Zasada równości szans i niedyskryminacji

przez | 3 października 2016

ZASADA RÓWNOŚCI SZANS I NIEDYSKRYMINACJI

Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasada równości szans kobiet i mężczyzn

W ramach projektu ,,Nie ,,zwalniaj” tempa pracy” RPLD.10.02.02-10-0003/16

 

Kadra Projektu realizuje projekt ,,Nie ,,zwalniaj” tempa pracy” RPLD.10.02.02-10-0003/16 zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji.  Podstawowym dokumentem, który reguluje powyższą kwestię są Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014 – 2020.

Dokument dostępny jest pod adresem: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/2470/Wytyczne_zasady_rownosci_szans12052015.pdf

Personel kluczowy projektu zapoznał się z powyższymi Wytycznymi oraz został zobligowany do ich przestrzegania w celu prawidłowej realizacji wszystkich zadań w ramach projektu.

 

Głównym celem stosowania przedstawionych zasad jest umożliwienie każdej zainteresowanej osobie pełnego i komfortowego dostępu do wszystkich form wsparcia. Ponadto objęcie wsparciem jest niezależne od płci czy sprawności (niepełnosprawności) konkretnej osoby.

 

W ramach projektu ,,Nie ,,zwalniaj” tempa pracy” zaplanowano realizację zasady równości szans i niedyskryminacji m.in. poprzez:

  1. Dobór personelu projektu w oparciu o posiadaną wiedzę i doświadczenie, bez względu na płeć.
  2. Prowadzenie biuro projektu w lokalu dostępnym dla osób niepełnosprawnych, pozbawionym barier architektonicznych.
  3. Prowadzenie działań promocyjnych uwzględniający potrzeby osób niepełnosprawnych (np. strona internetowa projektu).
  4. Prowadzenie działań promocyjnych uwzględniających osoby w różnym wieku oraz różnych płci,(np. zamieszczanie ogłoszeń na portalach internetowych oraz w przychodniach, prezentowanie na materiałach promocyjnych osób w różnym wieku i płci).
  5. Stosowanie w dokumentacji projektu ułatwień dla osób niepełnosprawnych (np. czytelna czcionka).
  6. Stosowanie przez personel projektu prostego języka podczas komunikacji z Uczestnikami Projektu.
  7. Tworzenie przyjaznej relacji w kontaktach z Uczestnikami Projektu, mającej na celu ułatwienie współpracy i przełamanie barier np. nieśmiałości.
  8. Prowadzenie zajęć w miejscach dostosowanych do osób niepełnosprawnych (w przypadku potrzeby zastosowania ułatwień architektonicznych itp.). – przed rozpoczęciem zajęć Uczestnicy będą mieli możliwość wypełnienia ankiety usprawnień – ANKIETA USPRAWNIEŃ

 

Przez cały okres realizacji projektu podczas wizyt monitorujących różne formy wsparcia prowadzona będzie kontrola stosowania zasady równości, aby zapobiegać możliwym uchybieniom.

W sytuacji, gdy zaistnieją ewentualne uchybienia zostaną wdrożone działania naprawcze.

 

Projekt ,,Nie ,,zwalniaj” tempa pracy” RPLD.10.02.02-10-0003/16 zakłada objęcie wsparciem min. 30% osób powyżej 54 roku życia, min. 60% Uczestników Projektu będą stanowiły kobiety oraz min. 2% Uczestników to osoby niepełnosprawne.