Firma Vivid Consulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie :
,,Bądź kluczem do lepszej przyszłości”

 

Nr RPMA.09.01.00-14-9689/17

 

Celem głównym projektu jest zwiększona aktywność społeczno-zawodowa oraz podniesiona zdolność do zatrudnienia wśród 72 osób (44 kobiety/28 mężczyzn) lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z obszaru województwa mazowieckiego (które uczą się lub zamieszkują na obszarze województwa mazowieckiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), spełniających kryteria grupy docelowej.

Projekt skierowany jest do osób pozostających bez pracy (biernych zawodowo oraz bezrobotnych objętych III profilem pomocy).

Realizacja projektu przypada na okres od 31.08.2018 do 30.06.2019.

Poprzez udział w projekcie i otrzymanie kompleksowego wsparcia w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej, Uczestnicy/czki Projektu (UP) zdobędą określone kompetencje i/lub kwalifikacje a w efekcie wzrośnie ich aktywność społeczna (efektywność społeczna) i/lub podejmą zatrudnienie (efektywność zatrudnieniowa).

 

W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia:

 

• Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów Uczestników Projektu (3 spotkania po 2 godziny w tygodniu). Określenie i wybranie (zgodnie z predyspozycjami/kwalifikacjami) kierunków przyszłych szkoleń i warsztatów dla UP oraz określenie ścieżki udziału w projekcie. Przeprowadzenie analizy sytuacji UP oraz ustalenie problemu zawodowego i wybór sposobu jego rozwiązania. Sesje indywidualne.


• Warsztaty motywacyjne (4 spotkania grupowe po 4 godziny w miesiącu). Zakres wsparcia obejmuje m.in. trening asertywności, przełamywanie barier i ograniczeń wewnętrznych, umiejętność konstruktywnego myślenia w sytuacjach trudnych oraz kształtowanie aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej.


• Trening kompetencji i umiejętności społecznych (5 spotkań grupowych po 4 godziny w miesiącu). Grupowe zajęcia pozwolą nawiązać kontakty z osobami znajdującymi się w podobnej sytuacji oraz wzmocnić motywację do zmian.


• Indywidualne poradnictwo prawne (6 spotkań indywidualnych po 1 godzinie, średnio 1-3 razy w miesiącu). Poradnictwo ma na celu pomóc w kwestiach prawnych, z którymi nie radzą sobie UP.


• Pośrednictwo pracy (6 spotkań indywidualnych po 1 godzinie w miesiącu). Udzielenie UP informacji w zakresie aktualnych ofert rynku pracy oraz ewentualnej pomocy w rozpoczęciu działalności gospodarczej. Każdemu Uczestnikowi zostaną przedstawione min. 2 oferty pracy.


• Szkolenia zawodowe (9 spotkań po 8 godzin, średnio 3-4 razy w tygodniu). Szkolenia zostaną dobrane indywidualnie, uwzględniając opracowaną indywidualną diagnozę potrzeb i potencjałów oraz oczekiwania i kwalifikacje UP, w odpowiedzi na bieżące potrzeby rynku pracy. Efektem szkolenia jest uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (certyfikatem). Za udział w szkoleniu UP przysługuje stypendium szkoleniowe.


• Staż zawodowy (3-miesięczny). Staż będzie ściśle powiązany ze szkoleniem, w którym uczestniczył UP. Uczestnikom przysługuje stypendium stażowe.

 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020 Oś priorytetowa:  IX Wspieranie włączenie społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

 

Wartość projektu wynosi: 1 004 189,40 zł

Dofinansowanie ze środków UE wynosi: 803 351,52 zł

 

Kontakt:
BIURO PROJEKTU „Bądź KLUCZEM do LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI!”
Tel: 577 103 457
E-mail: badzkluczemdolepszejprzyszlosci@vc.edu.pl


 


mapadotacji.gov.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl