Archiwum kategorii: Ścieżka aktywnej reintegracji

Zasada równości szans i niedyskryminacji

Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, jest jedną z naczelnych zasad horyzontalnych UE, której propagowanie ma na celu zapobieganie wszelkim formom dyskryminacji, nie tylko ze względu na płeć, ale również z powodu rasy lub pochodzenia etnicznego, religii lub światopoglądu, niepełnosprawności, wieku lub orientacji seksualnej. Przestrzeganie zasady jest prawnym obowiązkiem na każdym z etapów wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zatem  wszystkie… Czytaj dalej »

Aktualności

27.05.2019 r. Informujemy, ze realizacja staży w ramach projektu „Ścieżka aktywnej reintegracji” powoli dobiega końca. Jednocześnie przypominamy o terminowym przesyłaniu wszystkich dokumentów związanych z realizacją staży. 02.04.2019 r. Osobom uczestniczącym w stażach zawodowych przypominamy o regularnym przesyłaniu list obecności za dany miesiąc kalendarzowy. 04.03.2019 r. Przypominamy, że nadal trwa rekrutacja do projektu! Wszystkich zainteresowanych zachęcamy… Czytaj dalej »

Dokumenty do pobrania

Formularz Zgłoszeniowy ŚCIEŻKA AKTYWNEJ REINTEGRACJI Oswiadczenie potwierdzające spełnienie kryteriów gr. doc Oświadczenie o korzystaniu z PO PŻ OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY OSÓB ZAGROŻONYCH Oświadczenie o zakwalifikowaniu do III profilu Regulamin projektu