Zapytania ofertowe

przez | 18 lipca 2017

09.03.2018

Szanowni Państwo,

Firma Vivid Consulting Sp. z o.o., w ramach realizacji projektu ,,OD A DO Z – Od Aktywności do Zatrudnienia” nr projektu RPLD.09.01.02-10-0003/16 planuje zrealizowanie USŁUGI, tj. Pośrednictwa pracy (instrument aktywizacji zawodowej) dla 80 Uczestników Projektu.

W związku z tym poszukujemy 3 pośredników pracy, którzy przeprowadzą Pośrednictwo pracy dla 80 Uczestników Projektu (UP) na terenie woj. łódzkiego, na obszarze 3 powiatów ŁOM tj.: powiatu m. Łódź (dla 23 UP), powiatu brzezińskiego ( dla 21 UP), powiatu pabianickiego (dla 36 UP), w okresie marzec – czerwiec 2018 r. Zastrzegamy możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy.

W związku z tym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym.

RR – pośrednik pracy

07.11.2017

Szanowni Państwo,

Firma Vivid Consulting Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego na obszarze ŁOM: tj. miasto Łódź, powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki i zgierski, w ramach projektu “OD A DO Z – Od Aktywności do Zatrudnienia” nr projektu RPLD.09.01.02-10-0003/16 planuje zrealizowanie wsparcia: Indywidualny Jobcoaching dla maksymalnie 36 Uczestników Projektu.
W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy doradcy/doradców zawodowego/zawodowych gotowego do zrealizowania całości ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny (kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe).

W związku z tym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym.

Indywidualny Jobcoaching ZK gr. IV-VI

17.10.2017

Szanowni Państwo,

Firma Vivid Consulting Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego na obszarze ŁOM: tj. miasto Łódź, powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki i zgierski, w ramach projektu “OD A DO Z – Od Aktywności do Zatrudnienia” nr projektu RPLD.09.01.02-10-0003/16 planuje zrealizowanie usługi: poradnictwa psychologicznego dla maksymalnie 24 Uczestników Projektu.
W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy psychologa gotowego do zrealizowania całości ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny (kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe).

W związku z tym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym.

Zapytanie ofertowe – poradnictwo psychologiczne

09.10.2017

Pytania i odpowiedzi do Zapytania ofertowego – poradnictwa psychologicznego z dnia 03.10.2017r.:

Pytanie:

Chciałem zapytać jak rozumieć zapis: “Wymagana jest 100% frekwencji na zajęciach”. Jak frekwencja ma się do wynagrodzenia wykonawcy.

Odpowiedź:

Szanowny Panie,

Frekwencja nie ma wpływu na wynagrodzenie wykonawcy. Od psychologa oczekujemy jednak stałego mobilizowania uczestników do uczestnictwa w poradnictwie psychologicznym.

Z wyrazami szacunku

Pytanie:

Dzień dobry,

chciałabym zapytać, czy w poradnictwie psychologicznym w projekcie “OD A DO Z – od Aktywności do Zatrudnienia” możliwa jest realizacja spotkań z trzema Uczestnikami tj. 12 godzin dziennie

Dziękuję za odpowiedź,

z wyrazami szacunku

Odpowiedź:

Szanowna Pani,

Harmonogram poradnictwa psychologicznego jest ustalany przez Zleceniodawcę w porozumieniu z UP. W tym momencie nie jesteśmy w stanie potwierdzić, czy w przypadku wszystkich 12 UP uda się zorganizować proponowany przez Panią system.

Z wyrazami szacunku

06.10.2017

Szanowni Państwo,

Firma Vivid Consulting Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego na obszarze ŁOM: tj. miasto Łódź, powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki i zgierski, w ramach projektu “OD A DO Z – Od Aktywności do Zatrudnienia” nr projektu RPLD.09.01.02-10-0003/16  planuje zrealizowanie wsparcia: Diagnoza indywidualnych potrzeb UP i stworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji (w tym IPD) dla maksymalnie 12 Uczestników Projektu w planowanym okresie: październik-listopad 2017 r. W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy doradcy zawodowego gotowego do zrealizowania całości ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny (kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe).

W związku z tym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym.

Rozeznanie rynku IPD gr IV

03.10.2017

Szanowni Państwo,

Firma Vivid Consulting Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego na obszarze ŁOM: tj. miasto Łódź, powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki i zgierski, w ramach projektu “OD A DO Z – Od Aktywności do Zatrudnienia” nr projektu RPLD.09.01.02-10-0003/16 planuje zrealizowanie wsparcia: poradnictwa psychologicznego dla maksymalnie 12 Uczestników Projektu.
W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy psychologa gotowego do zrealizowania całości ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny (kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe).

W związku z tym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym.

Poradnictwo psychologiczne

Szanowni Państwo,

Firma Vivid Consulting Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego na obszarze ŁOM: tj. miasto Łódź, powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki i zgierski, w ramach projektu “OD A DO Z – Od Aktywności do Zatrudnienia” nr projektu RPLD.09.01.02-10-0003/16 planuje zrealizowanie wsparcia: Indywidualny Jobcoaching dla maksymalnie 36 Uczestników Projektu.
W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy doradcy/doradców zawodowego/zawodowych gotowego do zrealizowania całości ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny (kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe).

W związku z tym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym.

Indywidualny Jobcoaching

01.09.2017

Pytania i odpowiedzi do Zapytania ofertowego – szkolenie z obsługi komputera i programów komputerowych z dnia 28.08.2017r.:

Pytanie:

Witam serdecznie.

Proszę o uściślenie i uszczegółowienie następujących punktów treści zapytania, które są niezbędne do oszacowania kosztów oferty oraz jej przygotowania.

W związku z pkt. 4 zapytania –

Zapewnienia warunków lokalowych do prowadzenia szkoleń. Sale szkoleniowe wyposażone w minimum 12 stanowisk komputerowych + trener, z odpowiednim oprogramowaniem, z siecią wewnętrzną i dostępem do Internetu. Ponadto sale muszą posiadać powierzchnię dostosowaną do wielkości grupy, spełniać wymogi BHP, sanitarne, oświetleniowe, akustyczne, a także być wyposażone w instalację grzewczą. W przypadku osób z niepełnosprawnościami, sale szkoleniowe muszą być pozbawione barier architektonicznych, uwzględniać potrzeby w zakresie sprzętu niezbędnego dla przeprowadzenia danego szkolenia – w razie potrzeby m. in. sprzęt multimedialny, który zapewni prowadzenie spotkań w atrakcyjny sposób, dostępność dla 12 osób + trener, w woj. łódzkim na obszarze ŁOM: tj. miasto Łódź, powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki i zgierski.

 1. Ile przewidują państwo uczestników z niepełnosprawnością.
 2. Proszę o podanie podziału osób z niepełnosprawnościami ze względu na rodzaj niepełnosprawności i ich stopnia.
 3. Proszę o wskazanie ile os. niepełnosprawnych niewidomych lub słabo widzących będzie objęte wsparciem, gdyż zapewnienie odpowiedniego sprzętu do prowadzenia niniejszych kursów ICT jest bardzo kosztowne.

W związku z pkt. 13 zapytanie – Dopilnowanie aktywnego uczestnictwa w szkoleniach wszystkich UP (min. 80% obecności UP na zajęciach).

 1. Czy Wykonawca ma obowiązek zapewnić 80% obecności UP na zajęciach ??? Jeśli tak proszę o  wskazanie w jaki sposób ma to się odbywać i jak ma być to przeprowadzone, skoro Wykonawca ma prowadzić szkolenie.

W związku z punktem H lit.f –

Osoby prawne, których urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 oraz art. 24 ust. 5 pkt 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

W celu spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 oraz art. 24 ust. 5 pkt 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 1. Proszę o jednoznaczną informację jakie informacje z KRK i dla kogo wystawione, musi złożyć nasza firma będąca Spółką Komandytową.

W związku z punktem Pozostałe postanowienia pkt. 8,9 i 10

Prosimy o przedstawienie wzoru obowiązującej umowy na realizację niniejszego przedmiotu zamówienia, gdyż zawarte w zapytaniu kary umowne, wymóg weksla in blanco, wpłata wadium i możliwość jego zatrzymania nawiązują do wywiązania się z zapisów umowy, której wzoru nie opublikowano na stronie zapytania.

Proszę o publikację pytań na portalu baza konkurencyjności oraz szybką odpowiedź.

Odpowiedź:

Dzień dobry,

w odpowiedzi na e-maila z dnia 30.08.2017 r. informujemy, iż:

 1. Projekt zakłada minimum 5 osób niepełnosprawnych, osoby niepełnosprawne o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, intelektualnymi i osoby z zaburzeniami psychicznymi traktowane są priorytetowo. Rekrutacja jest nadal otwarta więc ciężko przewidzieć ostateczną liczbę osób niepełnosprawnych.
 2. Zakończenie wsparcia wymaga minimum 80% obecności UP na zajęciach. Poprzez dopilnowanie przez Wykonawcę aktywnego uczestnictwa UP rozumie się: dostosowanie spotkań do preferencji Uczestników, prowadzenia zajęć w atrakcyjny sposób, przekazywania Zamawiającemu w formie telefonicznej lub e-mail, niezwłocznie informacji o nieobecnościach uczestników, rezygnacjach uczestników lub innego rodzaju problemach lub zaległości.
 3. Zgodnie z pkt. e Wykonawca obowiązany jest przedłożyć aktualną informację z „KRK”
  w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 21 „PZP” o podmiocie zbiorowym tj. Trol InterMedia Sp. z o.o. sp.k.

Zgodnie z pkt. f Wykonawca obowiązany jest przedłożyć aktualną informację z „KRK”
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 oraz ust. 5 pkt. 6 „PZP” o Komplementariuszach, a także o Członkach Zarządu.

 1. Zgodnie z Państwa prośbą przesyłamy w załączniku wzór obowiązującej umowy na realizację niniejszego przedmiotu zamówienia.Z poważaniem

30.08.2017

Szanowni Państwo,

Firma Vivid Consulting Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego na obszarze ŁOM tj. m. Łódź, powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki i zgierski, w ramach projektu “OD A DO Z – Od Aktywności do Zatrudnienia” nr projektu RPLD.09.01.02-10-0003/16 planuje zrealizowanie wsparcia: Szkolenia zawodowe dla maksymalnie 84 Uczestników Projektu (UP).
W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy Wykonawcy, który zorganizuje i przeprowadzi w całości ww. zadanie oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny (kod CPV 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe).

Zapytanie ofertowe- Szkolenia zawodowe

28.08.2017

Szanowni Państwo,

Firma Vivid Consulting Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego na obszarze ŁOM: tj. miasto Łódź, powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki i zgierski, w ramach projektu “OD A DO Z – Od Aktywności do Zatrudnienia” nr projektu RPLD.09.01.02-10-0003/16 planuje zrealizowanie wsparcia: coaching umiejętności i kompetencji społecznych dla maksymalnie 84 Uczestników Projektu (UP).
W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy Wykonawcy, który zorganizuje i przeprowadzi w całości ww. zadanie oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny (kod CPV 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe).

W związku z tym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym.

Zapytanie ofertowe- coaching umiejętności i kompetencji społecznych

Szanowni Państwo,

Firma Vivid Consulting Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego na obszarze ŁOM: tj. miasto Łódź, powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki i zgierski, w ramach projektu “OD A DO Z – Od Aktywności do Zatrudnienia” nr projektu RPLD.09.01.02-10-0003/16 planuje zrealizowanie wsparcia: szkolenie z obsługi komputera i programów komputerowych dla maksymalnie 84 Uczestników Projektu (UP).
W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy Wykonawcy, który zorganizuje i przeprowadzi w całości ww. zadanie oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny (kod CPV 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe).

W związku z tym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym.

Zapytanie ofertowe- Szkolenia Komputerowe

16.08.2017

W dniu 16.08.2017 r. o godz. 09:00 dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 04.08.2017 r. dotyczące realizacji zadania: poradnictwo psychologiczne dla maksymalnie 24 Uczestników Projektu. W toku oceny ofert Zamawiający wybrał firmę: Business City Małgorzata Majewska.

W dniu 16.08.2017 r. o godz. 11:00 dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 04.08.2017 r. dotyczące realizacji zadania: poradnictwo psychologiczne dla maksymalnie 12 Uczestników Projektu. W toku oceny ofert Zamawiający wybrał firmę: FT Polska Sp. z o.o.

W dniu 16.08.2017 r. o godz. 10:00 dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 04.08.2017 r. dotyczące realizacji zadania: Diagnoza indywidualnych potrzeb UP i stworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji (w tym IPD) dla maksymalnie 12 Uczestników Projektu. W toku oceny ofert Zamawiający wybrał firmę: FT Polska Sp. z o.o.

07.08.2017

W dniu 07.08.2017 r. o godz. 10:00 dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 27.07.2017 r. dotyczące realizacji zadania: Diagnoza indywidualnych potrzeb UP i stworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji (w tym IPD) dla maksymalnie 12 Uczestników Projektu. W toku oceny ofert Zamawiający wybrał firmę: Business City Małgorzata Majewska.

04.08.2017

Szanowni Państwo,

Firma Vivid Consulting Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego na obszarze powiatu brzezińskiego, w ramach projektu “OD A DO Z – Od Aktywności do Zatrudnienia” nr projektu RPLD.09.01.02-10-0003/16 planuje zrealizowanie wsparcia: poradnictwo psychologiczne dla maksymalnie 12 Uczestników Projektu.
W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy psychologa gotowego do zrealizowania całości ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny (kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe).

W związku z tym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym.

Zapytanie ofertowe – poradnictwo psychologiczne p. brzeziński

Szanowni Państwo,

Firma Vivid Consulting Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego na obszarze m. Łódź, w ramach projektu “OD A DO Z – Od Aktywności do Zatrudnienia” nr projektu RPLD.09.01.02-10-0003/16 planuje zrealizowanie wsparcia: poradnictwo psychologiczne dla maksymalnie 24 Uczestników Projektu.
W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy psychologa gotowego do zrealizowania całości ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny (kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe).

W związku z tym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym.

Zapytanie ofertowe – poradnictwo psychologiczne

Szanowni Państwo,

Firma Vivid Consulting Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego na obszarze powiatu brzezińskiego, w ramach projektu “OD A DO Z – Od Aktywności do Zatrudnienia” nr projektu RPLD.09.01.02-10-0003/16  planuje zrealizowanie wsparcia: Diagnoza indywidualnych potrzeb UP i stworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji (w tym IPD) dla maksymalnie 12 Uczestników Projektu. W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy doradcy zawodowego gotowego do zrealizowania całości ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny (kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe).

Rozeznanie rynku IPD gr III

W związku z tym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym.

03.08.2017

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż procedura z dnia 27.07.2017 r. na zrealizowanie wsparcia: poradnictwo psychologiczne dla maksymalnie 24 Uczestników Projektu została anulowana z powodu błędu formalnego w zapytaniu ofertowym.

 

Pytania i odpowiedzi do Zapytania ofertowego – poradnictwo psychologiczne z dnia 27.07.2017r.:

Pytanie:
“Witam,
Mam pytanie czy poradnictwo psychologiczne ma być realizowane we Wrocławiu czy Łodzi?
Pozdrawiam”

Odpowiedź:
“Dzień dobry,Dziękujemy za przesłanie zapytania. Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zajęcia realizowane będą w Łodzi.
Wszystkie niezbędne informacje znajdują się w pliku z Zapytaniem ofertowym, zamieszczonym na Bazie Konkurencyjności oraz na stronie internetowej Zamawiającego.
Z poważaniem
Zespół Projektu”

 

28.07.2017

W dniu 28.07.2017 r. o godz. 10:00 dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 18.07.2017 r. dotyczące realizacji zadania: Diagnoza indywidualnych potrzeb UP i stworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji (w tym IPD) dla maksymalnie 12 Uczestników Projektu. W toku oceny ofert Zamawiający wybrał firmę: Business City Małgorzata Majewska.

27.07.2017

Szanowni Państwo,

Firma Vivid Consulting Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego na obszarze m. Łódź, w ramach projektu “OD A DO Z – Od Aktywności do Zatrudnienia” nr projektu RPLD.09.01.02-10-0003/16  planuje zrealizowanie wsparcia: Diagnoza indywidualnych potrzeb UP i stworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji (w tym IPD) dla maksymalnie 12 Uczestników Projektu. W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy doradcy zawodowego gotowego do zrealizowania całości ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny (kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe).

W związku z tym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym.

Rozeznanie rynku IPD gr II

Szanowni Państwo,

Firma Vivid Consulting Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego na obszarze m. Łódź, w ramach projektu “OD A DO Z – Od Aktywności do Zatrudnienia” nr projektu RPLD.09.01.02-10-0003/16 planuje zrealizowanie wsparcia: poradnictwo psychologiczne dla maksymalnie 24 Uczestników Projektu.
W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy psychologa gotowego do zrealizowania całości ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny (kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe).

W związku z tym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym.

Zapytanie ofertowe – poradnictwo psychologiczne

 

18.07.2017

Szanowni Państwo,

Firma Vivid Consulting Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego na obszarze m. Łódź, w ramach projektu “OD A DO Z – Od Aktywności do Zatrudnienia” nr projektu RPLD.09.01.02-10-0003/16  planuje zrealizowanie wsparcia: Diagnoza indywidualnych potrzeb UP i stworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji (w tym IPD) dla maksymalnie 12 Uczestników Projektu. W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy doradcy zawodowego gotowego do zrealizowania całości ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny (kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe).

W związku z tym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym.

Rozeznanie rynku IPD