Vivid Consulting Sp. Z o.o. zaprasza do udziału w projekcie

 

„Aktywni wielkopolanie – powrót na rynek pracy”

Nr projektu : RPWP.06.02.00-30-0015/17

 

 


Projekt skierowany jest do:

 


96 osób pozostających bez pracy, tj. 79 bezrobotnych, poszukujących pracy i 17 biernych zawodowo. Wsparcie skierowane jest do osób defaworyzowanych na rynku pracy, powyżej 29.r.ż., zamieszkujących tereny wiejskie województwa wielkopolskiego wymagające wsparcia procesów rozwojowych zgodnie z obszarami OSI. Uczestnikami Projektu (UP) mogą zostać wyłącznie osoby należące do jednej z poniższych grup:

 1. 1. Kobiety (min. 60 os.)
 2. 2. Osoby długotrwale bezrobotne (min. 29 os.)
 3. 3. Osoby o niskich kwalifikacjach (min. 42 os.)
 4. 4. Osoby w wieku 50 lat i więcej (min. 17 os.)
 5. 5. Osoby niepełnosprawne (min. 5 os.)

 

 

Celem głównym projektu jest:
Zwiększenie zdolności do zatrudnienia u 96 osób spełniających wymogi grupy docelowej poprzez oferowane formy wsparcia w terminie 09.2018 – 06.2019, których efektem będzie uzyskanie kwalifikacji przez min. 58 UP i podjęcie zatrudnienia przez min. 34 UP  Wszyscy UP zostaną objęci kompleksowym wsparciem, na które składają się:

 • -Poradnictwo zawodowe – Identyfikacja potrzeb z IPD dla 96 UP ( jedno, 2-godzinne spotkanie indywidualne na UP). Pierwszą formą wsparcia w ramach projektu będzie rozpoznanie sytuacji UP na rynku pracy, trudności i barier w znalezieniu zatrudnienia, z uwzględnieniem uwarunkowań społeczno-ekonomicznych i zdrowotnych, oraz zainteresowań UP. Doradca zawodowy określi stopień oddalenia UP od rynku pracy. Stan wiedzy, doświadczenie, predyspozycje i przeciwskazania do wykonywania określonych zawodów, zostaną ocenione na podstawie testu kompetencji.  Na jego podstawie będzie można wskazać propozycje zawodów najodpowiedniejszych dla UP. Wsparcie udzielane w projekcie będzie dostosowane do indywidulanych potrzeb UP, wynikać z jego aktualnego stanu wiedzy, doświadczenia, zdolności i uwzględniać ewentualne przeciwskazania do wykonywania danego zawodu.
 • -Pośrednictwo pracy dla 96 UP (jedno, 2-godzinne spotkanie indywidualne). Łącznie 2 godziny/ UP. Wsparcie obejmuje pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami, oczekiwaniami UP i potrzebami lokalnego rynku pracy, oraz zbierania informacji o ofertach zatrudnienia i ich efektywnego wykorzystywania. UP z pomocą pośrednika stworzy dokumenty aplikacyjne (CV i list motywacyjny).
 • -Szkolenia zawodowe dla 96 UP (15 spotkań grupowych, po 8 godzin, średnio 3-4 razy w tygodniu). Łącznie 120 godzin/grupę. Wybór szkolenia nastąpi na podstawie Indywidulanego Planu Działania. Punktem wyjścia do planowania tematyki będą rzeczywiste potrzeby UP oraz zapotrzebowanie pracodawców na określone kompetencje oraz kwalifikacje. Warunkiem zakończenia wsparcia jest uczestnictwo w minimum 80% zajęć szkoleniowych. Po szkoleniu Uczestnicy podejdą do egzaminu zewnętrznego, po którym mają szansę uzyskać certyfikat/ dyplom/zaświadczenie potwierdzające uzyskanie kwalifikacji/kompetencji.
 • -Staż zawodowy - 3 miesięczne staże dla 48 UP. Stanowisko pracy będzie powiązane z tematyką szkoleń, którymi będą objęci UP. Staż realizowany będzie w wymiarze max. 40 godzin/tyg. i 8 godzin/dzień, dla ON ze znacznym oraz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - 7godzin/dobę i 35 godzin/tygodniowo. Celem wsparcia jest wyposażenie UP w umiejętności na rynku pracy, nabycie/wzrost doświadczenia zawodowego a także praktycznych umiejętności w zakresie wykonywanego zawodu.

 

 

W ramach projektu przewiduje się zwrot kosztów dojazdu dla 32 UP na wsparcie
w ramach zadań:

 • -Pośrednictwo zawodowe – Identyfikacja potrzeb z IPD,
 • -Pośrednictwo pracy,
 • -Szkolenie zawodowe.

 

 

Uczestnikom zapewniamy
- zwrot kosztów dojazdu (dla 32 UP)
- stypendium szkoleniowe i stażowe
- catering w czasie szkolenia zawodowego
- certyfikat, lub inny dokument potwierdzający nabyte umiejętności

 

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa.

 

 

Całkowita wartość projektu:  810 182,80
Kwota dofinansowania: 769 673,66

 


Kontakt

Biuro projektu „Aktywni wielkopolanie – powrót na rynek pracy”
Tel: 510 464 556 Email: wielkopolanie@vc.edu.pl


 


mapadotacji.gov.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl