Dokumenty do rozliczenia dotacji

przez | 23 marca 2017

23.03.2017

W związku z podpisaniem z Uczestnikami Projektu Umów o przyznanie wsparcia finansowego zamieszczamy dokumenty niezbędne do rozliczenia otrzymanej dotacji.

Przypominamy, że zakupy towarów i usług finansowanych z otrzymanej dotacji, muszą dokładnie pokrywać się z harmonogramem rzeczowo- finansowym złożonym razem z Wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego zaakceptowanym przez Komisję Oceny Wniosków.

W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do harmonogramu rzeczowo – finansowego obowiązkowo należy przed dokonaniem zakupu złożyć pisemny wniosek o wprowadzenie zmiany. Każdy wniosek rozpatrywany jest w sposób indywidualny.

WZÓRwersja edytowalna – Wniosek o wprowadzenie zmiany w biznesplanie

W celu prawidłowego rozliczenia otrzymanej dotacji każdy Uczestnik zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów:

  1. kserokopi potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków (np. faktura, rachunek, umowa kupna – sprzedaży)
  2. oświadczenie o dokonaniu zakupów zgodnie z biznes planem – WZÓR
  3. zestawienie towarów i usług, których zakup został sfinansowany z otrzymanej dotacji – WZÓR
  4. oświadczenie o nie kupowaniu od rodziny (aktualizacja)WZÓR

Dodatkowo należy dołączyć dokument potwierdzający dokonanie wpłaty – w postaci np. wyciągu bankowego, potwierdzenia transakcji, dokumentu KP, podpisanej adnotacji o otrzymaniu wskazanej kwoty, zapisu na odwrocie faktury.

W przypadku zakupu towarów używanych niezbędne jest przedstawienie dodatkowo:

  1. Deklaracja pochodzenia sprzętu – WZÓR
  2. Oświadczenie o nie kupowaniu od rodziny – WZÓR

W przypadku rozliczania w ramach dotacji różnego rodzaju usług należy dołączyć także:

  1. Protokół odbioru wykonania usługi – WZÓR