VIVID Consulting Sp. z.o.o.
zaprasza do udziału w projekcie
„AKTYWNE WŁĄCZANIE”Celem projektu jest wyższa aktywność społeczna i zawodowa na rynku pracy, nabyta przez udział w kompleksowej i zindywidualizowanej ścieżce wsparcia wśród
48 osób (min. 29 kobiet) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które zamieszkują w rozumieniu KC na terenie województwa małopolskiego.

 


Grupa docelowa:

osoby powyżej 18 roku życia

osoby doświadczające wielkokrotnego wykluczenia społecznego

osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnością intelektualną oraz z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

osoby dla których ustalono III profil pomocy

osoby bierne zawodowo

osoby zamieszkujące powiaty: proszowicki, myślenicki, nowotarski, brzeski, nowosądecki i Miasto Nowy Sącz, tarnowski i Miasto Tarnów, dąbrowski, limanowski, gorlicki

 


W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia:

Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika (4 spotkania x 2h)

Usługi aktywnej integracji: poradnictwo zawodowe (4 spotkania x 2h)

Usługi aktywnej integracji: poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne (6 spotkań x 2h, śr. raz w miesiącu, sukcesywnie przez cały okres wsparcia UP)

Usługi aktywnej integracji: Pośrednictwo pracy (6 spotkań x 2h, , śr. raz w miesiącu, sukcesywnie przez cały okres wsparcia UP)

Usługi aktywnej integracji: moduł zawodowy (10 spotkań x 8h, zajęcia grupowe) – szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji + moduł uzupełniający (5 spotkań x 4h, zajęcia grupowe) – trening kompetencji i umiejętności społecznych

Wartość projektu: 875 038,80 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 831 286,86 zł

 


Projekt realizowany jest na podstawie umowy z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020. Realizacja projektu jest współfinansowana w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.KONTAKT
Tel: 514 349 654
E-mail: aktywnewlaczanie@vc.edu.pl

 

 

 


 

mapadotacji.gov.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl