VIVID Consulting Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie:
„Kompleksowa reintegracja osób niepełnosprawnych”
RPLU.11.01.00-06-0010/17


Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 42 osób niepełnosprawnych (w tym 26 kobiet i 16 mężczyzn) powyżej 18ego roku życia, wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z województwa lubelskiego poprzez objęcie usługami aktywnej integracji dostosowanymi do indywidualnych potrzeb w okresie od 01 maja 2018 roku do 28 lutego 2019 roku, skutkującymi nabyciem kwalifikacji przez minimum 14 osób i podjęciem zatrudnienia przez minimum 11 osób.

 


W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia:
1. Wielostronna diagnoza kompetencji i potrzeb,
2. Warsztaty kompetencji społecznych,
3. Poradnictwo zawodowe,
4. Indywidualny life-coaching,
5. Szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie kwalifikacji
6. 3 – miesięczny staż.

 

Wartość projektu: 678 462,76 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 576 693,34 złProjekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
KONTAKT:
BIURO PROJEKTU „Kompleksowa reintegracja osób niepełnosprawnych”
Ul. Skromna 5, 20-704 Lublin
E-mail: kompleksowareintegracja@vc.edu.pl
Tel: 798 608 524

 


mapadotacji.gov.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl