Aktualności

przez | 24 sierpnia 2018

17.09.2018 r.

Informujemy iż realizacja staży w projekcie “Nie wykluczaj swoich szans” powoli dobiega końca. Przypominamy o terminowym przesyłaniu wszystkich dokumentów związanych z realizacją staży.

24.08.2018 r.

Rezultatami projektu pn. “Nie wykluczaj swoich szans” będą:

  • min. 30 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu,
  • min. 27 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu,
  • min. 18 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących (łącznie z pracującymi na własny rachunek) po opuszczeniu programu.

30.07.2018 r.

Informujemy iż Uczestnicy z grupy 1 i grupy 2 w lipcu zakończyli udział w 4-miesięcznych stażach. Uczestnicy projektu zobowiązani są do dostarczenia dziennika stażowego oraz opinii pracodawcy.

25.06.2018 r.

Obecnie Uczestnicy Projektu kontynuują 4-miesięczne staże, Uczestnicy korzystają również z usługi trenera pracy w zatrudnieniu wspomaganym. Wszystkie grupy zakończyły wsparcie psychologa.

25.05.2018 r.

Aktualnie Uczestnicy Projektu kontynuują Poradnictwo psychologiczne oraz Usługi trenera pracy w zatrudnieniu wspomaganym. Uczestnicy Projektu rozpoczęli 4-miesięczne staże po podpisaniu trójstronnych umów z Pracodawcami. Staże pozwolą uzupełnić wiedzę zdobytą na szkoleniach o umiejętności praktyczne.

15.05.2018 r.

Wszyscy Uczestnicy Projektu którzy przystąpili do egzaminu zewnętrznego w ramach projektu “Nie wykluczaj swoich szans” zdali go pomyślnie. Gratulujemy.

23.04.2018 r.

W dniu 20.04.2018 r. o godz. 14:00 dokonano oceny oferty złożonej w odpowiedzi na zapytanie ofertowe w trybie zasady konkurencyjności z dnia 12.04.2018 r. dotyczące realizacji Usługi trenera pracy w zatrudnieniu wspomaganym, (kod CPV 85312510-7 – Usługi rehabilitacji zawodowej) w ramach Projektu „Nie wykluczaj swoich szans” nr projektu RPLU.11.01.00-06-0092/16.

W toku oceny ofert Zamawiający wybrał Panią Weronikę Chrzanowską, ul. Przyjaźni 32/23, 20-314 Lublin. Oferta uzyskała największą liczbę punktów.

12.04.2018 r.

W dniu 12.04.2018 r. o godz. 12:00 dokonano oceny oferty złożonej w odpowiedzi na zapytanie ofertowe w trybie zasady konkurencyjności z dnia 03.04.2018 r. dotyczące realizacji Usługi trenera pracy w zatrudnieniu wspomaganym, (kod CPV 85312510-7 – Usługi rehabilitacji zawodowej) w ramach Projektu „Nie wykluczaj swoich szans” nr projektu RPLU.11.01.00-06-0092/16.

W toku oceny ofert Zamawiający wybrał firmę INNOWACYJNE CENTRUM ROZWOJU S. C., Al. Piłsudskiego 13, 20-011 Lublin. Oferta uzyskała największą liczbę punktów.

22.03.2018 r.

W dniu 20.03.2018 r. o godz. 13:00 dokonano oceny oferty złożonej w odpowiedzi na zapytanie ofertowe w trybie zasady konkurencyjności z dnia 12.03.2018 r. dotyczące realizacji Usługi trenera pracy w zatrudnieniu wspomaganym, (kod CPV 85312510-7 – Usługi rehabilitacji zawodowej) w ramach Projektu „Nie wykluczaj swoich szans” nr projektu RPLU.11.01.00-06-0092/16.

W toku oceny ofert Zamawiający wybrał Panią Sylwię Góźdź, ul. Powstańców Warszawy 21/2, 21-100 Lubartów. Oferta uzyskała największa liczbę punktów.

08.03.2018 r.

W dniu 08.03.2018 r. o godz. 9:00 dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe w trybie zasady konkurencyjności z dnia 27.02.2018 r. dotyczące realizacji Usługi trenera pracy w zatrudnieniu wspomaganym, (kod CPV 85312510-7 – Usługi rehabilitacji zawodowej) w ramach Projektu „Nie wykluczaj swoich szans” nr projektu RPLU.11.01.00-06-0092/16.

W toku oceny ofert Zamawiający wybrał Panią Edytę Koronę – Jędrzejewską, ul. Katedralna 3/25, 22-100 Chełm. Oferta uzyskała największa liczbę punktów.

02.02.2018 r.

Informujemy, iż rekrutacja do projektu została zakończona. W dniu dzisiejszym odbyła się ostatnia Komisja Rekrutacyjna. Utworzyliśmy ostatnią grupę szkoleniową 12-osobową (grupa nr 5). Zrekrutowaliśmy 60 Uczestników Projektu.

26.01.2018 r.

W dniu 25.01.2018 r. o godz. 14:00 dokonano oceny oferty złożonej w odpowiedzi na zapytanie ofertowe w trybie zasady konkurencyjności z dnia 17.01.2018 r. dotyczące realizacji Usługi trenera pracy w zatrudnieniu wspomaganym, (kod CPV 85312510-7 – Usługi rehabilitacji zawodowej) w ramach Projektu „Nie wykluczaj swoich szans” nr projektu RPLU.11.01.00-06-0092/16.

W toku oceny ofert Zamawiający wybrał Panią Annę Branicę, Biskupie – Kolonia 81E, 20-258 Lublin. Oferta uzyskała największa liczbę punktów.

23.01.2018 r.

W dniu 22.01.2018 r. o godz. 10:00 dokonano oceny oferty złożonej w odpowiedzi na zapytanie ofertowe w trybie zasady konkurencyjności z dnia 09.01.2018 r. dotyczące realizacji Usługi trenera pracy w zatrudnieniu wspomaganym, (kod CPV 85312510-7 – Usługi rehabilitacji zawodowej) w ramach Projektu „Nie wykluczaj swoich szans” nr projektu RPLU.11.01.00-06-0092/16.

W toku oceny ofert Zamawiający wybrał Panią Aleksandrę Zarzycką – Rybak, ul. Odlewnicza 9/1, 20-219 Lublin. Oferta firmy uzyskała największa liczbę punktów.

23.01.2018 r.

Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu pn. “Nie wykluczaj swoich szans” nr RPLU.11.01.00-06-0092/16 i planowanymi zajęciami z Wielostronnej diagnozy kompetencji i potrzeb dla 12 UP prosimy o wycenę usługi, która szczegółowo została opisana w dokumencie znajdującym się w załączniku.

Rozeznanie rynku – wielostronna diagnoza kompetencji i potrzeb Lubartów

22.01.2018 r.

W dniu 09.01.2018 r. o godz. 12:00 dokonano oceny oferty złożonej w odpowiedzi na zapytanie ofertowe w trybie zasady konkurencyjności z dnia 18.12.2017 r. dotyczące realizacji Usługi Szkoleń umożliwiających nabycie, podniesienie, zmianę kwalifikacji, (kod CPV 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe) w ramach Projektu „Nie wykluczaj swoich szans” nr projektu RPLU.11.01.00-06-0092/16.

W toku oceny ofert Zamawiający wybrał firmę Instytut Badawczo-Szkoleniowy, ul. Artyleryjska 3k, 10-165 Olsztyn. Oferta firmy uzyskała największa liczbę punktów.

 

29.12.2017 r.

W dniu 29.12.2017 r. o godz. 11:00 dokonano oceny oferty złożonej w odpowiedzi na zapytanie ofertowe w trybie zasady konkurencyjności z dnia 12.12.2017 r. dotyczące realizacji Usługi Poradnictwa psychologicznego i psychospołecznego (kod CPV 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe) w ramach Projektu „Nie wykluczaj swoich szans” nr projektu RPLU.11.01.00-06-0092/16.

W toku oceny ofert Zamawiający wybrał firmę Humaneo, ul. Mikołaja Reja 20, 33-300 Nowy Sącz. Oferta firmy uzyskała największa liczbę punktów.

 

11.12.2017 r.

W związku z rozszerzeniem liczby powiatów objętych wsparciem o powiaty: łęczyński, lubartowski, krasnostawski, świdnicki i miasto Chełm informujemy o zaktualizowaniu Regulaminu projektu oraz Oświadczenia o spełnieniu kryteriów grupy docelowej. Zaktualizowane wzory są obecnie obowiązujące.

11.12.2017 r.

Pragniemy poinformować, iż rozszerzyliśmy liczbę powiatów objętych wsparciem o powiaty: łęczyński, lubartowski, krasnostawski, świdnicki i miasto Chełm. Zapraszamy  do udziału w projekcie. Rekrutacja trwa do 31 grudnia 2017 r.

19.10.2017 r.

Osoby chętne do udziału w projekcie zapraszamy do wypełniania dokumentów rekrutacyjnych i składania ich listownie lub osobiście na adres Biura Projektu: ul. Skromna 5, 20-704 Lublin lub drogą mailową na adres: niewykluczajswoichszans@vc.edu.pl. Wszystkie zgłoszenia zostaną rozpatrzone. Liczba miejsc ograniczona.

06.10.2017 r.

Rekrutacja do projektu “Nie wykluczaj swoich szans” trwa. Zachęcamy do uczestnictwa w projekcie.

05.10.2017 r.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie “Nie wykluczaj swoich szans” zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem projektu oraz zachęcamy do składania dokumentów rekrutacyjnych dostępnych w zakładce Dokumenty do pobrania.

03.10.2017 r.

Informujemy, że od dnia 1 września 2017 roku realizujemy na terenie województwa lubelskiego w powiatach: chełmskim, hrubieszowskim, parczewskim oraz włodawskim projekt pod nazwą “Nie wykluczaj swoich szans”.

Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat projektu.