Aktualności

przez | 30 września 2016

 

 

logotypy_kol_efs_pl

10.11.2017 r.

Informujemy, ze realizacja staży w ramach projektu ,,Nie ,,zwalniaj” tempa pracy” powoli dobiega końca. Gratulujemy wszystkim Uczestnikom, którzy po zakończeniu stażu podjęli zatrudnienie.

Jednocześnie przypominamy o terminowym przesyłaniu wszystkich dokumentów związanych z realizacją staży.

13.10.2017 r.

Osobom uczestniczącym w stażach zawodowych przypominamy o regularnym przesyłaniu list obecności za dany miesiąc kalendarzowy.

08.09.2017 r.

Bardzo prosimy, aby w przypadku wprowadzania zmian danych adresowych itp. związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przekazywać informacje na ten temat do Realizatora Projektu (drogą listowną lub mailową).

24.08.2017 r.

Wszystkim Uczestnikom biorącym udział w stażach zawodowych przypominamy o terminowym przesyłaniu list obecności po zakończeniu każdego miesiąca trwania stażu.

21.07.2017 r.

Wszystkim Uczestnikom Projektu, którzy otrzymali dotację na założenie działalności gospodarczej przypominamy o obowiązkowym monitoringu działalności prowadzonym przez Personel Projektu. Terminy wizytacji są ustalane indywidualnie.

23.06.2017 r.

Uczestnicy szkolenia zawodowego – grupa 4 S -Szczyty

Informujemy, że w dniu 23.06.2017 r. zajęcia ze szkolenia zawodowego zostaną wyjątkowo przeniesione pod adres: Niżankowice 25, 98-355 Działoszyn. Zmiana wywołana jest awarią w budynku w dotychczasowej lokalizacji.

13.06.2017 r.

Aktualizacja: Informujemy, że pośrednictwo pracy zrealizuje firma Consultor Sp. z o.o. ul. Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin

W związku z realizacją projektu ,,Nie ,,zwalniaj” tempa pracy” RPLD.10.02.02-10-0003/16 firma Vivid Consulting Sp. z o.o. ogłasza nabór ofert na organizację i przeprowadzenie pośrednictwa pracy.

Rozeznanie rynku oraz część ofertowa rozeznania dostępne są w załącznikach.

Rozeznanie rynku – pośrednictwo pracy

Część ofertowa

12.06.2017 r.

Przypominamy, że w najbliższym czasie upływa termin składania rozliczenia otrzymanej dotacji w ramach projektu ,,Nie ,,zwalniaj” tempa pracy”.

Prosimy o sprawdzenie w umowie indywidualnych terminów, do których należy złożyć dokumenty.

Wszystkie dokumenty potrzebne do rozliczenia dotacji można znaleźć pod adresem

Dokumenty do rozliczenia dotacji

23.05.2017 r.

ROZLICZENIE DOTACJI

W związku z wieloma pytaniami dotyczącymi terminu rozliczenia otrzymanej dotacji, informujemy, że zgodnie z zapisami Umowy o przyznanie wsparcia finansowego:

Rozliczenie wsparcia finansowego § 3
Beneficjent Pomocy zobowiązany jest rozliczyć otrzymane środki finansowe w terminie do trzech miesięcy od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, nie dłuższym jednak niż 30 dni kalendarzowych od dnia, w którym nastąpiło zakończenie wykorzystywania środków przyznanych na rozwój przedsiębiorczości.

Oznacza to, że każdy Uczestnik Projektu, który otrzymał wsparcie finansowe musi wykorzystać otrzymane środki finansowe oraz przedstawić wymagane rozliczenie (zrealizować zakupy i złożyć wymagane dokumenty) do trzech miesięcy od rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

Jednocześnie osoby, które zrealizowały zakupy we wcześniejszym terminie, zobowiązane są do złożenia rozliczenia nie później niż 30 dni kalendarzowych od daty ostatniego zakupu.

09.05.2017 r.

Informujemy, że dnia 30.04.2017 r.  zakończyliśmy rekrutację Uczestników na ścieżkę stażową.

W związku z powyższym rekrutacja w ramach projektu ,,Nie ,,zwalniaj” tempa” została zakończona.

27.03.2017 r.

Wszystkie osoby, które otrzymały środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat zasad rozliczenia otrzymanej dotacji:

Dokumenty do rozliczenia dotacji

20.03.2017 r.

W związku z rezygnacją kolejnego Uczestnika Projektu przedstawiamy zaktualizowaną Ostateczną listę rankingową

Ostateczna lista rankingowa

15.03.2017 r.

W związku z rezygnacją Uczestnika Projektu przedstawiamy zaktualizowaną Ostateczną listę rankingową

Ostateczna lista rankingowa

15.03.2017 r.

Zmiana treści Umowy o przyznanie wsparcia finansowego

Informujemy, że w dniu 15.03.2017 r. wprowadzono zmiany w zapisach zawartych w Umowie o przyznanie wsparcia finansowego. Zmiana dotyczy § 5, który otrzymuje następujące brzmienie:

Pozostałe obowiązki Beneficjenta Pomocy § 5

 1. Beneficjent Pomocy zobowiązuje się zarejestrować działalność gospodarczą we właściwym rejestrze w terminie 2 dni roboczych przed podpisaniem niniejszej umowy i zobowiązuje się rozpocząć działalność gospodarczą w terminie 3 dni roboczych od podpisania umowy

Wzór – Umowa o przyznanie wsparcia finansowego – zaktualizowana dnia 15.03.2017 r.

W związku z powyższym każdy Uczestnik Projektu zobligowany jest do dotrzymania następujących terminów:

 1. Podpisanie umowy 20.03.2017 r. – rejestracja działalności 16.03.2017 r. – rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej 23.03.2017 r.
 2. Podpisanie umowy 21.03.2017 r. – rejestracja działalności 17.03.2017 r. – rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej 24.03.2017 r.
 3. Podpisanie umowy 22.03.2017 r. – rejestracja działalności 20.03.2017 r. – rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej 27.03.2017 r.

Jednocześnie przypominamy, że podpisanie umów odbędzie się:

Piotrków Trybunalski – ul. Słoneczna 1

Łódź – ul. Tymienieckiego 25 C, lok. 238

Niestawienie się na podpisanie umowy w wyznaczonym indywidualnie terminie i godzinie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie.

Przypominamy o obowiązku dostarczenia w dniu podpisaniu umowy kompletu wymaganych dokumentów.

14.03.2017 r.

INFORMACJE – UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO

Uczestnicy Projektu, którzy zostali zakwalifikowani do przyznania wsparcia finansowego zobowiązani są do podpisania w wyznaczonym terminie  Umowy o udzielenie wsparcia finansowego. Dodatkowo każdy Uczestnik powinien przedstawić wymagane dokumenty.

Formami zabezpieczenia Umowy o udzielenie wsparcia finansowego określonymi w Regulaminie przyznawania środków finansowych są:

 1. poręczenie według prawa cywilnego,
 2. gwarancja bankowa (150% wartości wsparcia finansowego),
 3. weksel z poręczeniem wekslowym (aval),
 4. zastaw na prawach lub rzeczach,
 5. akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji (150% wartości wsparcia finansowego).

Zabezpieczenia z punktów: 1, 2, 4, 5 należy wnieść w sposób prawidłowy, tj. zgodnie z przepisami prawa, na własnych dokumentach.

Zabezpieczenie z punktu 3 składane jest na drukach przygotowanych przez realizatora Projektu.

Dodatkowo w celu zabezpieczenia umowy należy załączyć (dotyczy wszystkich form zabezpieczenia umowy:

 • oświadczenie małżonka o zgodzie na zaciągnięcie zobowiązań finansowych (jeżeli Beneficjent pomocy pozostaje w związku małżeńskim), ewentualnie odpis aktu notarialnego albo sądowego orzeczenia znoszącego małżeńską wspólnotę majątkową, ewentualnie oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim (jeżeli Beneficjent pomocy nie pozostaje w związku małżeńskim).
 • W przypadku, gdy z samego zabezpieczenia (np. aktu notarialnego) wyraźnie wynika, iż współmałżonek wyraził zgodę na zaciągnięcie zobowiązań finansowych, powyższy dokument nie jest obowiązkowy.

KAŻDY Z UCZESTNIKÓW W DNIU PODPISANIA UMOWY MUSI PRZEDSTAWIĆ:

 1. Oświadczenie małżonka Uczestnika Projektu o zgodzie na zaciągnięcie zobowiązań finansowych / oświadczenie o nie pozostawaniu w związku małżeński / oświadczenie o rozdzielności majątkowej
  WZÓR – weksel z poręczeniem wekslowym (aval),  WZÓR – akt notarialny
 2. Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzający zarejestrowanie działalności gospodarczej.
 3. Wydruk z Głównego Urzędu Statystycznego potwierdzający nadanie numeru REGON.
 4. Decyzję z Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru NIP (jeżeli Beneficjent otrzymał decyzję).
 5. Dowód osobisty Uczestnika Projektu.
 6. Ksero dowodu współmałżonka Uczestnika Projektu potwierdzone za zgodność (w przypadku, gdy współmałżonek nie wyraża zgody na ksero dowodu, powinien stawić się razem z Uczestnikiem Projektu na podpisanie umowy).
 7. Dokument, na podstawie którego można potwierdzić fakt założenia firmowego rachunku bankowego.
 8. Formularz przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc de minimis WZÓR
 9. Oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kawalifikowalnych lub tego samego przedsięwzięcia, na realizację którego udzielana jest pomoc de minimis WZÓR
 10. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis WZÓR

WEKSEL Z PORĘCZENIEM WEKSLOWYM (AVAL)

W przypadku wybrania jako formy zabezpieczenia umowy – Weksla z poręczeniem wekslowym (AVAL), Beneficjent pomocy zobowiązany jest:

 • W wyznaczonym terminie stawić się z poręczycielem (poręczycielami) w celu podpisania umowy o przyznanie wsparcia finansowego.
 • Poręczyciel zobowiązany jest przedstawić zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające wysokość osiąganych dochodów oraz czas trwania umowy (druk pracodawcy) lub inny właściwy dokument potwierdzający uzyskiwane dochody (informacja poniżej).
 • Ksero dowodów współmałżonka poręczyciela (poręczycieli) – w przypadku, gdy współmałżonek poręczyciela nie wyraża zgody na ksero dowodu, powinien stawić się razem z Uczestnikiem Projektu oraz Poręczycielem na podpisanie umowy.
 • Beneficjent pomocy zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie współmałżonka o zgodzie na zaciągnięcie zobowiązań finansowych WZÓR
 • Poręczyciel (poręczyciele) zobowiązani są dostarczyć oświadczenia współmałżonków o zgodzie na zaciągnięcie zobowiązań finansowych WZÓR
 • Poręczyciel (poręczyciele) zobowiązani są dostarczyć oświadczenia o braku zobowiązań z tytułów zajęć sądowych i administracyjnych oraz o nie toczeniu się w stosunku do niego/nich postępowań sądowych, egzekucyjnych lub niespłaconych zobowiązań WZÓR

Poręczycielem nie może być współmałżonek Beneficjenta Pomocy.

Poręczycielem może być osoba / mogą być osoby spełniające poniższe kryteria:

JEŻELI PORĘCZYCIELEM JEST JEDNA OSOBA:

– zatrudniona na umowę o pracę / zlecenie na okres min. trwania projektu tj. do końca marca 2018 r. osiągająca wynagrodzenie na poziomie nie niższym niż – 3 000 zł brutto / miesięcznie – zaświadczenie z miejsca pracy,

– osoba będąca na rencie, emeryturze osiągająca dochody w wysokości nie niższej niż – 3 000 zł brutto / miesięcznie – dokument potwierdzający wysokość renty / emerytury,

– osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, osiągająca dochody w wysokości nie niższej niż średnio – 3 000 zł brutto / miesięcznie w skali 2016 roku (w przypadku niezamknięcia roku 2016, dochody w roku 2015) – pit / sprawozdanie finansowe + zaświadczenie o braku zaległości w ZUS oraz US (nie starsze niż 3 miesiące),

– rolnik, osiągający dochody w wysokości co najmniej – 3 000 zł brutto / miesięcznie – zaświadczenie z urzędu gminy lub KRUS, z którego będzie wynikała kwota wynagrodzenia rolnika.

JEŻELI PORĘCZYCIELAMI SĄ DWIE OSOBY:

– zatrudnione na umowę o pracę / zlecenia na okres min. trwania projektu tj. do końca marca 2018 r. osiągające wynagrodzenie na poziomie nie niższym niż – 2 000 zł brutto / miesięcznie. Łączne dochody dwóch poręczycieli muszą stanowić przynajmniej  równowartość  dwukrotności minimalnego wynagrodzenia tj. 4 000 zł brutto – zaświadczenie z miejsca pracy,

– osoby będące na rencie, emeryturze osiągające dochody w wysokości nie niższej niż – 2 000 zł brutto / miesięcznie – Łączne dochody dwóch poręczycieli muszą stanowić przynajmniej  równowartość  dwukrotności minimalnego wynagrodzenia tj. 4 000 zł brutto – dokument potwierdzający wysokość renty / emerytury,

– rolnicy, osiągający dochody w wysokości co najmniej – 2 000 zł brutto / miesięcznie. Łączne dochody dwóch poręczycieli muszą stanowić przynajmniej  równowartość  dwukrotności minimalnego wynagrodzenia tj. 4 000 zł brutto – zaświadczenie z urzędu gminy lub KRUS, z którego będzie wynikała kwota wynagrodzenia rolnika.

 

03.03.2017 r.

Ostateczna lista rankingowa osób skierowanych do przyznania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Nie ,,zwalniaj” tempa pracy RPLD.10.02.02-10-0003/16

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA

Jednocześnie informujemy, że w planowanym terminie 20-22.03.2017 r. nastąpi podpisanie Umów o przyznanie wsparcia finansowego. Następnie, zgodnie z zapisami wyżej wymienionej Umowy (§ 5  Pozostałe obowiązki Beneficjenta pomocy), Uczestnicy Projektu będą zobowiązani do zarejestrowania działalności gospodarczej w terminie 2 dni roboczych od daty podpisania Umowy.

Beneficjenci Pomocy będą także zobowiązani do złożenia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w terminie 3 dni roboczych od daty podpisania Umowy.

Niedotrzymanie wyznaczonych terminów równoznaczne będzie z rezygnacją z dalszego uczestnictwa w Projekcie.

02.03.2017 r.

Informujemy, że wstępny termin podpisywania umów o przyznanie wsparcia finansowego został wyznaczony:

20.03.2017 r. – Piotrków Trybunalski

21-22.03.2017 r. – Łódź

Dokładne godziny oraz terminy indywidualnych spotkań zostaną uzgodnione w późniejszym czasie.

02.03.2017 r.

Informacja na temat odwołań od decyzji Komisji Oceny Wniosków.

Informacja

28.02.2017 r.

W związku z wieloma pytaniami dotyczącymi dalszego postępowania zmierzającego do przyznania środków finansowych na założenie działalności informujemy, że dalsze kroki zostaną podjęte po opublikowaniu ostatecznej listy rankingowej.

Jednocześnie informujemy, ze w celu podpisania Umowy o przyznanie środków finansowych, zostaną wyznaczone terminy indywidualnych spotkań w Piotrkowie Trybunalskim oraz w Łodzi. Wszystkie niezbędne dokumenty oraz terminy zostaną zamieszczone na stronie internetowej.

23.02.2017 r.

W związku z zakończeniem posiedzenia Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu ,,Nie ,,zwalniaj” tempa pracy” zamieszczamy WSTĘPNĄ LISTĘ RANKINGOWĄ osób zakwalifikowanych do przyznania wsparcia finansowego.

Ostateczna lista rankingowa zostanie zamieszczona po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań od decyzji Komisji oraz po zgłoszeniu możliwych rezygnacji – jednak nie później niż do dnia 03.03.2017 r.

W dniu 24.02.2017 r. zostanie wysłana do Państwa drogą listowną informacja na temat decyzji KOW wraz z uzasadnieniem. Prosimy o jak najszybsze odebranie listu poleconego.

15.02.2017 r.

W związku z realizacją projektu ,,Nie ”zwalniaj” tempa pracy” RPLD.10.02.02-10-0003/16 firma Vivid Consulting Sp. z o.o. ogłasza nabór ofert na organizację i przeprowadzenie egzaminu VCC lub równoważnego.

Rozeznanie rynku oraz część ofertowa rozeznania dostępne są w załącznikach.

Rozeznanie rynku – egzamin

Część ofertowa – egzamin

Aktualizacja: Informujemy, że egzamin zorganizuje oraz przeprowadzi firma Cityschool s.c. ul. Hoża 66/68, 00-682 Warszawa

14.02.2017 r.

Informujemy, że posiedzenie Komisji Oceny Wniosków – ocena merytoryczna odbędzie się w dniach 21-22.02.2017 r.

W dniach 23-24.02.2017 r. zostaną wysłane drogą listowną informacje na temat wyników oceny biznesplanów. Bardzo prosimy o odebranie informacji listowej (list polecony) wysłanej na adres wskazany we Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego.

09.02.2017 r.

W związku ze zbliżającym się posiedzeniem Komisji Oceny Wniosków przypominamy o dokładnym zapoznaniu się z Regulaminem przyznawania środków finansowych ze szczególnym uwzględnieniem warunków oraz terminów odwołań od oceny formalnej oraz merytorycznej złożonych przez Państwa Wniosków o udzielenie wsparcia finansowego. Odwołania składane w nieprawidłowy, niezasadny lub nieterminowy sposób będą odrzucane.

Najważniejsze informacje znajdują się w:

Paragraf 3 Ocena formalna wniosku o udzielenie wsparcia finansowego

Paragraf 4 Ocena merytoryczna wniosku o udzielenie wsparcia finansowego

Termin składania Wniosków o udzielenie wsparcia upływa 10.02.2017 r.

Ocena formalna złożonych dokumentów zostanie przeprowadzona w dniach 13-14.02.2017 r.

Dokładny termin oceny merytorycznej -tj. posiedzenia Komisji Oceny Wniosków zostanie podany na stronie internetowej po zakończeniu okresu składania Biznesplanów.

07.02.2017 r.

Informujemy, że dnia 10.02.2017 r. upływa ostateczny termin składania Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (wraz z kompletem załączników, tj. Biznesplanem oraz Harmonogramem rzeczowo-finansowym). Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem przyznawania środków finansowych.

12.01.2017 r.

W dniu 12.01.2017 r. odbyły się obrady drugiej Komisji Rekrutacyjnej. Podczas posiedzenia dokonano podsumowania procesu rekrutacji Uczestników, którzy złożyli dokumenty zgłoszeniowe na ścieżkę dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (ścieżka dotacyjna).

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie ,,Nie “zwalniaj” tempa pracy” RPLD.10.02.02-10-0003/16

LISTA

03.01.2017 r.

Informujemy, że proces rekrutacji na ścieżkę dotacyjną (osoby zainteresowane otrzymaniem wsparcia finansowego na założenie działalności gospodarczej) został zakończony.

Dziękujemy wszystkim osobom, które złożyły dokumenty rekrutacyjne.

Jednocześnie przypominamy, że nadal trwa rekrutacja do ścieżki stażowej (osoby zainteresowane udziałem w płatnych stażach zawodowych). Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby!

22.12.2016 r.

W dniu 22.12.2016 r. odbyły się obrady pierwszej Komisji Rekrutacyjnej. Podczas posiedzenia dokonano podsumowania procesu rekrutacji Uczestników, którzy złożyli dokumenty zgłoszeniowe na ścieżkę dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (ścieżka dotacyjna).

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie ,,Nie “zwalniaj” tempa pracy” RPLD.10.02.02-10-0003/16

LISTA

20.12.2016 r.

Zapraszamy wszystkie osoby bezrobotne (spełniające kryteria grupy docelowej określone w Regulaminie rekrutacji) do uczestnictwa we wsparciu zakończonym udziałem w płatnym stażu zawodowy!

Szczególnie zapraszamy osoby, które ukończyły 54 rok życia!

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w zakładce Rekrutacja

06.12.2016 r.

Informujemy, że rekrutacja do projektu ,,Nie ”zwalniaj” tempa pracy” została przedłużona.

Osoby zainteresowane założeniem działalności gospodarczej zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych do dnia 31.12.2016 r.

Osoby zainteresowane udziałem w stażach zawodowych zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych do dnia 31.01.2017 r.

Aktualne dokumenty rekrutacyjne dostępne są w zakładce Rekrutacja.

01.12.2016 r.

Aktualizacja: Informujemy, że poradnictwo psychologiczne zrealizuje firma MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp. k.

Aktualizacja: Informujemy, że okres składania ofert został przedłużony do dnia 15.12.2016 r.

W związku z realizacją projektu ,,Nie ”zwalniaj” tempa pracy” RPLD.10.02.02-10-0003/16 firma Vivid Consulting Sp. z o.o. ogłasza nabór ofert na realizację poradnictwa psychologicznego.

Rozeznanie rynku oraz część ofertowa rozeznania dostępne są w załącznikach.

Rozeznanie rynku poradnictwo psychologiczne

Część ofertowa – poradnictwo psychologiczne

24.11.2016 r.

Miło nam poinformować, że pierwsza grupa Uczestników Projektu rozpoczęła zajęcia.

Rekrutacja trwa – wszystkie osoby zainteresowane otrzymaniem wsparcia zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych.

08.11.2016 r.

Rekrutacja nadal trwa!

Wszystkich Państwa zainteresowanych udziałem w projekcie Nie “zwalniaj” tempa pracy zapraszamy do składania dokumentów zgłoszeniowych. Wszystkie dokumenty dostępne są w zakładce Rekrutacja.

24.10.2016 r.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do przesyłania dokumentów rekrutacyjnych na adres biura projektu: ul. Słoneczna 1, 97-300 Piotrków Trybunalski.

14.10.2016 r.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w Projekcie – ścieżka połączona z dotacją na założenie działalności gospodarczej, zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych dostępnych w zakładce Rekrutacja, tj.:

 1. Regulamin rekrutacji
 2. Formularz rekrutacyjny
 3. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów grupy docelowej
 4. Oświadczenie o udziale w jednym projekcie
 5. Zaświadczenie pracodawcy

14.10.2016 r.

Zapraszamy do Uczestnictwa w Projekcie!

nie-zwalniaj-tempa-pracy-plakat-90

 

07.10.2016 r.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w Projekcie – ścieżka połączona z realizacją staży zawodowych, zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych dostępnych w zakładce Rekrutacja, tj.:

 1. Regulamin rekrutacji
 2. Formularz rekrutacyjny
 3. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów grupy docelowej
 4. Oświadczenie o udziale w jednym projekcie
 5. Zaświadczenie pracodawcy

30.09.2016 r.

Informujemy, że od dnia 01.09.2016 r. rozpoczęliśmy na terenie województwa łódzkiego realizację projektu ,,Nie “zwalniaj” tempa pracy”. Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat projektu.