Vivid Consulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie:

„Aktywizacja zawodowa – łódzkie z POWEREM!”
Nr projektu: POWR.01.02.01-10-0013/17

Okres realizacji projektu: 01.09.2018 – 31.05.2019


PROJEKT SKIEROWANY JEST DO: 72 osób w wieku 18 – 29 lat pozostających bez pracy (osób biernych zawodowo oraz osób bezrobotnych niezarejestrowanych w ewidencji Urzędów Pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET), z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1.

Beneficjent w szczególności skieruje wsparcie do:
• Kobiet (minimum 44 osoby)
• Osób niepełnosprawnych (minimum 3 osoby)
• Osób długotrwale bezrobotnych ( minimum 3 osoby)
• Osób o niskich kwalifikacjach (minimum 15 osób)

Celem głównym projektu jest wyższa zdolność do zatrudnienia 72 osób fizycznych (44K,28M, od 18 do 29 roku życia), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), są bierne zawodowo lub są osobami bezrobotnymi i niezarejestrowanymi w urzędach pracy poprzez realizację kompleksowego wsparcia w okresie od 09.2018r. do 05.2019r. prowadzącego do podjęcia pracy przez minimum 31 osoby. Pozostałe cele:

• Szczegółowy PO WER: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu.
• Regionalny Plan na rzecz zatrudnienia województwa łódzkiego: Zwiększenie szans młodych osób bezrobotnych na samodzielny start w życie zawodowe poprzez realizację projektu

W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia:
1. Doradztwo zawodowe: 4h
2. Pośrednictwo pracy: 6h
3. Poradnictwo zawodowe: 4h
4. Szkolenie – moduł zawodowy: 64h
5. Szkolenie – moduł komputerowy: 40h
6. Szkolenie – moduł kompetencji miękkich: 32h
7. 3-miesięczny, płatny staż zawodowy

Projekt realizowany jest dzięki wsparciu udzielonemu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój.


Wartość Projektu: 971 612,30 PLN
Wartość Dofinansowania UE: 923 091,68 PLN


KONTAKT:
Tel: 577 119 871
Email: lodzkie_z_powerem@vc.edu.pl
www: vc.edu.pl /lodzkie_z_powerem/


mapadotacji.gov.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl