Firma Vivid Consulting sp. z o.o.
zaprasza do udziału w projekcie
„Mazowsze z POWERem!”
POWR.01.02.01-14-0015/18
Celem głównym projektu jest podniesiona zdolność do podjęcia zatrudnienia lub poprawa warunków zatrudnienia wśród 24 osób młodych (15K/9M), w tym z niepełnosprawnościami, w wieku 18-29 lat, zamieszkujących na obszarze woj. mazowieckiego, spełniających kryteria grupy docelowej. Projekt skierowany jest do osób pozostających bez pracy (biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy) lub pracujących, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy (osoby pracujące na umowach krótkoterminowych, osoby pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, tzw. ubodzy pracujący, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, imigranci i reemigranci).
Realizacja projektu przypada na okres od 01.01.2018r. do 30.09.2019r. Poprzez udział w projekcie i otrzymanie wsparcia indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej, Uczestnicy Projektu (UP) zdobędą określone kompetencje/kwalifikacje potwierdzone odpowiednim certyfikatem, podejmą zatrudnienie (efektywność zatrudnieniowa) i/lub poprawią swoją sytuację na rynku pracy (efektywność zawodowa).

 

W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia:

  • -Identyfikacja potrzeb oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy
  • -Trening kompetencji społeczno-zawodowych
  • -Szkolenie zawodowe
  • -Szkolenie komputerowe
  • -Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy
  • -Staż zawodowy

 

Zapewniamy:

  • -stypendia szkoleniowe i stażowe
  • -materiały szkoleniowe
  • -zwrot kosztów dojazdu
  • -catering

 

Planowane efekty:
- min. 15 osób uzyska kwalifikacje potwierdzone odpowiednim uznanym w branży certyfikatem zewnętrznym;
- osiągnięta zostanie efektywność zatrudnieniowa: min. 39% dla osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (w tym imigranci, reemigranci, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami) oraz min. 54% dla pozostałych osób;
- osiągnięta zostanie efektywność zawodowa (poprawa sytuacji na rynku pracy) dla min. 27% osób pracujących.

 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój,  Oś priorytetowa:  I  Osoby młode na rynku, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wartość projektu wynosi 403 416,40 zł
Dofinansowanie ze środków UE wynosi 339 999,34 zł

 

Kontakt:
BIURO PROJEKTU „Mazowsze z POWERem!”
Tel: 577 103 457
E-mail: mazowszezpowerem@vc.edu.pl
Strona internetowa: http://vc.edu.pl/mazowsze-z-powerem/

 

mapadotacji.gov.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl