Vivid Consulting Sp. z o.o.
zaprasza do udziału w projekcie

„BEZ WYKLUCZEŃ Kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej”

 

Głównym celem projektu jest: podwyższenie aktywności społeczno- zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 60 osób( w tym 36 kobiet i 24 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym, osób z niepełnosprawnościami, poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno- zawodowej zamieszkujących na obszarze województwa pomorskiego w rozumieniu przepisów KC . Projekt umożliwi trwałą integrację wyżej opisanej grupy na rynku pracy.

 

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU:


• Osoby/rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

• Osoby z niepełnosprawnością,

• Osoby bezrobotne dla których został określony trzeci profil pomocy (w odniesieniu do osób sprofilowanych w PUP),

• Osoby bierne zawodowo,

• Osoby o niskich kwalifikacjach

 

W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia:

 

Poradnictwo Zawodowe z IPD dla 60UP (1 spotk. w formie indywidualnej x 2h/UP), (1 spotk  grupowe 2h x 5 grup). Planowane działania prowadzą do podjęcia aktywności zawodowej, naukę pisania CV, pomoc w określeniu celów życiowych w obrębie zawodowych zainteresowań zawodowych oraz umiejętności i kwalifikacji.,

 

• Poradnictwo psychologiczne z treningiem umiejętności społecznych dla 60 UP (2 spotk. grup po 2,5 h/UP, 5h x 5 gr, 1 spotk.w formie indywidualnej x 2 h/UP. Proces wsparcia osób oraz rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym będzie odbywał się w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidulanie dla każdej osoby z uwzględnieniem sytuacji problemowej oraz potrzeb uczestników.


• Szkolenie zawodowe z egzaminem certyfikującym dla 60 UP (14 spotk. x 7h, śr. 2/3 razy w tyg. szkolenie trwające przez 3 miesiące), szkolenia zostały wybrane na podstawie analiz i obserwacji bieżących trendów oraz monitoringu zawodów deficytowych. Moduły szkoleń zostaną wybrane na etapie IPD. Szkolenia zostaną dostosowane do indywidualnych predyspozycji, wykształcenia i potrzeb UP oraz możliwości zatrudnienia w regionie. Po szkoleniu Uczestnicy podejdą do egzaminu zewnętrznego i certyfikacji VCC potwierdzającej nabycie kwalifikacji


Zakres tematyczny szkoleń:

 

• Teleopiekun,

• Inwentaryzator,

• Pomocnik ds. biurowych,

• Ekorecyckler,

• Ogrodnik terenów zielonych.


Za udział w szkoleniu zawodowym przysługuje stypendium szkoleniowe.

 

Staże zawodowe- 3 miesiące dla 60 osób, stanowisko pracy będzie ściśle powiązane z odbytym przez UP szkoleniem zawodowym- max. 8h/dzień i 40 godz./tyg. (7h/dzień i 35godz./tyg. dla osób niepełnosprawnych).


Za udział w stażu przysługuje stypendium stażowe.

 

Pośrednictwo Pracy-UP objęci pośrednictwem uzyskają min. 3 oferty pracy, które będą odpowiadały uzyskanym kwalifikacjom. Warunkiem udziału w zadaniu jest ukończenie stażu zawodowego (3 spotk.w formie indywidualnej po 2h, łączna ilość przeprowadzonych godz. przypadająca na jednego UP to 6h)  

 

Za udział w każdej formie wsparcia przewidzianej w projekcie każdemu uczestnikowi przysługuje zwrot kosztów dojazdu

 

Wartość projektu: 825 286 25 PLN


Wkład Funduszy Europejskich: 784 021,94 PLN


Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Marszałkowskim w Gdańsku, pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

KONTAKT:
„BEZ WYKLUCZEŃ Kompleksowy Program aktywizacji społeczno-zawodowej”
e-mail:bezwykluczen@vc.edu.pl
tel.: +48 510 464 556 


mapadotacji.gov.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl

 

Harmonogramy-Pośrednictwo Pracy

Rozeznanie rynku-pośrednik pracy -część ofertowa

Rozeznanie rynku-egzamin z dnia 25.04.2017 r.-część ofertowa

Harmonogramy-Szkolenie zawodowe

Harmonogramy-Poradnictwo Zawodowe z Indywidualnym Planem Działania

Harmonogramy-Poradnictwo Psychologiczne z treningiem umiejętności społecznych

Zapytanie ofertowe z dnia 03.04.2017 r.-szkolenie zawodowe

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu/ Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów szkoleniowych oraz stażowych.

Dokumenty rekrutacyjne

Aktualności