AKTUALNOŚCI

przez | 6 czerwca 2017

23.05.2018

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy harmonogram na doradztwo indywidualne na czerwiec 2018

Harmonogram_doradztwo indywidualne_czerwiec 2018

30.04.2018

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy harmonogram na doradztwo indywidualne na maj 2018

Harmonogram_doradztwo indywidualne_maj 2018

09.04.2018

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż nabór Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego należy składać w terminie 27.04.2018 r.  (osobiście w biurze projektu przy ul. Wielkoborskiej 74, 42-290 Blachownia).

Dokumenty jakie należy złożyć to:

 1. Wniosek o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego Zał 16 Wniosek wsparcie pomostowe
 2. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (zał. 2 do niniejszego Regulaminu) Zał 2 Oświadczenie o wys. otrzymanej pomocy de minimis lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (zał. 3 do niniejszego Regulaminu) Zał 3 Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 4 do niniejszego Regulaminu) Zał 4 Formularz informacji przy ubieganiu sie o pomoc de minimis rozp.KE 1407_2013
 4. Harmonogram rzeczowo-finansowy (Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia) (zał. 5 do niniejszego Regulaminu) Zał 5 Szczegółowe zestawienie towarów i usług do zakupienia – harmonogram rz.fin.
 5. W przypadku osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie dodatkowo obligatoryjne jest złożenie oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zał. 15 do niniejszego Regulaminu) Zał 15 Oświadczenie o niekorzystaniu z 2 źródeł pomost. też dla ON

Ocena formalna złożonych dokumentów zostanie przeprowadzona w dniu 07.05.2018 r.

30.03.2018

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy harmonogram na doradztwo indywidualne na kwiecień 2018

Harmonogram_doradztwo indywidualne_kwiecień 2018

28.02.2018

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy harmonogram na doradztwo indywidualne na marzec 2018

Harmonogram_doradztwo indywidualne_marzec 2018

31.01.2018

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy harmonogram na doradztwo indywidualne na luty 2018

Harmonogram_doradztwo indywidualne_Luty 2018

 

05.01.2018

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż każdy Uczestnik Projektu zobowiązany jest do realizacji działań informacyjno-promocyjnych w zakresie finansowania prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności poprzez:

 • informowanie opinii publicznej o źródłach finansowania prowadzonej działalności gospodarczej założonej w ramach niniejszego projektu;
 •  oznaczenie zakupionego ze wsparcia finansowego i pomostowego sprzętu i wyposażenia w sposób adekwatny do jego specyfiki;
 •  oznaczenie pomieszczeń, w których działalność jest prowadzona.

Naklejki:

Tabliczka zakup współfinansowany:

Tabliczka – oznaczenie działalności:

 


29.12.2017

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy harmonogram na doradztwo indywidualne na styczeń 2018

Harmonogram_doradztwo indywidualne_styczeń 2018


Szanowni Państwo

Poniżej przedstawiamy niezbędne dokumenty do rozliczenia  wydatków objętych wsparciem finansowym oraz wsparciem pomostowym:

 1. Kserokopie potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków (np. faktura, rachunek, umowa kupna – sprzedaży)
 2. Oświadczenie o dokonaniu zakupów zgodnie z biznesplanem – WZÓR Zał 13 Oświadczenie o dokonaniu zakupu towarów i usług
 3. Zestawienie towarów i usług, których zakup został sfinansowany z otrzymanej dotacji – WZÓR Zał 14 Zestawienie towarów_usług kt.zak.zost. dokonany ze środków na rozw.przeds.
 4. Oświadczenie o nie kupowaniu od rodziny – WZÓR Oświadczenia zakupy dot. rodziny

Dodatkowo należy dołączyć dokument potwierdzający dokonanie wpłaty – w postaci np. wyciągu bankowego, potwierdzenia transakcji, dokumentu KP, podpisanej adnotacji o otrzymaniu wskazanej kwoty, zapisu na odwrocie faktury.

W przypadku zakupu towarów używanych niezbędne jest przedstawienie dodatkowo:

 1. Deklaracja pochodzenia sprzętu – WZÓR Deklaracja-pochodzenia-sprzętu

W przypadku rozliczania w ramach dotacji różnego rodzaju urządzeń/towaru/usług należy dołączyć także:

 1. Protokół przekazania urządzeń/towaru/wykonania usługi – WZÓR protokół-przekazania

20.12.2017

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że zakupy towarów i usług finansowanych z otrzymanej dotacji, muszą dokładnie pokrywać się z harmonogramem rzeczowo- finansowym złożonym razem z Wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego zaakceptowanym przez Komisję Oceny Wniosków.

W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do harmonogramu rzeczowo – finansowego obowiązkowo należy w terminie 7 dni kalendarzowych  przed dokonaniem zakupu złożyć pisemny wniosek o wprowadzenie zmiany. Każdy wniosek rozpatrywany jest w sposób indywidualny.

Wzór_Wniosek o wprowadzenie zmiany w biznesplanie

 


19.12.2017

Szanowni Państwo,

ROZLICZENIE DOTACJI

Informujemy, że zgodnie z zapisami Umowy Uczestnik powinien ponieś wydatki w ramach wsparcia finansowego po podpisaniu Umowy o udzielenie wsparcia finansowego  w terminie  do 3 miesięcy. Rozliczenie wydatkowania otrzymanych środków następuje w terminie  określonym w Umowie, nie dłuższym niż  30 dni kalendarzowych od dnia, w którym nastąpiło zakończenie okresu wydatkowania środków finansowych.

Osoby, które zrealizowały zakupy we wcześniejszym terminie, zobowiązane są do złożenia rozliczenia nie później niż 30 dni kalendarzowych od daty ostatniego zakupu.


12.12.2017

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż rozpoczynamy zajęcia w ramach wsparcia pomostowego doradczego dla osób, które założyły działalności gospodarcze w ramach projektu. Zakres wsparcia szkoleniowo – doradczych będzie obejmował m. in.: udzielenie pomocy merytorycznej Uczestnikom Projektu w efektywnym wykorzystaniu dotacji, pomoc prawną, księgową i podatkową.

DORADZTWO INDYWIDUALNE – GRUDZIEŃ

Harmonogram

SZKOLENIE:

Grupa 1 Częstochowa, ul. Tomaszowska 18

L.p.          Daty spotkania              Godziny spotkania

1.             16.12.2017                             09:00 – 12:15

2.             17.12.2017                             09:00 – 12:15

3.             20.12.2017                             09:00 – 12:15

4.            21.12.2017                              09:00 – 12:15

W tym 15 minut przerwy.

 

Grupa 2 Częstochowa, ul. Tomaszowska 18

L.p.          Daty spotkania              Godziny spotkania

1.             16.12.2017                             12:00 – 15:15

2.             17.12.2017                             12:00 – 15:15

3.            20.12.2017                             12:00 – 15:15

4.            21.12.2017                              12:00 – 15:15

W tym 15 minut przerwy.

 

Grupa 3 Częstochowa, ul. Tomaszowska 18

L.p.          Daty spotkania              Godziny spotkania

1.             16.12.2017                             15:00 – 18:15

2.             17.12.2017                             15:00 – 18:15

3.            20.12.2017                             15:00 – 18:15

4.            21.12.2017                              15:00 – 18:15

W tym 15 minut przerwy.

 

Grupa 4 Częstochowa, ul. Tomaszowska 18

L.p.          Daty spotkania              Godziny spotkania

1.            18.12.2017                             12:00 – 15:15

2.             19.12.2017                             14:00 – 17:15

3.            22.12.2017                             09:00 – 12:15

4.            23.12.2017                             09:00 – 12:15

W tym 15 minut przerwy.

 

Grupa 4 Częstochowa, ul. Tomaszowska 18

L.p.          Daty spotkania              Godziny spotkania

1.            18.12.2017                             12:00 – 15:15

2.             19.12.2017                             14:00 – 17:15

3.            22.12.2017                             09:00 – 12:15

4.            23.12.2017                             09:00 – 12:15

W tym 15 minut przerwy.

 

Grupa 5 Częstochowa, ul. Tomaszowska 18

L.p.          Daty spotkania              Godziny spotkania

1.            18.12.2017                             15:00 – 18:15

2.             19.12.2017                             17:00 – 20:15

3.            22.12.2017                             12:00 – 15:15

4.            23.12.2017                             12:00 – 15:15

W tym 15 minut przerwy.

 


Szanowni Państwo,

Przypominamy!!!

DOKUMENTY JAKIE NALEŻY DOSTARCZYĆ W DNIU PODPISANIA UMOWY O PRZYZNANIE  WSPARCIA FINANSOWEGO I WSPARCIA POMOSTOWEGO:

Wypełnia i podpisuje Uczestnik oraz jeśli dotyczy współmałżonek Uczestnika Projektu:

 1. Oświadczenie współmałżonka Uczestnika Projektu ubiegającego się o wsparcie finansowe,
  o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązania lub oświadczenia Uczestnika Projektu
  o zniesieniu lub nieistnieniu wspólności majątkowej małżeńskiej  (do oświadczenia należy dołączyć xero dowodów osobistych, potwierdzone za zgodność z oryginałem)- do pobrania w przypadku:
 • aktu notarialnego  Wzór
 • weksla z poręczeniem wekslowym (aval) Wzór

ZABEZPIECZENIE UMOWY WSPARCIA FINANSOWEGO

Warunkiem wypłaty bezzwrotnej dotacji na otwarcie działalności gospodarczej jest ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujących formach (do wyboru):

 1. Weksel z poręczeniem wekslowym (aval)
 2. Akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji

 

W przypadku wyboru formy zabezpieczenia w postaci weksla z poręczeniem wekslowym wymagane jest poręczenie jednego poręczyciela, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • Jest osobą fizyczną w wieku do 67 lat,
 • Nie ciążą na poręczycielu zobowiązania z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczy się w stosunku do niego postępowanie sądowe, egzekucyjne lub windykacyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań,
 • Uzyskujący miesięcznie minimum 2.500,00 zł brutto z tytułu:
 • pozostawania w stosunku pracy z pracodawcą nie będącym w stanie likwidacji lub upadłości, zatrudnienia na czas nieokreślony lub określony minimum 3 lat licząc od dnia złożenia Biznesplanu, nie będących w okresie wypowiedzenia, lub
 • prowadzenia działalności gospodarczej przez okres minimum 6 miesięcy, która nie jest w stanie likwidacji lub upadłości, lub
 • posiadania przyznanego prawa do emerytury lub renty na okres nie krótszy niż 2 lata począwszy od dnia złożenia Biznesplanu

 

WEKSEL Z PORĘCZENIEM WEKSLOWYM (AVAL)

W przypadku wybrania jako formy zabezpieczenia umowy – Weksla z poręczeniem wekslowym (AVAL), Beneficjent pomocy zobowiązany jest:

 • W wyznaczonym terminie stawić się z poręczycielem w celu podpisania umowy o przyznanie wsparcia finansowego.
 • Poręczyciel zobowiązany jest przedstawić zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające wysokość osiąganych dochodów oraz czas trwania umowy (druk pracodawcy) lub inny właściwy dokument potwierdzający uzyskiwane dochody (informacja powyżej).
 • Ksero dowodu współmałżonka poręczyciela – w przypadku, gdy współmałżonek poręczyciela nie wyraża zgody na ksero dowodu, powinien stawić się razem z Uczestnikiem Projektu oraz Poręczycielem na podpisanie umowy.
 • Poręczyciel zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie  współmałżonka o wyrażeniu zgody na poręczenie lub oświadczenie o zniesieniu lub nieistnieniu wspólności majątkowej małżeńskiej (do oświadczenia należy dołączyć xero dowodów osobistych, potwierdzone za zgodność z oryginałem.) –  do pobrania  Wzór
 • Poręczyciel zobowiązany jest dostarczyć oświadczenia o braku zobowiązań z tytułów zajęć sądowych i administracyjnych oraz o nie toczeniu się w stosunku do niego postępowań sądowych, egzekucyjnych lub niespłaconych zobowiązań – do pobrania Wzór

Poręczycielem nie może być małżonek, ale dopuszczalne jest aby były to dzieci, rodzice, rodzeństwo, dalsza rodzina bądź dowolna osoba, która spełnia kryteria określone dla poręczyciela.


Terminy podpisania umów o wsparcie finansowe i pomostowe

TERMINY PODPISYWANIA UMÓW


 

05.12.2017

Uprzejmie informujemy iż, procedura  wyboru Wykonawcy, który zrealizuje usługę szkoleniowo-doradczą
po  rozpoczęciu działalności gospodarczej dla max. 50 osób. w ramach projektu “Własna FIRMA od dziś!” RPSL.07.03.03-24-069H/16-00 została zakończona.

Wybrany wykonawca:

MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp. k.

00-854 Warszawa, Aleja Jana Pawła II 25

 


29.11.2017

Szanowni Państwo,

Przypominamy, iż nabór Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego należy składać w terminie 01.12.2017 r.  (osobiście w biurze projektu).

Dokumenty jakie należy złożyć to:

 1. Wniosek o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego Zał 16 Wniosek wsparcie pomostowe
 2. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (zał. 2 do niniejszego Regulaminu) Zał 2 Oświadczenie o wys. otrzymanej pomocy de minimis lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (zał. 3 do niniejszego Regulaminu) Zał 3 Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 4 do niniejszego Regulaminu) Zał 4 Formularz informacji przy ubieganiu sie o pomoc de minimis rozp.KE 1407_2013
 4. Harmonogram rzeczowo-finansowy (Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia) (zał. 5 do niniejszego Regulaminu) Zał 5 Szczegółowe zestawienie towarów i usług do zakupienia – harmonogram rz.fin.
 5. W przypadku osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie dodatkowo obligatoryjne jest złożenie oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zał. 15 do niniejszego Regulaminu) Zał 15 Oświadczenie o niekorzystaniu z 2 źródeł pomost. też dla ON

 

Ocena formalna złożonych dokumentów zostanie przeprowadzona w dniu 04.12.2017 r.

 


 

DOKUMENTY JAKIE NALEŻY DOSTARCZYĆ W DNIU PODPISANIA UMOWY O PRZYZNANIE  WSPARCIA FINANSOWEGO I WSPARCIA POMOSTOWEGO:

Wypełnia i podpisuje Uczestnik oraz jeśli dotyczy współmałżonek Uczestnika Projektu:

 1. Oświadczenie współmałżonka Uczestnika Projektu ubiegającego się o wsparcie finansowe,
  o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązania lub oświadczenia Uczestnika Projektu
  o zniesieniu lub nieistnieniu wspólności majątkowej małżeńskiej  (do oświadczenia należy dołączyć xero dowodów osobistych, potwierdzone za zgodność z oryginałem)- do pobrania w przypadku:
 • aktu notarialnego  Wzór
 • weksla z poręczeniem wekslowym (aval) Wzór

 

ZABEZPIECZENIE UMOWY WSPARCIA FINANSOWEGO

Warunkiem wypłaty bezzwrotnej dotacji na otwarcie działalności gospodarczej jest ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujących formach (do wyboru):

 1. Weksel z poręczeniem wekslowym (aval)
 2. Akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji

 

W przypadku wyboru formy zabezpieczenia w postaci weksla z poręczeniem wekslowym wymagane jest poręczenie jednego poręczyciela, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • Jest osobą fizyczną w wieku do 67 lat,
 • Nie ciążą na poręczycielu zobowiązania z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczy się w stosunku do niego postępowanie sądowe, egzekucyjne lub windykacyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań,
 • Uzyskujący miesięcznie minimum 2.500,00 zł brutto z tytułu:
 • pozostawania w stosunku pracy z pracodawcą nie będącym w stanie likwidacji lub upadłości, zatrudnienia na czas nieokreślony lub określony minimum 3 lat licząc od dnia złożenia Biznesplanu, nie będących w okresie wypowiedzenia, lub
 • prowadzenia działalności gospodarczej przez okres minimum 6 miesięcy, która nie jest w stanie likwidacji lub upadłości, lub
 • posiadania przyznanego prawa do emerytury lub renty na okres nie krótszy niż 2 lata począwszy od dnia złożenia Biznesplanu

 

WEKSEL Z PORĘCZENIEM WEKSLOWYM (AVAL)

W przypadku wybrania jako formy zabezpieczenia umowy – Weksla z poręczeniem wekslowym (AVAL), Beneficjent pomocy zobowiązany jest:

 • W wyznaczonym terminie stawić się z poręczycielem w celu podpisania umowy o przyznanie wsparcia finansowego.
 • Poręczyciel zobowiązany jest przedstawić zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające wysokość osiąganych dochodów oraz czas trwania umowy (druk pracodawcy) lub inny właściwy dokument potwierdzający uzyskiwane dochody (informacja powyżej).
 • Ksero dowodu współmałżonka poręczyciela – w przypadku, gdy współmałżonek poręczyciela nie wyraża zgody na ksero dowodu, powinien stawić się razem z Uczestnikiem Projektu oraz Poręczycielem na podpisanie umowy.
 • Poręczyciel zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie  współmałżonka o wyrażeniu zgody na poręczenie lub oświadczenie o zniesieniu lub nieistnieniu wspólności majątkowej małżeńskiej (do oświadczenia należy dołączyć xero dowodów osobistych, potwierdzone za zgodność z oryginałem.) –  do pobrania  Wzór
 • Poręczyciel zobowiązany jest dostarczyć oświadczenia o braku zobowiązań z tytułów zajęć sądowych i administracyjnych oraz o nie toczeniu się w stosunku do niego postępowań sądowych, egzekucyjnych lub niespłaconych zobowiązań – do pobrania Wzór

 

Poręczycielem nie może być małżonek, ale dopuszczalne jest aby były to dzieci, rodzice, rodzeństwo, dalsza rodzina bądź dowolna osoba, która spełnia kryteria określone dla poręczyciela.

 

24.11.2017

Szanowni Państwo,

W terminie maksymalnie do 6 grudnia 2017 r. są Państwo zobligowani do dostarczenia  do Biura Projektu  wszystkich poniższych dokumentów potwierdzających założenie własnej działalności gospodarczej:

 • Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzający zarejestrowanie działalności gospodarczej
 • Kopię dokumentu zawierającego PESEL Wnioskodawcy – tzn. kopię dowodu osobistego
 • Potwierdzenie otwarcia rachunku z informacją o numerze konta – kopię umowy potwierdzoną za zgodność z oryginałem bądź zaświadczenie z banku

27.11.2017

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż nabór Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego należy składać w terminie 01.12.2017 r.  (osobiście w biurze projektu przy ul. Wielkoborskiej 74, 42-290 Blachownia).

Dokumenty jakie należy złożyć to:

 1. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (zał. 2 do niniejszego Regulaminu) lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (zał. 3 do niniejszego Regulaminu) Zał 3 Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
 2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 4 do niniejszego Regulaminu) Zał 4 Formularz informacji przy ubieganiu sie o pomoc de minimis rozp.KE 1407_2013
 3. Harmonogram rzeczowo-finansowy (Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia) (zał. 5 do niniejszego Regulaminu) Zał 5 Szczegółowe zestawienie towarów i usług do zakupienia – harmonogram rz.fin.
 4. W przypadku osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie dodatkowo obligatoryjne jest złożenie oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zał. 15 do niniejszego Regulaminu) Zał 15 Oświadczenie o niekorzystaniu z 2 źródeł pomost. też dla ON

 


23.11.2017

Szanowni Państwo,

W terminie 5 dni od otrzymania ostatecznej informacji o przyznaniu wsparcia finansowego, czyli maksymalnie do 30 listopada 2017 r. Uczestnik Projektu powinien zarejestrować działalność gospodarczą na terenie woj. śląskiego.

 


23.11.2017

W związku z posiedzeniem Komisji Oceny Wniosków przedstawiamy  LISTĘ RANKINGOWĄ:

LISTA RANKINGOWA wniosków o przyznanie wsparcia finansowego

 


17.11.2017

Szanowni Państwo do biura projektu wpłynęło 50 wniosków o przyznanie wsparcia finansowego. Wszystkie wnioski przeszły pozytywnie ocenę formalną i zostały skierowane do oceny merytorycznej przez Komisję Oceny Wniosków.

Informujemy, że posiedzenie Komisji Oceny Wniosków – ocena merytoryczna odbędzie się w dniach 21-22.11.2017 r.


13.11.2017

Informujemy, że dnia 15.11.2017 r. upływa ostateczny termin składania Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (wraz z kompletem załączników).

Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem Regulamin przyznawania środków fin. na rozwój przedsiębiorczości Własna FIRMA od dziś! – 01.09.2017.

Ocena formalna złożonych dokumentów zostanie przeprowadzona w dniu 16.11.2017 r.

Dokładny termin oceny merytorycznej -tj. posiedzenia Komisji Oceny Wniosków zostanie podany na stronie internetowej po zakończeniu okresu składania Biznesplanów.


10.11.2017

Firma VIVID Consulting Sp. z o. o. na terenie Subregionu Północnego województwa śląskiego, w ramach projektu  „Własna FIRMA od dziś!” nr  RPSL.07.03.03-24-069H/16 planuje zrealizowanie usługi szkoleniowo-doradczej po  rozpoczęciu działalności gospodarczej dla max. 50 osób.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy Wykonawcy gotowego do zrealizowania całości
usługi.

Uprzejmie informujemy o możliwości złożenia oferty.

formularz oferty edytowalny

zapytanie ofertowe


03.11.2017

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Biznesplany należy składać w terminie 15.11.2017 r.  (osobiście w biurze projektu).

Dokumenty jakie należy złożyć to:

 1. Biznesplan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa (Zał 1 Biznesplan)
 2. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu) lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu)  (Zał 3 Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis)
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu) (Zał 4 Formularz informacji przy ubieganiu sie o pomoc de minimis rozp.KE 1407_2013),
 4. Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia (załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu) (Zał 5 Szczegółowe zestawienie towarów i usług do zakupienia – harmonogram rz.fin.),
 5. zbiór oświadczeń (załączniki nr 6-10 do niniejszego Regulaminu) Zał 6 Oświadczenie o niezaleganiu; Zał 7 8 9 Oświadczenia; Zał 10 Oświadczenie o kwalifikowalności VAT:
 • oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (dotyczy wyłącznie UP, którzy posiadali zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie dłuższym niż 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu oraz osób, które prowadziły działalność poza terytorium Polski),
 • oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, oraz środków oferowanych w ramach EFS na pokrycie wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych,
 • oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczeniu się przeciwko UP postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań,
 • oświadczenie o kwalifikowalności VAT.

 


 

Szanowni Państwo,

Przypominamy o  możliwości  ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu na doradztwo indywidualne
i grupowe
w ramach projektu “Własna FIRMA od dziś!”

Dokumenty dotyczące zwrotu kosztów dojazdu do pobrania w zakładce dokumenty do pobrania.

 


 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy Uczestników, iż rozpoczynamy pierwsze  wsparcie szkoleniowo – doradcze przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Poniżej przedstawiamy szczegółowe harmonogramy.

Harmonogram – doradztwo indywidualne

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

Grupa 5

Harmonogram – szkolenie

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

Grupa 5

Harmonogram – doradztwo grupowe

Grupa 1 Częstochowa, ul. Tomaszowska 18

L.p.          Daty spotkania              Godziny spotkania

1.               08.10.2017                               08:00 – 12:15

2.               11.10.2017                               08:00 – 12:15

W tym 15 minut przerwy.

 

Grupa 2 Częstochowa, ul. Tomaszowska 18

L.p.           Daty spotkania             Godziny spotkania

1.                08.10.2017                              13:00 – 17:15

2.                11.10.2017                              13:00 – 17:15

W tym 15 minut przerwy.

 

Grupa 3 Częstochowa, ul. Tomaszowska 18

L.p.            Daty spotkania              Godziny spotkania

1.                 12. 10.2017                        08:00 – 12:15

2.                13.10.2017                                08:00 – 12:15

W tym 15 minut przerwy.

 

Grupa 4Częstochowa, ul. Tomaszowska 18

L.p.             Daty spotkania              Godziny spotkania

1.                  14.10.2017                               08:00 – 12:15

2.                  15.10.2017                               08:00 – 12:15

W tym 15 minut przerwy.

 

Grupa 5 – Częstochowa, ul. Tomaszowska 18

L.p.              Daty spotkania            Godziny spotkania

1.                   21.10.2017                              14:30 – 21:00

2.                   22.10.2017                             14:30 – 21:00

W tym 15 minut przerwy.

 

Dodatkowo informujemy, iż wszystkim Uczestnikom Projektu przysługuje możliwość  ubiegania się o zwroty kosztów dojazdu na doradztwo indywidualne i grupowe w ramach projektu “Własna FIRMA od dziś!”

Dokumenty dotyczące zwrotu kosztów dojazdu do pobrania w zakładce dokumenty do pobrania.

 


05.09.2017

Uprzejmie informujemy iż, procedura  wyboru Wykonawcy, który zrealizuje usługę doradztwa przed  rozpoczęciem działalności gospodarczej (dla 2 grup max. 10 osobowych) w ramach projektu “Własna FIRMA od dziś!” RPSL.07.03.03-24-069H/16-00 została zakończona.

Wybrany wykonawca:

COACHING BALANCE Joanna Jagielska, 42-221 Częstochowa, ul. Bialska 156/23


05.09.2017

Uprzejmie informujemy iż, procedura  wyboru Wykonawcy, który zrealizuje szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej w ramach projektu “Własna FIRMA od dziś!” RPSL.07.03.03-24-069H/16-00 została zakończona.

Wybrany wykonawca:

SZKOLENIA I EDUKACJA Sp. z o.o. sp.k., Ul. Henryka Pobożnego 14, 35-617 Rzeszów


05.09.2017

Uprzejmie informujemy iż, procedura  wyboru Wykonawcy, który zrealizuje usługę doradztwa przed  rozpoczęciem działalności gospodarczej (dla 3 grup max. 10 osobowych) w ramach projektu “Własna FIRMA od dziś!” RPSL.07.03.03-24-069H/16-00 została zakończona.

Wybrany wykonawca:

COACHING BALANCE Joanna Jagielska, 42-221 Częstochowa, ul. Bialska 156/23


01.09.2017

W wyniku  prac Komisji Rekrutacyjnej  zostały utworzone listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie “Własna FIRMA od dziś!” RPSL.07.03.03-24-069H/16-00.

Do projektu zostało zakwalifikowanych pierwszych 50 osób (30 kobiet i 20 mężczyzn) z najwyższą liczbą punktów. Pozostali kandydaci zostaną umieszczeni na liście rezerwowej.

Lista rankingowa kobiet zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Lista rankingowa mężczyzn zakwalifikowanych do udziału w projekcie

 


24.08.2017

Firma VIVID Consulting Sp. z o. o. na terenie Subregionu Północnego województwa śląskiego, w ramach projektu  „Własna FIRMA od dziś!” nr  RPSL.07.03.03-24-069H/16-00 planuje zrealizowanie doradztwa przed  rozpoczęciem działalności gospodarczej (dla 3 grup max. 10 osobowych) w planowanym terminie wrzesień 2017 r.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy Doradcy gotowego do zrealizowania całości  zadań.

Uprzejmie informujemy o możliwości złożenia oferty.

Zapytanie część opisowa

Zapytanie część ofertowa


24.08.2017

Firma VIVID Consulting Sp. z o. o. na terenie Subregionu Północnego województwa śląskiego, w ramach projektu  „Własna FIRMA od dziś!” nr  RPSL.07.03.03-24-069H/16-00 planuje zrealizowanie doradztwa przed  rozpoczęciem działalności gospodarczej (dla 2 grup max. 10 osobowych) w planowanym terminie wrzesień 2017 r.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy Doradcy gotowego do zrealizowania całości  zadań.

Uprzejmie informujemy o możliwości złożenia oferty.

Zapytanie część opisowa

Zapytanie część ofertowa


24.08.2017

Firma VIVID Consulting Sp. z o. o. na terenie Subregionu Północnego województwa śląskiego, w ramach projektu  „Własna FIRMA od dziś!” nr  RPSL.07.03.03-24-069H/16-00 planuje  zrealizowanie szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej w planowanym terminie wrzesień 2017 r.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy potencjalnego Wykonawcy gotowego do zrealizowania całości usługi.

Uprzejmie informujemy o możliwości złożenia oferty.

Zapytanie część opisowa

Zapytanie część ofertowa


10.08.2017

Uprzejmie informujemy iż, procedura  wyboru Wykonawcy, który zrealizuje usługę doradztwa zawodowego na etapie rekrutacji celem weryfikacji predyspozycji kandydatów do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej w ramach projektu “Własna Firma od dziś!” RPSL.07.03.03-24-069H/16-00 została zakończona.

Wybrany wykonawca:

COACHING BALANCE Joanna Jagielska, 42-221 Częstochowa, ul. Bialska 156/23


10.08.2017

Uprzejmie informujemy iż, procedura  wyboru Wykonawcy, który zrealizuje usługę oceny formularzy rekrutacyjnych pod kątem formalnym i merytorycznym w ramach projektu “Własna Firma od dziś!” RPSL.07.03.03-24-069H/16-00 została zakończona.

Wybrany wykonawca:

COACHING BALANCE Joanna Jagielska, 42-221 Częstochowa, ul. Bialska 156/23


Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego na 3 ekspertów ds. przedsiębiorczości z dnia 25.07.2017 r. w ramach projektu „Własna FIRMA od dziś!” nr RPSL.07.03.03-24-069H/16-00.

Pytanie 1: Witam Pani Anno, aby prawidłowo określić koszt usługi proszę o informację, czy świadczona będzie “on line”, czy w Waszej siedzibie. Mam wrażenie, że ocena formularzy może odbywać się w trybie “on line”, ale chcę mieć pewność przed opracowaniem oferty.

Odpowiedź: Witam, Zapytanie ofertowe nie przewiduje możliwości oceny formularzy rekrutacyjnych “on line”. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych dokumentów rekrutacyjnych dokonuje Komisja Rekrutacyjna składająca się z 3 ekspertów w zakresie przedsiębiorczości, która zbierze się w biurze projektu.


25.07.2017

Firma VIVID Consulting Sp. z o. o. na terenie Subregionu Północnego województwa śląskiego, w ramach projektu „Własna FIRMA od dziś!” nr RPSL.07.03.03-24-069H/16-00 planuje zrealizowanie usługi oceny formularzy rekrutacyjnych pod kątem formalnym i merytorycznym przez 3 ekspertów ds. przedsiębiorczości, w planowanym terminie lipiec-sierpień 2017 r. W procesie rekrutacji będzie uczestniczyć łącznie maksymalnie 60 osób.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy 3 ekspertów ds. przedsiębiorczości gotowych do zrealizowania całości ww. zadań.

Uprzejmie informujemy o możliwości złożenia oferty.

Zapytanie_część opisowa

Zapytanie_część ofertowa


25.07.2017 r.

Firma VIVID Consulting Sp. z o. o. na terenie Subregionu Północnego województwa śląskiego, w ramach projektu  „Własna FIRMA od dziś!” nr  RPSL.07.03.03-24-069H/16-00  planuje  zrealizowanie usługi doradztwa zawodowego na etapie rekrutacji celem weryfikacji predyspozycji kandydatów do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej w planowanym terminie sierpień 2017 r.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy Doradcy zawodowego (specjalisty
w dziedzinie przedsiębiorczości
 gotowego do zrealizowania całości ww. zadań.

Uprzejmie informujemy o możliwości złożenia oferty.

Zapytanie_część opisowa

Zapytanie część ofertowa


20.o7.2017 r.

Uprzejmie informujemy o przedłużeniu terminu przyjmowania formularzy zgłoszeniowych do 28 lipca 2017 r. Zapraszamy do kontaktu.


12.07.2017 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że z dniem dzisiejszym startuje  rekrutacja do Projektu „Własna FIRMA od dziś!”.  Zapraszamy do zapoznania się z regulaminami projektu oraz   składania  dokumentów rekrutacyjnych dostępnych w zakładce Dokumenty do pobrania.