Vivid Consulting Sp. z o.o.
zaprasza do udziału w projekcie

„Kopalnia EKO-Kwalifikacji”

 

Celem projektu „Kopalnia EKO-Kwalifikacji” jest adaptacja kwalifikacji i umiejętności 50 osób (30 kobiet i 20 mężczyzn) zamieszkałych na terenie województwa śląskiego dla potrzeb rynku pracy. Projekt skierowany jest do pracowników zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia oraz do osób zwolnionych z przyczyn zakładu pracy z przedsiębiorstw sektora MŚP, przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne, odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej lub znajdujących się w sytuacji kryzysowej. Priorytetowo traktowani będą pracownicy jednostek organizacyjnych spółek węglowych z terenu województwa śląskiego oraz z przedsiębiorstw z nimi powiązanych, a także kobiety i osoby niepełnosprawne.
Termin realizacji projektu: 01.09.2016 r. - 30.06.2017 r.
Planowane efekty projektu: spełnienie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej na poziomie 50% oraz uzyskanie kwalifikacji po opuszczeniu programu poprzez zdanie egzaminu przez co najmniej 60% Uczestników Projektu.

 

 

W ramach projektu „Kopalnia EKO-Kwalifikacji” oferujemy:

 

1) Doradztwo zawodowe z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania
  2) Warsztaty umiejętności miękkich
  3) Szkolenia zawodowe zakończone egzaminem certyfikującym - do wyboru: instalator/ka odnawialnych źródeł energii; audytor/ka energetyczny/a; eko-recykler/ka z obsługą maszyn sortujących; pracownik/pracownica usług kosmetycznych (z uwzględnieniem kosmetyków organicznych i naturalnych)
4) Trzymiesięczny staż zawodowy
5) Pośrednictwo pracy

 

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wartość projektu: 961 971,25 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 817 675,56 zł

 

Vivid Consulitng Sp. z o. o. w związku z realizacją projektu „Kopalnia EKO-Kwalifikacji” RPSL.07.04.02-24-02BG/15 na terenie województwa śląskiego poszukuje doradców zawodowych gotowych do przeprowadzenia Doradztwa zawodowego z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania. Rozeznanie rynku z częścią ofertową w ramach projektu „Kopalnia EKO-Kwalifikacji” dot. ww. usługi do pobrania niżej

 

Kontakt: Biuro Projektu „Kopalnia EKO-Kwalifikacji”
ul. Mostowa 1, 43-400 Cieszyn
Tel.: 533 314 811
e-mail: eko-kwalifikacje@vc.edu.pl

mapadotacji.gov.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl