Vivid Consulting Sp. z o.o.
zaprasza do udziału w projekcie

„Aktywność zawodowa się opłaca!”

 

Nr projektu RPZP.06.05.00-32-K018/16

 

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa oraz zwiększenie zdolności
do zatrudnienia u 72 biernych zawodowo osób powyżej 29 roku życia, znajdujących się w szczególnie
trudnej sytuacji na rynku pracy, czego mierzalnym efektem będzie osiągnięcie następujących
rezultatów:
- min.39% kobiet podejmie zatrudnienie,
- min.33% osób w wieku 50 lat i więcej podejmie zatrudnienie,
- min.38% osób o niskich kwalifikacjach podejmie zatrudnienie,
- min.33% osób z niepełnosprawnościami podejmie zatrudnienie
(w przypadku wzięcia przez osoby z niepełnosprawnościami udziału w projekcie).
- Dodatkowo min. 80% UP nabędzie kwalifikacje potwierdzone zewnętrznym certyfikatem VCC
co również przyczynia się do uzyskania trwałości projektu gdyż certyfikaty VCC wydawane
są bezterminowo

 

Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do osób zamieszkujących gminy wiejskie i/lub
wiejsko-miejskie, wchodzące w skład następujących powiatów województwa zachodniopomorskiego
z obszaru Specjalnej Strefy Włączenia: białogardzki, choszczeński, drawski, gryficki, gryfiński,
kamieński, koszaliński, łobeski, pyrzycki, sławieński, stargardzki, szczecinecki, świdniński i wałecki.
60% uczestników projektu (44 osoby) będą stanowiły kobiety, minimum 30% uczestników projektu
(24 osoby) będą stanowić osoby po 50 roku życia, minimum 4 uczestników projektu będą stanowiły
osoby niepełnosprawne.

 

W SZCZEGÓLNOŚCI ZAPRASZAMY:


- kobiety
- osoby w wieku 50 i więcej lat
- osoby niepełnosprawne

 

W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia dla wszystkich uczestników projektu:


Identyfikacja potrzeb oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego:
odbywać się będzie w formie spotkań indywidualnych UP z doradcą zawodowym (2 spotkania x 3h =
6h/UP). Każdy Uczestnik Projektu podczas 6 godzin spotkań opracuje razem z doradcą Indywidualny
Plan Działania Wszyscy uczestnicy projektu otrzymają niezbędne materiały. Planowany okres
realizacji: 05.2017 – 09. 2017r.

 

Kompleksowe pośrednictwo pracy: Odbywać się będzie w formie spotkań indywidualnych
z pośrednikiem pracy ( 6 spotkań x 1h = 6h, o charakterze ciągłym, towarzyszącym każdej formie
wsparcia). Warunkiem udziału w pośrednictwie jest opracowany IPD. W trakcie spotkań wspólnie z
pośrednikiem pracy UP opracuje profesjonalne CV. W ramach wsparcia pośrednik pracy monitoruje i
wspiera samodzielną aktywność UP w poszukiwaniu pracy tj. nawiązywanie i utrzymywanie
kontaktów z pracodawcami, określenie list potencjalnych pracodawców, przygotowanie aplikacji pod
kątem konkretnych ofert rynku pracy. Każdy UP otrzyma min. 4 oferty pracy dostosowane do swoich
kwalifikacji, predyspozycji zawodowych oraz predyspozycji psychofizycznych i zdrowotnych.
Planowany okres realizacji: 05.2017-02.2018r..

 

Szkolenia zawodowe: prowadzą do nabycia, podniesienia lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych.
Odbywać się będą w formie spotkań grupowych (docelowo 1 grupa – 12 UP) w wymiarze 120h (15
spotkań x 8h). Zakres przewidzianych szkoleń jest zgodny z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez
konkretnych przedsiębiorców na pracowników o określonych kwalifikacjach zawodowych z
województwa zachodniopomorskiego. Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest opracowany IPD.
Po uzyskaniu min. 80% frekwencji oraz zdaniu testu wewnętrznego UP uzyskują zaświadczenie
ukończenia szkolenia. Szkolenia w projekcie zakończą się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem
certyfikatu, potwierdzającego uzyskane kwalifikacje w zawodzie. Planowany okres realizacji:
06.2017–02.2018r.

 

Staż zawodowy dla 72 Uczestników Projektu. Wymiar: 3 miesiące (max 40h/tydzień; 8h/dzień). Staż
będzie ściśle powiązany ze szkoleniem, w którym uczestniczył UP. Dla każdego UP zostanie
przydzielony opiekun stażu. Uczestnikom przysługuje stypendium stażowe w wysokości:
8,70pln brutto /1h. Na zakończenie stażu zostanie wydane zaświadczenie ukończenia stażu po
uprzednim przedstawieniu przez UP pisemnej oceny pracodawcy. Planowany okres realizacji:
08.2017-02.2018r.

 

Wartość projektu: 996 129,00 zł

 

Dofinansowanie projektu z UE: 846 709,65 zł

 


Dodatkowe formy wsparcia w ramach projektu:

 

Dodatek relokacyjny dla 9 uczestników projektu.

 

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie pełniącym
rolę instytucji pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodnio-Pomorskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

KONTAKT:
E-mail: aktywnosc_zawodowa@vc.edu.pl
Tel: 576 119 871

www.vc.edu.pl 


mapadotacji.gov.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl