Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego  na lata 2014-2020


VIVID CONSULTING Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie

„Efektywnie i aktywnie w województwie świętokrzyskim”
RPSW.09.01.00-26-0050/17

 


Cel główny: Wzrost aktywności społecznej i zawodowej 60 osób powyżej 18 roku życia (36 Kobiet i 24 Mężczyzn) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, biernych zawodowo, zamieszkujących lub uczących się na terenie województwa świętokrzyskiego ( w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), poprzez realizację wsparć:


• Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjału społecznego Uczestnika Projektu,
• poradnictwo zawodowe,
• pośrednictwo pracy,
• poradnictwo psychologiczne,
• warsztaty motywacji i umiejętności psychospołecznych,
• szkolenia zawodowe zakończone egzaminem zewnętrznym,
• 3 miesięczne staże zawodowe

Projekt jest realizowany w okresie od 01.07.2018r – 31.05.2019r. prowadzącego do zatrudnienia minimum 18 osób oraz zdobycia kwalifikacji przez minimum 48 osób. Cel projektu odpowiada na problem główny zdiagnozowany u osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym jakim jest niska aktywność społeczno-zawodowa ww. osób. Cel projektu odpowiada na problem główny projektu: zdobycie doświadczenia zawodowego podczas staży, uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych, zwiększenie motywacji, zdiagnozowanie swojego potencjału społecznego i zawodowego.

 

Grupa docelowa to:


• 60 osób fizycznych (36 Kobiet i 24 Mężczyzn) powyżej 18 roku życia, biernych zawodowo, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, należących do co najmniej jednej z niżej wymienionych grup:
• Osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ust. z 12.03.04r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art.7 ust. o pomocy społ.;
• Osoby z Niepełnosprawnościami – Osoby z Niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla Osób z Niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans Kobiet i Mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020;
• Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ);
osoby z wyższym wykształceniem będą stanowić nie więcej niż 10% Uczestników Projektu tj. max. 6 osób.


Zakładane efekty realizacji projektu:


• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 60 osób
• Liczba osób biernych zawodowo zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 60 osób
• Liczba osób zagrożonych z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 3 osoby
• Liczba osób, które po opuszczeniu Programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie – 18 osób
• Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje – 48 osób
• Liczba osób poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 21 osób

 

Wartość projektu:  764 036,00 PLN
Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 649 430,60 PLN

 

KONTAKT:

 

Biuro Projektu
„Efektywnie i aktywie w województwie świętokrzyskim”
Ul. Staszica 7
27-200 Starachowice
Tel: 603 593 515


Mail: efektywnieiaktywniewswietokrzyskim@vc.edu.pl


mapadotacji.gov.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl