Vivid Consulting Sp. z o.o.
zaprasza do udziału w projekcie

„Nie ”zwalniaj” tempa pracy”

 

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia u min. 80% spośród 90 osób (54 kobiety oraz 36 mężczyzn), które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu lub są przewidziane do zwolnienia z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Projekt obejmie wsparciem osoby z obszaru województwa łódzkiego, z czego min. 30% Uczestników Projektu będą stanowiły osoby powyżej 54 roku życia, min. 60% Uczestników Projektu stanowią kobiety oraz min. 2% Uczestników to osoby niepełnosprawne.

 

W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia:


  • 1. Doradztwo zawodowe (indywidualne) połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania dla 90 UP (3h/UP).
  • 2. Poradnictwo psychologiczne (indywidualne) dla 90 UP (4h/UP).
  • 3. Szkolenie zawodowe dla 50 UP -30 kobiet i 20 mężczyzn (150h/grupę), UP otrzymają stypendium szkoleniowe lub dodatek szkoleniowy (w zależności od statusu na rynku pracy).
  • 4. Staż zawodowy dla 50 UP, 3 miesiące kalendarzowe (UP otrzymają stypendium stażowe).
  • 5. Pośrednictwo pracy dla 50 UP.
  • 6. Doradztwo dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą dla 40 UP – 24 kobiety i 16 mężczyzn; doradztwo indywidualne (4h/UP), doradztwo grupowe (8h / grupę).
  • 7. Szkolenie ,,Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej” dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą dla 40 UP (78h/ grupę).
  • 8. Wsparcie bezzwrotne dla 30 UP (maksymalna kwota wsparcia nie przekracza 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej w dniu przyznania wsparcia).
  • 9. Wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze (indywidualne) dla 30 UP, udzielane w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej (pomoc w efektywnym wykorzystaniu wsparcia finansowego wspomagającego rozwój działalności gospodarczej.

 

Projekt przyczyni się do poprawy zdolności adaptacyjnych pracowników, do zmian zachodzących w gospodarce, w ramach działań outplacementowych. Po opuszczeniu projektu 45 osób znajdzie pracę, łącznie z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą.


 

Wartość projektu: 1 893 612,48 zł


Wkład Funduszy Europejskich: 1 715 756,95 zł


Projekt realizowany na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

 

KONTAKT:
BIURO PROJEKTU „Nie ”zwalniaj” tempa pracy”
Tel. 533 314 821 e-mail: niezwalniaj@vc.edu.pl