Rozeznanie rynku-egzamin z dnia 25.04.2017 r.-część ofertowa

przez | 2 maja 2017

25.04.2017 r.

Szanowni Państwo,

Firma Vivid Consulting sp. z o.o. z siedzibą Plac Solny 14/3 50-062 Wrocław na terenie województwa pomorskiego, w ramach projektu Bez wykluczeń – Kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej nr projektu RPPM.06.01.02-22-0024/16-00 planuje przeprowadzenie certyfikacji zewnętrznej z wydaniem certyfikatów Vocational Complete Certificate lub równoważnego potwierdzających efekty kształcenia i nabycia kwalifikacji zawodowych niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb dla maksymalnie 60 Uczestników Projektu w planowanym okresie maj – lipiec 2017 r.

Egzamin zostanie przeprowadzony przez uprawnioną do tego instytucję, posiadającą uprawnienia do egzaminowania w zakresie zgodnym z realizowanymi szkoleniami w sposób bezstronny, zarówno względem Wnioskodawcy jak i Podwykonawcy.
W związku z powyższym będziemy poszukiwali Wykonawcy egzaminu VCC lub równoważnego gotowego przeprowadzić powyższy egzamin.
Kod CPV 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Rozeznanie rynku-egzamin

część ofertowa