Vivid Consulting Sp. z o. o.
zaprasza do udziału w projekcie
„Aktywne włączenie osób z niepełnosprawnościami”Celem głównym projektu jest wyższa aktywność społeczno-zawodowa oraz zwiększona zdolność do zatrudnienia u 60 wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem społecznym lub wykluczeniem społecznym – mieszczących się w katalogu osób wskazanych w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020, zamieszkujące w powiecie: krasnostawskim, lubartowskim, świdnickim, zamojskim oraz mieście Zamość z województwa lubelskiego, w tym w szczególności osób biernych zawodowo, osób bezrobotnych należących do III profilu pomocy, osób o niskich kwalifikacjach, osób z niepełnosprawnościami oraz osób objętych wsparciem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa poprzez objęcie usługami aktywnej integracji dostosowanymi do indywidualnych potrzeb w okresie od 1 września 2017 r. do 30 września 2018 r.


W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia:


1. Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjału Uczestnika Projektu poprzez stworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji/ IPD,

2. Mentoring,

3. Team building,

4. Pośrednictwo pracy,

5. Szkolenia zawodowe,

6. Staż zawodowy.


Wartość projektu: 1 332 515,16 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 132 637,88 złProjekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie, pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.KONTAKT:
BIURO PROJEKTU „Aktywne włączenie osób z niepełnosprawnościami”
Ul. Skromna 5, 20-704 Lublin
E-mail: aktywnewlaczenie@vc.edu.pl
Tel: 699 670 283

 

 


 

mapadotacji.gov.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl