Firma VIVID CONSULTING Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie„Kompetencje językowe i TIK Twoją szansą na sukces!”,którego głównym celem jest uzyskanie wyższych kompetencji z zakresu TIK i znajomości języka angielskiego wśród 300 osób, zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji, zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa pomorskiego. Grupę docelową stanowią osoby w wieku aktywności zawodowej 18 lat i więcej, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych niezbędnych na rynku pracy.


Projekt skierowany jest do:

osób o niskich kwalifikacjach (osób z wykształceniem maksymalnie ponadgimnazjalnym włącznie) – 126 osób,
osób w wieku od 18 do 25 lat – 60 osób,
osób w wieku 25 lat i więcej – 240 osób,
osób w wieku 50 lat i więcej – 54 osoby,
W ramach projektu organizowane będą:

szkolenia językowe (w zakresie języka angielskiego) dla 300 osób: 120h szkoleniowych na grupę,
szkolenia z zakresu TIK dla 300 osób: 60 h szkoleniowych na grupę.Każdy z Uczestników Projektu będzie miał możliwość podejścia do egzaminów i uzyskania certyfikatów zewnętrznych potwierdzających nabyte kompetencje.Planowane efekty realizacji projektu to uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji po opuszczeniu Programu przez min. 46 osób  w wieku 50 lat i więcej, 204 osób w wieku 25 lat i więcej oraz 108 osób o niskich kwalifikacjach.Wartość projektu: 1 230 530,40 zł 
Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 1 045 950,84 zł
Kontakt


Biuro Projektu „Kompetencje językowe i TIK Twoją szansą na sukces”

E-mail: kompetencjejezykoweitik@vc.edu.pl

tel: 576 119 195
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

 


 

mapadotacji.gov.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl