Vivid Consulting Sp. z o. o.
Zaprasza do udziału w projekcie
“Aktywność  zawodowa kluczem do sukcesu!”


Głównym celem projektu jest podwyższenie aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia wśród min. 90% z 72 Uczestników/czek Projektu (UP) stanowiących grupę docelową projektu  z woj. lubuskiego, poprzez objecie kompleksowym wsparciem dostosowanym do indywidualnych potrzeb i predyspozycji UP.


Projekt skierowany jest do: 72 osób pozostających bez pracy, tj. osób biernych zawodowo po 50 r. życia, z niskimi kwalifikacjami, zamieszkujących obszar woj. lubuskiego ( w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego).

 

 

Do udziału w projekcie w szczególności zapraszamy:
- kobiety,
-osoby niepełnosprawne (ON).

 

W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia:


1.Identyfikację potrzeb osób pozostających bez pracy dla 72 UP ( 2 spotkania indywidulane po 2 godziny, średnio 1-2 razy w tygodniu). Udzielenie wsparcia w ramach projektu będzie poprzedzone identyfikacją potrzeb UP ( w tym zdiagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości  doskonalenia zawodowego) oraz opracowanie/aktualizacja Indywidualnego Planu Działania. Wsparcie udzielane w projekcie będzie dostosowane do indywidulanych potrzeb UP, wynikać z jego aktualnego stanu wiedzy, doświadczenia, zdolności i uwzględniać ewentualne przeciwskazania do wykonywania danego zawodu.


2.Poradnictwo Zawodowe (3 spotkania grupowe po 2 godziny, średnio 1-2 razy w tygodniu). Zakres wsparcia obejmuje m. in.: pomoc w zdiagnozowaniu przyczyn oraz poszukiwanie sposobów rozwiązania przyczyn pozostawania bez zatrudnienia m.in. poprzez wskazanie szkoleń i innych instrumentów, które przyczyniają się do zwiększenia szans UP na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia.


3.Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy ( 2 spotkania grupowe po 4 godziny, średnio 1-2 razy w tygodniu). Zajęcia mają na celu m. in.: wzmocnienie motywacji i zwiększenie wiary we własne możliwości UP. Pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowanie UP do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej.


4. Szkolenia zawodowe (10 spotkań grupowych, po 8 godzin, średnio 2-3 razy w tygodniu). Wybór szkolenia nastąpi na podstawie Indywidulanego Planu Działania. Punktem wyjścia do planowania tematyki będą rzeczywiste potrzeby UP oraz zapotrzebowanie pracodawców na określone kompetencje oraz kwalifikacje. Po szkoleniu Uczestnicy podejdą do egzaminu zewnętrznego, po którym mają szansę uzyskać certyfikat/dyplom/zaświadczenie potwierdzające uzyskanie kwalifikacji/ kompetencji. Za udział w szkoleniu UP przysługuje stypendium szkoleniowe.


5. Pośrednictwo pracy (4 spotkanie indywidulane po 1 godzinie , średnio 1-2 razy w miesiącu). W ramach wsparcia Uczestnicy  otrzymają propozycje pracy, zostaną poinformowani o aktualnej sytuacji na rynku pracy. Każdy z UP otrzyma min. 2 oferty pracy adekwatne do potencjału Uczestnika.

 Wartość projektu: 513 074,70 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 436 113,49 PLN

 


Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Lubuskiego na lata 2020 Oś priorytetowa:  6. Regionalny Rynek pracy, Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy


KONTAKT:
Tel.: 510 464 556
E-mail: aktywnosczawodowa@vc.edu.pl

 


mapadotacji.gov.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl