Vivid Consulting Sp. z o. o.
zaprasza do udziału w projekcie
„Nie wykluczaj swoich szans”Celem głównym projektu jest większe uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym 60 osób niepełnosprawnych, wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powiatów: chełmskiego, hrubieszowskiego, parczewskiego i włodawskiego z województwa lubelskiego, w tym w szczególności osób pozostających bez zatrudnienia, osób bezrobotnych należących do III profilu pomocy, osób o niskich kwalifikacjach, osób z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi) poprzez objęcie usługami aktywnej integracji dostosowanymi do indywidualnych potrzeb w okresie od 1 września 2017 r. do 30 września 2018 r.W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia:

1. Wielostronna diagnoza kompetencji i potrzeb,

2. Poradnictwo zawodowe,

3. Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne,

4. Usługi trenera pracy w zatrudnieniu wspomaganym,

5. Szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie, zmianę kwalifikacji,

6. 4 – miesięczny staż.Wartość projektu: 1 358 285,04 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 154 542,28 zł

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.KONTAKT:
BIURO PROJEKTU „Nie wykluczaj swoich szans”
Ul. Skromna 5, 20-704 Lublin
E-mail: niewykluczajswoichszans@vc.edu.pl
Tel: 699 670 289

 

 


 

mapadotacji.gov.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl