DOKUMENTY DO POBRANIA

przez | 5 lipca 2017

Nabór dokumentów
do projektu „Własna FIRMA od dziś!”
będzie trwał od 13 lipca 2017 r. do 28 lipca 2017 r.

 

Komplet dokumentów rekrutacyjnych składa się z:

  • Formularza rekrutacyjnego, wraz z załącznikami:
  • Zaświadczenie wydane przez właściwy powiatowy urząd pracy (w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, wystawione w terminie maksymalnie 10 dni roboczych przed dniem jego złożenia);
  • Orzeczenie o niepełnosprawności (w przypadku Osób Niepełnosprawnych)
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Formularz rekrutacyjny uczestników projektu

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Regulamin rekrutacji Uczestników Projektu

Do wglądu:

Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego

Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego

Karta oceny rozmowy kwalifikacyjnej

Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowo-doradczych

Zbiorcze zestawienie przyznanych punktów

Umowa na świadczenie usług szkoleniowo – doradczych

Szczegółowy opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia

 


Dokumenty do wglądu dotyczące wsparcia finansowego w ramach projektu:

REGULAMIN przyznawania środków fin. na rozwój przedsiębiorczości

Zał 1 Biznesplan

Zał 2 Oświadczenie o wys. otrzymanej pomocy de minimis

Zał 3 Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

Zał 4 Formularz informacji przy ubieganiu sie o pomoc de minimis rozp.KE 1407_2013

Zał 5 Szczegółowe zestawienie towarów i usług do zakupienia

Zał 6 Oświadczenie o niezaleganiu

Zał 7 8 9 Oświadczenia

Zał 10 Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

Zał 11 Karta Oceny Biznesplanu

Zał 12 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego

Zał 13 Oświadczenie o dokonaniu zakupu towarów i usług

Zał 14 Zestawienie towarów_i usług zakupionych ze środków na rozwój przedsiębiorczości

Zał 15 Oświadczenie o niekorzystaniu z 2 źródeł pomost. też dla ON

Zał 16 Wniosek wsparcie pomostowe

Zał 17 Karta weryfikacji formalnej wniosku o pomost.

Zał 18 Karta oceny merytorycznej wsp. pomostowe

Zał 19 Umowa o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego

Zał 20 Aneks do umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego

Zał 21 Umowa o udzielenie pomostowego w formie usług szkoleniowo-doradczych

Zał 22 Zaświadczenie o pomocy de minimis


Zwrot kosztu dojazdu- dokumenty do pobrania

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu Zał.

1 Wniosek o zwrot kosztów dojazdu

Zał. 2 Oświadczenie uczestnika o zapoznaniu się z treścią regulaminów

Zał. 3 Zaświadczenie przewoźnika o najtańszym koszcie przejazdu na danej trasie

Zał. 4 Oświadczenie uczestnika -osoby dowożonej

Zał. 5 Oświadczenie osoby dowożącej

Zał. 6 Umowa użyczenia samochodu