Vivid Consulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie
NIE STÓJ BIERNIE, WSPINAJ SIĘ PO DRABINIE SUKCESU!
POWR.01.02.01-18-0012/17

 


Głównym celem projektu jest podwyższona zdolność do zatrudnienia u 56 osób (34K,22M) pozostających bez pracy (osób biernych zawodowo oraz bezrobotnych niezarejestrowanych w ewidencji Urzędów Pracy), w tym osób niepełnosprawnych, w wieku 18-29 lat zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa podkarpackiego, które nie uczą się i nie szkolą (tzw. młodzież NEET), z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1.


Okres realizacji projektu: 01.01.2018r. – 30.09.2018r.
W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia:

1. Indywidualne poradnictwo zawodowe z identyfikacją potrzeb (4 spotkania po 2 godziny, średnio 2 razy w tygodniu).

2. Pośrednictwo Pracy (2 spotkania po 2 godziny, średnio raz w miesiącu)

3. Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy (2 spotkania po 8 godzin, średnio 2 razy w tygodniu)

4. Szkolenia zawodowe (8 spotkań po 8 godzin, średnio 3-4 razy w tygodniu)
Za udział w szkoleniu przysługuje stypendium szkoleniowe

5. Staże zawodowe (3 miesiące)


Za udział w stażu przysługuje stypendium stażowe

 

Za udział w każdej formie wsparcia przewidzianej w projekcie każdemu uczestnikowi przysługuje zwrot kosztów dojazdu


Projekt realizowany w ramach Wsparcia udzielanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Szczegółowym celem projektu jest podwyższenie zdolności do zatrudnienia 56 osób w wieku 18-29 lat pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET) oraz nie są zarejestrowane w urzędach pracy.


Projekt zakłada realizację wskaźników efektywności zatrudnieniowej dla osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach oraz dla osób niekwalifikujących się do żadnej z w/w grupy docelowej.


Celem projektu jest także podniesienie/ uzyskanie kwalifikacji przez min. 17 Uczestników Projektu.


Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi 740 737,40 zł
Dofinansowanie ze środków UE wynosi 624 293,46 zł


KONTAKT:
Biuro Projektu: NIE STÓJ BIERNIE, WSPINAJ SIĘ PO DRABINIE SUKCESU!
e-mail: niestojbiernie@vc.edu.pl

telefon: 576 132 694

 


mapadotacji.gov.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl