Vivid Consulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie
„Jutro zaczyna się dziś!” Nr projektu: RPLD.09.01.01-10B001/17Projekt skierowany jest do:
60 osób (minimum 36 kobiet) biernych zawodowo zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej., zamieszkujących w rozumieniu kodeksu cywilnego
w województwie łódzkim, pochodzących  z obszarów wiejskich (DEGURBA3).Beneficjent w szczególności skieruje wsparcie do:

 

1. Osób zagrożonych ubóstwem/wykluczeniem społecznym, doświadczającymi wielokrotnego wykluczenia społecznego ( min. 24 os.)

2. Osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (min. 18 os.)

3. Osób niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, intelektualnymi, osoby z zaburzeniami psychicznego (min. 6 os.)

 

Podczas rekrutacji do projektu priorytetowo traktowane będą kobiety oraz osoby niepełnosprawne.

 

Celem głównym projektu jest:
Podwyższona aktywność społeczno-zawodowa oraz zdolność do zatrudnienia u 60 osób spełniających wymogi grupy docelowej grupy docelowej w terminie 10.2017 – 08.2018r. Cel zostanie osiągnięty poprzez kompleksowe wsparcie w oparciu o indywidualną ścieżkę reintegracji z uwzględnieniem diagnozy sytuacji  problemowej, zasobów potencjału, predyspozycji, potrzeb.


W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia:

1. Diagnozę indywidualnych potrzeb i stworzenie ścieżki reintegracji (4h/UP)

2. Poradnictwo specjalistyczne (10h/UP)

3. Trening umiejętności i kompetencji społecznych (30h/grupa)

4. Indywidualny Jobcoaching (4h/UP)

5. Szkolenie komputerowe (40h/grupa)

6. Szkolenie zawodowe (80h/grupa)

7. Staż zawodowy ( 3 miesiące )

8. Pośrednictwo pracy – diagnozowanie potrzeb oraz pomoc w zdobyciu zatrudnienia (6h/UP)

Osiągnięcie ww. celu przyczyni się do realizacji celu szczegółowego RPO WŁ2014-2020: Przywrócenie zdolności do zatrudnienia os. Zagrożonych ubóstwem/wykluczeniem społecznym.

 


Projekt realizowany jest na podstawie umowy z Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi,  ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź. Pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Całkowita wartość projektu: 1 029 067,50 PLN
Wkład funduszy europejskich: 874 707,38 PLN


KONTAKT
BIURO PROJEKTU „Jutro zaczyna się dziś!”
TEL: 576 119 871 EMAIL: jutro_dzis@vc.edu.pl

 

 


 

mapadotacji.gov.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl