Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego  na lata 2014-2020


VIVID CONSULTING Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie
„AKTYWNI = ZATRUDNIENI”
RPSW.09.01.00-26-0007/17


Cel główny:  Zwiększona aktywność społeczna i zawodowa u minimum 90% z 36 Uczestników Projektu (22K/14M) zgodnie z definicją Uczestnika Projektu – osoby w wieku od 18 do 67 lat zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym (osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej 1), w tym osoby z niepełnosprawnościami (min.5%).  Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszarów funkcjonalnych miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze, które uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze OSI – Obszar Strategicznej Interwencji: m. Starachowice, m. Skarżysko – Kamienna, m. Ostrowiec Świętokrzyski. 100% Uczestników Projektu to osoby bierne zawodowo lub bezrobotne niebędące klientami Powiatowych Urzędów Pracy lub/i osoby ubogie pracujące (korzystające ze świadczeń pomocy społecznej). Grupę docelową projektu stanowi maksymalnie 5% osób z wyższym wykształceniem od 01.05.2018r. do 31.12.2018r.

           
Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego Priorytetu Inwestycyjnego (aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez wzmocnienie ich szans na zatrudnienie), dzięki realizacji kompleksowej ścieżki reintegracji obejmującej usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym o wysokiej jakości, które będą dostosowane do indywidualnych i zdiagnozowanych potrzeb Uczestników Projektu. Zaplanowane rezultaty projektu przyczynią się do zmniejszenia barier równościowych w województwie świętokrzyskim na obszarze OSI – Obszar Strategicznej Interwencji: m. Ostrowiec Świętokrzyski, m. Starachowice, m. Skarżysko-Kamienna.
Uczestnicy Projektu, w tym kobiety (min.60%), będą mogli nabyć niezbędne kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie (min. 80% UP uzyska kwalifikacje zawodowe). Projekt zapewnia osiągnięcie m.in. wskaźników efektywności zatrudnieniowej i efektywności społecznej, co gwarantuje uzyskanie zatrudnienia na min. 3 miesiące oraz dokonanie postępu w procesie aktywizacji społeczno-zawodowej lub podjęcie dalszej aktywizacji przez Uczestników Projektu.Grupa docelowa: 36 osób (22 kobiety / 14 mężczyzn) w wieku 18 -67 lat, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art.7 ustawy o pomocy społecznej), w tym osoby z niepełnosprawnościami (min.5% UP) i max. 5 % osób z wyższym wykształceniem.
Projekt skierowany jest do grup docelowych z obszarów funkcjonalnych miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze, które uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze OSI – Obszar Strategicznej Interwencji ( Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko-Kamienna, Starachowice miasta w województwie świętokrzyskim). 100% Uczestników Projektu to osoby bierne zawodowo oraz bezrobotne niebędące klientami PUP lub/i osoby ubogie pracujące (korzystające ze świadczeń pomocy społecznej).


Formy wsparcia dla Uczestników Projektu:

  • diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów Uczestników Projektu połączoną z poradnictwem psychologicznym,
  • poradnictwo grupowe (psychospołeczne) wspierające umiejętności społeczne umożliwiające powrót do życia społecznego,
  • poradnictwo zawodowe,
  • Szkolenie umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych: przedstawiciel handlowy /  obsługa kas fiskalnych / księgowość w małej firmie / specjalista ds. finansowych / obróbka metali / lub inne,
  • płatny staż zawodowy,
  • pośrednictwo pracy.

 

Wartość projektu:  547 885,80 PLN
Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 465 702,93 PLNKONTAKT
Biuro Projektu „Ku Przyszłości”
Adres ul. Zgodna 2/8, 27-200 Starachowice
E-mail: aktywni-zatrudnieni@vc.edu.pl

Tel.: 699 670 481
______________________________________________

1 Art. 7. Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r. Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: 1) ubóstwa; 2) sieroctwa; 3) bezdomności; 4) bezrobocia; 5) niepełnosprawności; 6) długotrwałej lub ciężkiej choroby; 7) przemocy w rodzinie; 7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; 8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; 10) (uchylony) 11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; 12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 13) alkoholizmu lub narkomanii; ©Kancelaria Sejmu s. 6/124 24.04.2018 14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; 15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.


mapadotacji.gov.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl