Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

VIVID CONSULTING Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie

 

„Kompleksowy outplacement na Lubelszczyźnie”

 

RPLU.10.02.00-06-0001/17

 

Celem głównym jest wzrost zdolności  do podjęcia i/lub utrzymania zatrudnienia u min. 90% UP (120 Uczestników Projektu - min. 72 K/48 M) o cechach zgodnych z określoną grupą docelową  poprzez realizację zindywidualizowanego i kompleksowego wsparcia obejmującego kompleksowy program typu outplacement zawierający: indywidualne doradztwo zawodowe (wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD)), indywidualne wsparcie psychologiczne, pośrednictwo pracy, szkolenia, staże, w okresie I 2019r. – XII 2019r.

 

Cel projektu wynika bezpośrednio ze zdiagnozowania problemów grupy docelowej i jest zgodny z celem szczegółowym RPO WL 2014-2020: Zwiększenie dostępu do zatrudnienia lub jego kontynuacji osób objętych działaniami typu outplacement poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji zawodowej. Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego poprzez m.in.: zminimalizowanie problemów grupy docelowej, uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych / kompetencji pożądanych na rynku pracy w województwie lubelskim, zdobycie doświadczenia zawodowego.

 

Cel główny projektu jest spójny z celami innych strategicznych dokumentów:

 • -Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 – I. przeciwdziałanie wykluczeniu na rynku pracy – upowszechnianie i podniesienie jakości różnych form kształcenia na odległość oraz promocja uczenia się przez całe życie (LLL – life long learning)
 •  -Strategia Rozwoju WL na lata 2006-2020 – Cel operacyjny 2.3: Wzrost zatrudnienia oraz lepsze wykorzystanie zasobów ludzkich w regionie

 

 

Projekt skierowany jest do:
osób fizycznych, powyżej 18 roku życia,  które pracują lub zamieszkują na obszarze województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów KC, w tym:

 • -pracowników przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy (maks. 12 osób)

lub

 • -osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy (w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu (min. 108 osób)

 

dodatkowo przewidziano w projekcie uczestnictwo:

 • -min. 48 osób o niskich kwalifikacjach (max. ponadgimnazjalne wykształcenie)
 • -osób w wieku 50 lat i więcej
 • -osób niepełnosprawnych (min. 6 osób)
 • -min. 72 kobiety

 

Uczestnikom Projektu oferujemy następujące wsparcie:

 • -Indywidualne doradztwo zawodowe (wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD))
 • -Indywidualne wsparcie psychologiczne
 • -Pośrednictwo pracy
 • -Szkolenia zawodowe: przedstawiciel handlowy/ specjalista ds. finansowania rozwiązań proekologicznych/ specjalista w zakresie pielęgnacji terenów zielonych/ telemarketer/ i inne
 • -4 – miesięczny staż zawodowy
 • -stypendium szkoleniowe
 • -stypendium stażowe

 

Dodatkowo oferujemy:

 • -certyfikat potwierdzający uzyskane kwalifikacje po zdanym egzaminie
 • -zwrot kosztów dojazdu
 • -bezpłatne materiały szkoleniowe
 • -wykwalifikowaną kadrę trenerską

 

Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt:  1 516 748,97 zł
Wartość projektu:  1.784.410,56 zł

 

Biuro Projektu „Kompleksowy outplacement na Lubelszczyźnie”
ul. Skromna 5, 20-704 Lublin
Tel.: 699 670 481 / 699 670 291
E-mail: kompleksowyoutplacement@vc.edu.pl

 

mapadotacji.gov.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl