Vivid Consulting Sp. z o.o.
zaprasza do udziału w projekcie

„Na drodze do kariery zawodowej”Celem głównym projektu jest zwiększona aktywizacja zawodowo-edukacyjna 44 osób (26 kobiet i 18 mężczyzn) w tym 2 osób niepełnosprawnych, biernych zawodowo, w wieku od 18 do 29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zg. z def. os. z kategorii NEET przyjęte w PO WER 2014-2020, zamieszkujących (według KC) na terenie województwa pomorskiego, z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej w SZOOP dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1. poprzez realizację indywidualnego i kompleksowego wsparcia prowadzącego do podjęcia pracy na poziomie założonych wskaźników efektywności zatrudnieniowej.

 

Projekt realizowany od 01.01.2018r. do 30.09.2018r.

 

 

W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia:


Identyfikacja potrzeb Uczestnika połączona z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania:
odbywać się będzie w formie spotkań indywidualnych UP z doradcą zawodowym (1 spotkanie x 3h =
3h/UP) oraz grupowych (1 spotkanie x 3h = 3h/GR). Każdy Uczestnik Projektu opracuje razem z doradcą Indywidualny Plan Działania. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymają niezbędne materiały.


Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy: Odbywać się będzie w formie spotkań indywidualnych z pośrednikiem pracy (5 spotkań x 2h = 10h/UP średnio 1 razy w miesiącu). Podczas zajęć Uczestnicy otrzymają pomoc w znalezieniu zatrudnienia, pozyskiwaniu ofert pracy, otrzymają informacje na temat bieżącej sytuacji na lokalnym rynku pracy. Pośrednik przedstawi każdemu Uczestnikowi minimum 1 ofertę pracy, oraz zorganizuje minimum 1 rozmowę kwalifikacyjną.


Indywidualne poradnictwo psychologiczne wraz z grupowymi warsztatami prowadzącymi do podniesienia motywacji i kompetencji społecznych Uczestników Projektu: Odbywać się będzie w formie spotkań indywidualnych (5 spotkań x 2h = 10h/UP) oraz grupowych (2 spotkania x 3h = 6h/GR) z psychologiem, średnio 1 spotkanie w miesiącu, o charakterze ciągłym, towarzyszącym każdej formie wsparcia.
W ramach wsparcia UP pracować będą nad rozwojem umiejętności interpersonalnych i kompetencji społecznych, zwiększeniem motywacji do zmiany sytuacji zawodowej m.in. poprzez określenie swoich słabych/mocnych stron, możliwości, wyznaczenie celu. Psycholog poinstruuje Uczestników jak budować pozytywny wizerunek oraz określi predyspozycje osobowościowe i motywację UP, zidentyfikuje niezdiagnozowane dotąd problemy na podstawie testów psychologicznych, pomoże w wyborze rozwiązania tych problemów.
Uczestnicy otrzymają grant rozwojowy w wysokości 400zł.


Indywidualne szkolenia zawodowe: prowadzą do uzyskania, uzupełnienia lub doskonalenia kwalifikacji zawodowych.
Odbywać się będą w formie spotkań indywidualnych (7 spotkań x 8h/dzień = 56h/UP), średnio 4 razy w tygodniu. Zakres przewidzianych szkoleń będzie zgodny z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez konkretnych przedsiębiorców na pracowników o określonych kwalifikacjach zawodowych z województwa pomorskiego.
Po ukończeniu szkolenia Uczestnicy otrzymają zaświadczenie. Efektem szkolenia będzie nabycie kwalifikacji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (certyfikatem).


Staż zawodowy. Wymiar: 3 miesiące (max 40h/tydzień; 8h/dzień), dla Uczestników, którzy zostali skierowani przez doradcę zawodowego na szkolenia zawodowe, oraz 6 miesięcy (max 40h/tydzień; 8h/dzień) dla Uczestników o wyższych kwalifikacjach, którzy nie brali udziału w szkoleniu zawodowym.
Dla każdego UP zostanie przydzielony opiekun stażu. Uczestnikom przysługuje stypendium stażowe.
Na zakończenie stażu zostanie wydane zaświadczenie ukończenia stażu po uprzednim przedstawieniu przez UP pisemnej oceny pracodawcy.

 

 

Zakładane efekty realizacji projektu:

- Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w Programie – 44

- Liczba osób, które po opuszczeniu Programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie –osób

- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu Programu – 15 osób

 

Wkład Funduszy Europejskich: 686 988,95KONTAKT:
BIURO PROJEKTU „Na drodze do kariery zawodowej”
ul. Szczecińska 57/3,
76-200 Słupsk

Tel. 531 452 025
e-mail: nadrodzedokarieryzawodowej@vc.edu.pl
www.vc.edu.pl zakładka „Nowe Projekty Europejskie”

 

 

 


 

mapadotacji.gov.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl