Dokumenty do pobrania

przez | 11 grudnia 2017

Zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie “Nie wykluczaj swoich szans” zobowiązane są do wypełnienia i dostarczenia osobiście lub listownie kompletu dokumentów rekrutacyjnych wymienionych w Regulaminie projektu  na adres Biura Projektu: ul. Skromna 5, 20-704 Lublin lub na adres e-mail: niewykluczajswoichszans@vc.edu.pl.

Regulamin projektu

Dokumenty do pobrania:

Formularz Zgłoszeniowy

Oświadczenie potwierdzające spełnienie kryteriów grupy docelowej

Oświadczenie o korzystaniu z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Oświadczenie o zakwalifikowaniu do III profilu