VIVID CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

zaprasza do udziału w projekcie

 

„NIE! dla wykluczenia”

 

 

Cel i krótki opis projektu:


Celem projektu „NIE! dla wykluczenia” jest wyższa aktywność społeczno-zawodowa oraz zdolność do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z województwa łódzkiego dla 72 uczestników projektu (43 kobiety i 29 mężczyzn), które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osób bezrobotnych, dla których został określony III profil pomocy w odniesieniu dla osób sprofilowanych w Urzędzie Pracy, w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb.

Cel zostanie zrealizowany w okresie od 01.05.2017 do 30.04.2018

 

W projekcie założono następujące formy wsparcia:


- poradnictwo psychologiczne dla 72 UP
- trening umiejętności życiowych dla 72 UP
- poradnictwo zawodowe obejmujące Indywidualne Plany Działania dla 72 UP
- szkolenia zawodowe zakończone egzaminem zewnętrznym i wydaniem certyfikatu dla 72 UP
- kurs komputerowy zakończony egzaminem zewnętrznym i wydaniem certyfikatu z zakresu kompetencji cyfrowej dla 72 UP
- 3-miesięczny staż zawodowy dla 72 UP
- pośrednictwo pracy dla 72 UP


Wartość projektu: 1 268 401, 25 zł

Wkład Funduszy Europejskich w projekt: 1 204 981, 18 zł

 

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Planowane efekty:


Projekt odpowiada na wyzwania w zakresie wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i przyczynia się do realizacji celu RPO WŁ dzięki kompleksowemu przygotowaniu uczestników projektu do podjęcia zatrudnienia. Projekt umożliwia trwałą integrację ww. grupy osób na rynku pracy.


KONTAKT

e-mail: niedlawykluczenia@vc.edu.pl

tel.: +48 603 593 515