gora_zaczynamy

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

Vivid Consulting Sp. z o.o.
zaprasza do udziału w projekcie

„Aktywni od zaraz!”

 

Celem głównym projektu jest podniesiona zdolność do zatrudnienia min. 95% UP, tj. 100 osób młodych (min.60% kobiet),w tym niepełnosprawnych, w wieku 15- 29 lat, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET, w tym w szczególności osoby niezarejestrowane w urzędach pracy, które zamieszkują na obszarze województwa lubelskiego (w powiatach biłgorajskim, janowskim, kraśnickim, lubelskim, łęczyńskim, łukowskim, radzyńskim, ryckim, zamojskim) w rozumieniu przepisów KC, z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursu w poddział.1.3.1 SZOOP, do 31.03.2017r. poprzez kompleksowe i indywidualne wsparcie w projekcie.

 

Zakładane efekty realizacji projektu:


  • - Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w Programie - 42
  • - Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w Programie - 11
  • - Liczba osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu objętych wsparciem w Programie - 63
  • - Liczba osób, które ukończyły interwencję wspieraną w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - 100
  • - Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej: 43% ogółem, 36% osób o niskich kwalifikacjach, 35% osób długotrwale bezrobotnych, 17% osób niepełnosprawnych.

 

Wartość projektu: 1 104 941,88 zł


Wkład Funduszy Europejskich: 1 015 331,09 zł


 

 

 

KONTAKT:
BIURO PROJEKTU „Aktywni od zaraz!”
ul. Skromna 5 (pokój nr 2, parter)
20-704 Lublin
Tel. +48 531 452 025
e-mail: zespol@vc.edu.pl