OFEROWANE WSPARCIE

przez | 29 maja 2017

W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia dla wszystkich uczestników projektu:

  • Szkolenie umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej dla 50 osób (5gr/10 osobowych) w wymiarze 40h na poszczególną grupę (5 spotkań x 8h).

 

Zakres szkoleń będzie obejmował m. in.: prowadzenie księgowości w przedsiębiorstwie, podstawy marketingu, prawo pracy, wybór opodatkowania -prawo podatkowe (w tym VAT), praktyczna wiedza z zakresu ubezpieczeń społecznych (ZUS), przepisy BHP
w przedsiębiorstwie, prawo handlowe, zagadnienia z prawa cywilnego związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej, sporządzanie biznesplanów

 

Dla każdego Uczestnika na początku i na zakończenie szkolenia zaplanowany jest test celem weryfikacji wiedzy jaką nabyli. Po pozytywnym wyniku otrzymają zaświadczenie o ukończeniu Szkolenia.

 

  • Doradztwo grupowe: wsparcie grupowe 8h (tj. 2 spotkania x 4h)

Zakres doradztwa będzie obejmował m. in.: zwiększanie motywacji do podejmowania samodzielnych inicjatyw, przełamywanie barier w kontaktach z innymi (przy zakładaniu działalności gospodarczej z przyszłym klientem), umiejętności interpersonalne w relacjach biznesowych, autoprezentacja przedsiębiorcy, przygotowanie do tworzenia biznesplanu.

 

  • Doradztwo indywidualne: wsparcie indywidualne 8h (tj. 4 spotkania 2h)

 

Zakres doradztwa będzie obejmował m. in.: Identyfikacja oczekiwań osoby w kontekście planowanego przedsięwzięcia, rozpoznanie potencjału zawodowego i posiadanych kompetencji, opracowanie planu działań pod kątem przyszłej działalności gospodarczej, Wyznaczenie realistycznych celów w zakresie przedsiębiorczości, “Analiza SWOT”- Określenie słabych i mocnych stron przedsięwzięcia.

 

  • Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej – w kwocie maksymalnie

23 398,68 PLN dla każdego uczestnika projektu.

 

 

  • Wsparcie pomostowe:

 

  • Finansowe – środki finansowe w wysokości do 1 850,00 PLN miesięcznie wypłacane  przez 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej dla każdego Uczestnika Projektu.

 

  • Wsparcie szkoleniowo – doradcze:

szkolenie grupowe: 4 spotkania x 4h

doradztwo indywidualne: 24h (tj. 2h indywidualnych konsultacji na miesiąc)

 

Zakres wsparcia szkoleniowo – doradczych będzie obejmował m. in.: udzielenie pomocy merytorycznej Uczestnikom Projektu w efektywnym wykorzystaniu dotacji, pomoc prawną, księgową i podatkową.

 

 

Ważne:

Wsparcie pomostowe przyznawane jest na wniosek Uczestnika Projektu na okres do 6 m-cy liczonych od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Możliwość przedłużenia wypłaty podstawowego wsparcia pomostowego o kolejne 6m-cy przyznawane jest na podstawie złożonego Wniosku o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego.