Archiwum kategorii: WŁĄCZ SIĘ! PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ

Zasada równości szans i niedyskryminacji

Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, jest jedną z naczelnych zasad horyzontalnych UE, której propagowanie ma na celu zapobieganie wszelkim formom dyskryminacji, nie tylko ze względu na płeć, ale również z powodu rasy lub pochodzenia etnicznego, religii lub światopoglądu, niepełnosprawności, wieku lub orientacji seksualnej. Przestrzeganie zasady jest prawnym obowiązkiem na każdym z etapów wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiegona lata 2014-2020, zatem  wszystkie projekty… Czytaj dalej »

Aktualności

20.05.2019 r. Przypominamy, iż stypendia stażowe wypłacamy na podstawie przedstawionych przez UP oryginalnych  list obecności, potwierdzających odbycie stażu. Informujemy, iż zgodnie z umową stażową Uczestnicy mają 5 dni roboczych na dostarczenie wyżej wymienionych list obecności po ukończeniu miesiąca stażowego. 08.04.2019 r. Osobom uczestniczącym w stażach zawodowych przypominamy o regularnym i terminowym przesyłaniu list obecności za… Czytaj dalej »

Dokumenty rekrutacyjne

Zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych! Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie “Włącz się! Program aktywizacji społeczno-zawodowej” zobowiązane są do wypełnienia i dostarczenia osobiście lub listownie kompletu dokumentów rekrutacyjnych wymienionych w Regulaminie projektu  na adres Biura Projektu: ul. Skromna 5, 20-704 Lublin.  REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Włącz się! Program aktywizacji społeczno-zawodowej FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY OŚWIADCZENIE… Czytaj dalej »