Vivid Consulting Sp. z o.o.
zaprasza do udziału w projekcie

„MODA NA SUKCES ZAWODOWY”

 

 

Głównym celem projektu jest podniesiona aktywność zawodowa oraz zdolność do zatrudnienia u 96 osób młodych (58K, 38M), w tym osób niepełnosprawnych, w wieku 18 – 29 lat bez pracy, zamieszkujących na obszarze Województwa Świętokrzyskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. Młodzież NEET, w tym 100% UP to osoby niezarejestrowane w urzędach pracy, z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1. Cel jest realizowany w terminie od 01.03.2017r. do 28.02.2018r.

 

W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia:


1. Przygotowanie Indywidualnego Planu Działania (2 spotkania x 2 godziny, średnio 1 raz w tygodniu). Identyfikacja potrzeb osób bezrobotnych pozostających bez zatrudnienia, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania.

 

2. Indywidualne (2 spotkania x 2 godziny) i grupowe (2 spotkania x 3 godziny) poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

 

3. Szkolenia zawodowe (10 spotkań x 8 godzin, średnio 2-3 razy w tygodniu) przygotowujące do pracy w branżach: metalowo-odlewniczej, zasoboszczędnym budownictwie, turystyce zdrowotnej i prozdrowotnej, nowoczesnym rolnictwie, przetwórstwie spożywczym. Moduły szkoleń zostaną wybrane na etapie IPD. Szkolenia zostaną dostosowane do indywidualnych predyspozycji, wykształcenia i potrzeb UP oraz możliwości zatrudnienia w regionie. Po szkoleniu Uczestnicy podejdą do egzaminu zewnętrznego i certyfikacji VCC potwierdzającej nabycie kwalifikacji.

 

4. Szkolenia ICT (komputerowe) (10 spotkań x 4 godziny, średnio 2-3 razy w tygodniu) w ramach 5 obszarów: Informacja, Komunikacja, Tworzenie sieci, Bezpieczeństwo, Rozwiązywanie problemów zakończone egzaminem certyfikującym. Po szkoleniu Uczestnicy podejdą do egzaminu zewnętrznego i certyfikacji VCC potwierdzającej nabycie kwalifikacji.

 

5. Pośrednictwo pracy (3 spotkania x 2 godziny w ostatnim miesiącu trwania stażu zawodowego) w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami.

 

6. Staże zawodowe - 3 lub 6 miesięcy w trakcie, których Uczestnicy Projektu otrzymają stypendia stażowe

 

Zakładane efekty realizacji projektu:

 

- Liczba osób poniżej 30lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - min. 48

 

- Liczba osób bezrobotnych objętych wsparciem - 14

 

- Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem - 7

 

- Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem - 82

 

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej: ogólny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla Uczestników Projektu nie kwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych Grup Docelowych – min. 43%, dla osób niepełnosprawnych - min. 17%, dla osób długotrwale bezrobotnych - min. 35%, dla osób o niskich kwalifikacjach - min. 48%.

 

Projekt realizowany w ramach Wsparcia udzielanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

KONTAKT:


Tel. 576-132-694

e-mail: moda_na_sukces_zawodowy@vc.edu.pl
www.vc.edu.pl
 


mapadotacji.gov.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl

 

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ – SZKOLENIA ICT

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ – Szkolenia Zawodowe

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ – Indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełnienia kompetencji i kwalifikacji zawodowych

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ – Identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych przez opracowanie Indywidualnego Planu Działania

ZAPYTANIA OFERTOWE

Regulamin przyznawania i wypłacania zwrotów kosztów dojazdów na zajęcia oraz na staż

Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów szkoleniowych i stażowych

Aktualności

Rekrutacja