Firma VIVID CONSULTING Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie


„Kompetencje językowe i TIK Twoją szansą na sukces!”,którego głównym celem jest uzyskanie wyższych kompetencji z zakresu TIK i znajomości języka angielskiego wśród 300 osób pracujących, zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji, pracujących lub zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa pomorskiego. Grupę docelową stanowią osoby w wieku aktywności zawodowej 25 lat i więcej, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych niezbędnych na rynku pracy. Projekt skierowany jest do:osób pracujących w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, podmiotach ekonomii społecznej/przedsiębiorstwach społecznych –  300 osób,

osób o niskich kwalifikacjach (osób z wykształceniem maksymalnie ponadgimnazjalnym włącznie) – 126 osób,

osób w wieku 25 lat i więcej – 300 osób,

osób w wieku 50 lat i więcej – 54 osoby,

 


W ramach projektu organizowane będą:


szkolenia językowe (w zakresie języka angielskiego) dla 300 osób: 120h szkoleniowych na grupę,

szkolenia z zakresu TIK dla 300 osób: 60 h szkoleniowych na grupę.

Każdy z Uczestników Projektu będzie miał możliwość podejścia do egzaminów i uzyskania certyfikatów zewnętrznych potwierdzających nabyte kompetencje.


Planowane efekty realizacji projektu to uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji po opuszczeniu Programu przez min. 46 osób  w wieku 50 lat i więcej, 255 osób w wieku 25 lat i więcej oraz 108 osób o niskich kwalifikacjach.


Wartość projektu: 1 230 530,40 zł
Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 1 045 950,84 złKontakt

Biuro Projektu „Kompetencje językowe i TIK Twoją szansą na sukces”
E-mail: kompetencjejezykoweitik@vc.edu.pl
tel: 699 670 281Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 


 

mapadotacji.gov.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl