • Stypendium szkoleniowe
 • Płatny staż zawodowy
 • Catering podczas szkolenia
 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Materiały szkoleniowe
 • Wykwalifikowaną kadrę trenerów
 • Certyfikat potwierdzający uzyskane kwalifikacje

 • Wartość projektu: 860  065,50 zł

  Wkład Fuduszy Europejskich: 731 055,67 zł

  Okres realizacji projektu: 01.05.2018 – 28.02.2019 r.


  Projekt realizowany na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

  Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Oś priorytetowa: X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.2 Rozwój pracowników przedsiębiorstw Poddziałanie X.2.2 Wdrożenie programów typu outplacement

   


  KONTAKT:

  „Nie zwalniaj po zwolnieniu”
  e-mail:niezwalniaj@nskonsulting.pl
  tel.: 795-714-223