Vivid Consulting Sp. z o.o.
zaprasza do udziału w projekcie

„Kierunek zmiana”Celem głównym projektu jest dostosowanie kwalifikacji, umiejętności i doświadczenia do potrzeb regionalnego rynku pracy u 60 osób (36 kobiet i 24 mężczyzn) pozostających bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, gdzie co najmniej 80% uczestników projektu stanowią łącznie osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych, kobiety, zamieszkujących w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa pomorskiego poprzez realizację kompleksowego i dostosowanego do indywidualnych potrzeb wsparcia w projekcie. Projekt realizowany od 01.09.2017r. do 31.05.2018r.W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia dla wszystkich uczestników projektu:Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania:
odbywać się będzie w formie spotkań indywidualnych UP z doradcą zawodowym (2 spotkania x 2h =
4h/UP). Każdy Uczestnik Projektu podczas 4 godzin spotkań opracuje razem z doradcą Indywidualny
Plan Działania Wszyscy uczestnicy projektu otrzymają niezbędne materiały.

 

Warsztaty umiejętności miękkich: Szkolenia z aktywnego poszukiwania pracy oraz autoprezentacji: Odbywać się będą w formie spotkań grupowych z trenerem (5 spotkań x 6h = 30h/grupę średnio 1-2 razy w tygodniu). Podczas zajęć z aktywnego poszukiwania pracy, Uczestnicy będą pracowali nad podniesieniem motywacji do samodzielnego poszukiwania pracy, nauczą się przezwyciężać bariery mentalne, formułować dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny) oraz poznają metody skutecznego poszukiwania pracy. Program szkolenia z autoprezentacji zawiera: metody radzenia sobie w różnych sytuacjach, kształtowanie własnego wizerunku, bilans mocnych i słabych stron, umiejętności i zasobów oraz komunikację werbalną i niewerbalną.


Pośrednictwo pracy: Odbywać się będzie w formie spotkań indywidualnych z pośrednikiem pracy
(7 spotkań x 1h = 7h, 1 spotkanie w miesiącu, o charakterze ciągłym, towarzyszącym każdej formie
wsparcia).

W ramach wsparcia pośrednik pracy monitoruje i wspiera samodzielną aktywność UP w poszukiwaniu pracy tj. nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami, określenie list potencjalnych pracodawców, przygotowanie aplikacji pod kątem konkretnych ofert rynku pracy. Każdy UP otrzyma min. 2 oferty pracy dostosowane do swoich kwalifikacji, predyspozycji zawodowych oraz predyspozycji psychofizycznych i zdrowotnych.


Szkolenia zawodowe: prowadzą do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych.
Odbywać się będą w formie spotkań grupowych (docelowo 1 grupa – średnio 12 UP) w wymiarze 80h (10 spotkań x 8h = 80h). Zakres przewidzianych szkoleń będzie zgodny z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez konkretnych przedsiębiorców na pracowników o określonych kwalifikacjach zawodowych z województwa pomorskiego.
Po ukończeniu szkolenia Uczestnicy otrzymają zaświadczenie. Efektem szkolenia będzie nabycie kwalifikacji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (certyfikatem).


Staż zawodowy dla 60 Uczestników Projektu. Wymiar: 3 miesiące (max 40h/tydzień; 8h/dzień).
Dla każdego UP zostanie przydzielony opiekun stażu. Uczestnikom przysługuje stypendium stażowe.
Na zakończenie stażu zostanie wydane zaświadczenie ukończenia stażu po uprzednim przedstawieniu przez UP pisemnej oceny pracodawcy.


Zakładane efekty realizacji projektu:
- Liczba osób bezrobotnych objętych wsparciem w Programie – 60

- Liczba osób, które po opuszczeniu Programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie – 33 osoby

- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje, lub nabyły kompetencje po opuszczeniu Programu – 54 osoby

- Liczba osób w wieku 50 +, osób niepełnosprawnych, o niskich kwalifikacjach zawodowych, kobiet – minimum 80% (łącznie) 40 osób
Wartość projektu: 877 770,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 746 104,50


KONTAKT:
BIURO PROJEKTU „Kierunek zmiana”
ul. Szczecińska 57/3,
76-200 Słupsk
Tel. 531 452 025
e-mail: kierunekzmiana@vc.edu.pl

 

 


 

mapadotacji.gov.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl